اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

امپریالیزم خبری با هزینه های صهیونیزم و ارتجاع، چهل سال است که به یک سوژه دور از ذهن، دست آویخته اند تا واقعیتهای جهانی را انکار کند. لایه سنگینی از این سوژه در جهان ایجاد کرده، که راه نفوذ خقیقت را بسته باشد. آبتدا نام این جریان اسلام ستیزی بود. با تبلیغ اینکه اسلام دین شمشیر است، احکام آن خشن و ضد انسانی بوده، اعدام و قطع دست و دیه های گوناگون دارد، سعی داشتند با انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاده بود، و یک حقیقت میلیونی محسوب می شد، مقابله کنند. چنان تبلیغ می کردند که یک میلیارد مسلمان، اصلا دیده نشود و فقط چند بلندگو، با شعار حقوق بشر شنیده می شد. حقوق بشری که هیچ جا اجرا نمی شد! و یک ایدئالیسم مطلق بود، ولی چماقی شده بود تا: اسلامی را که حداقل یک میلیارد پیرو و: یک میلیارد هم هوادار داشت، از میدان به در کند. چنان آن دروغ (حقوق بشر) بزرگ بود که، واقعی می نمود و این واقعیت بزرگ، یعنی اسلام دروغ معرفی می شد. دو دهه جهان را به این دروغ های شاخدار مشغول کردند. ولی لایه اوزون آنها، سوراخ شد و کوه تبلیغات آن ها، تبدیل به کاه زباله دانی گردید. مسلمانان بیدار شدند و حتی تند تر از ایران، به اسلام گرویدند و طالبان وامثال آن ایجاد شد. قطب بزرگ ضد اسلام یعنی: کمونیزم بین المللی دچار فروپاشی گردید، و همه مردم دنیا خواستار حکومت اسلامی شدند! معلوم شد دزدان ناشی، به کاهدان زده اند. و در مقابل اراده خداوندی، اراده خود را بسیار بزرگ تصور نمودند. خداوند نور خود را در دلها روشن کرد، تا نور انها را خاموش شود. اما شیطان نخواست که به تنهایی: سقوط کند و نابود شود، لذا دست خود را دراز کرد، و هرچه در اطرافش را گرفت، تا نجات پیدا کند! ولی آنها را هم با خود به سقوط کشاند! این بار مسلمانان تندرو را، با خود یار کرد و به جان اسلام انداخت. حربه ای ساختند تا از این شکاف استفاده کنند! برای این کار سناریویی لازم بود! و واقعه 11سپتامبر، این را در اختیار آنها گذاشت. دیگر کاری از ضد اسلام: مانند کمونیزم و لیبرالیزم ساخته نبود. لذا این بار اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی  قرار دادند. ترس فروپاشی شرق، یا همان کمونیزم بین المللی، در جان آمریکا ریخت. آنها این بار کاسه از آش داعتر شدند. آمریکا و عربستان و اسرائیل حامی اسلام شدند، و ایران را به ضد اسلام منتسب کردند. امپریالیزم خبری که خیلی زود، مقالات، اخبار و تحلیل های ضد اسلامی را فراموش کرده بود، این بار داعیه ایجاد حکومت اسلامی، در عراق و شام را پیشه خود کرد. حکومت اسلامی را بوجود آورد که: ریش تراشیدن بزرگترین جرم آن شد، و لباس لی پوشیدن جواز قتل و غارت. ایران را هم به این اسلام فراخواند! وقتی ایران جواب منفی داد، به سوی فتح ایران اعزام شدند! تا نزدیکی های ایران یعنی کردستان عراق، استان دیالی و بعداد آمدند. تا ایران را برای قبول اسلام، زیر فشار قرار دهند! زیرا فقط در دنیا یک گروه ، آنهم ایرانی ها کافر محسوب می شدند! اسرائیل و آمریکا و عربستان، مهد اسلام شده بودند. زیرا به آنها کمک مالی می کردند، سلاح و مهمات هم می دادند. دو دهه هم اینطور ماشین جنگی تبلیغات را اداره کردند. البته همانطور که در دوران دفاع مقدس، حاسوسانی بودند که عملیات را، لو می دادند و باعث کشته شدن 200هزار شهید گردیدند. در این دوران هم، در جبهه داخلی کسانی بودند که، آب به اسیاب دشمن می ریختند! لیبرال هایی که در دولت هم نفوذ داشتند، با ایجاد مشکلات اداری، گرانی و احتکار سعی داشتند: مردم را به سوی تسلیم شدن روانه کنند. اما مردم ایستادند. و امروز پایان دو دهه دوم ضد انقلاب و استکبار جهانی، و آغاز چهلمین سال انقلاب اسلامی را، جشن می گیرند.

Realistic defense of an idealistic subject!

News imperialism with the cost of Zionism and reaction has for forty years been abandoning a distant subject to deny global realities. He created a huge layer of this subject in the world, which closed the way of penetration of the truth. Abdullah was the name of this trend of anti-Semitism. Propagating that Islam is the religion of the sword, its verdicts are violent and inhumane, they have executed and cut off their hands and diches, tried to confront the Islamic revolution that took place in Iran, and a millionth truth. They advertised that a billion Muslims could not be seen at all, and only a few speakers were heard with the slogan of human rights. Human rights never implemented! And it was an absolute idealism, but it was a club to: push Islam out of the field with at least one billion followers and one billion supporters. It was such a big lie (real human rights) that it was real, and this great reality, namely, Islam, was introduced as a lie. Two decades have engaged the world in these hideous lies. But their ozone layer was pierced and the mountains of their ads turned into rubbish trash. The Muslims woke up and converted to Islam even more rapidly than Iran, and the Taliban and so on were created. Great anti-Islamic pole: international communism collapsed, and all the people of the world demanded an Islamic state! It turned out that the thieves had been attacked by the thieves. And in contrast to the will of God, they thought their will to be very large. God lit his light in the hearts, to turn off their light. But Satan did not want to be alone: ​​to fall and be destroyed, so he stretched out his hand and took everything around him to save him! But they also fell down with them! This time, he urged the hard-line Muslims to give himself up to Islam. They built a gun to use these gaps! A scenario was needed for this! And the September 9th event, they gave it to them. There was no other way of anti-Islam: like communism and liberalism. So this time, American Islam placed Mohammad a pure Muslim. The fear of the collapse of the East, or the international communism, was poured into America. This time the bowls of Daewoo became theirs. The United States, Saudi Arabia and Israel supported Islam, and they attributed Iran to anti-Islam. Imperialism, which soon forgot about anti-Islamic articles, news and analysis, this time called for the establishment of an Islamic government in Iraq and in the dinner. The Islamic government created: Beard shaving was the biggest crime, and the clothes were allowed to kill and loot. Iran calls on Islam! When Iran responded negatively, Iran was sent to conquer Iran! It came to the proximity of Iran, Iraqi Kurdistan, the province of Diyala and later. Put pressure on Iran to accept Islam! Because there was only one group in the world, the Iranians were considered to be infidels! Israel and the United States and Saudi Arabia, were the cradle of Islam. Because they donated money, they also provided weapons and ammunition. For two decades, they also managed the war machine for advertising. Of course, as during the Holocaust, there were scammers who carried out the operation, killing 200,000 martyrs. During this era, there were those on the internal front who threw water into the enemy's gun! The liberals: who were also influential in the government, tried to sow people to surrender by causing administrative, expensive and hoarding problems. But people stopped. And today,: the end of the second decade of the second anti-revolution and global arrogance, and the beginning of the 40th anniversary of the Islamic Revolution.

دفاع واقعی عن موضوع مثالی!

إن الإمبریالیة الإخباریة بتکلفة الصهیونیة ورد الفعل کانت منذ أربعین عاماً تتخلى عن موضوع بعید لإنکار الحقائق العالمیة. خلق طبقة ضخمة من هذا الموضوع فی العالم ، والتی أغلقت الطریق لاختراق الحقیقة. کان عبد الله هو اسم هذا الاتجاه لمعاداة السامیة. لقد أعلنوا أنه لا یمکن رؤیة ملیار مسلم على الإطلاق ، ولم یُسمع سوى عدد قلیل من المتحدثین بشعار حقوق الإنسان. حقوق الإنسان لم تنفذ! والمثالیة المطلقة، ولکن قد ارتیاد: ملیار على الأقل من أتباع الإسلام وملیار المشجعین أیضا قد حل محل ذلک. لقد کانت کذبة کبیرة (حقوق إنسانیة حقیقیة) أنها کانت حقیقیة ، وهذا الواقع العظیم ، أی الإسلام ، تم تقدیمه ککذبة. لقد اشتبک العالم منذ عقدین من الزمن فی هذه الأکاذیب البشعة. لکن طبقة الأوزون الخاصة بهم اخترقت ، وتحولت جبال إعلانات القمامة إلى القمامة. استیقظ المسلمون وتحولوا إلى الإسلام بسرعة أکبر من إیران ، وتم إنشاء حرکة طالبان وما إلى ذلک. قطب عظیم ضد الإسلام: انهارت الشیوعیة الدولیة ، وطالب جمیع شعوب العالم بدولة إسلامیة! اتضح أن اللصوص تعرضوا لهجوم من اللصوص. وعلى النقیض من إرادة الله ، اعتقدوا أن إرادتهم ستکون کبیرة جدًا. أضاء الله نوره فی القلوب ، لإطفاء نورهم. ولکن الشیطان لا یرید وحده: انهیار ویتم تدمیرها، حتى انه وضع یده، وکل ما حوله، من أجل البقاء! لکنهم أیضا سقطوا معهم! هذه المرة ، حث المسلمین المتشددین على تسلیم نفسه للإسلام. بنوا بندقیة لاستخدام هذه الثغرات! هناک حاجة إلى سیناریو لهذا! وحدث 9 سبتمبر ، أعطوه لهم. لم تکن هناک طریقة أخرى معادیة للإسلام: مثل الشیوعیة واللیبرالیة. هذه المرة ، وضع الإسلام الأمریکی محمد مسلماً خالصاً. لقد تم سکب الخوف من انهیار الشرق ، أو الشیوعیة الدولیة ، فی أمریکا. هذه المرة أصبحت أطباق دایو ملکهم. دعمت الولایات المتحدة والمملکة العربیة السعودیة وإسرائیل الإسلام ، وعزوا إیران إلى معاداة الإسلام. خلقت الحکومة الإسلامیة: کانت حلاقة اللحیة هی أکبر جریمة ، وسمح للثیاب بالقتل والنهب. ایران تدعو الاسلام! عندما ردت إیران بشکل سلبی ، تم إرسال إیران لغزو إیران! جاء إلى قرب إیران ، کردستان العراق ، محافظة دیالى وبعد ذلک. الضغط على إیران لقبول الإسلام! بسبب وجود مجموعة واحدة فقط فی العالم ، اعتبر الإیرانیون کفاراً! إسرائیل والولایات المتحدة والمملکة العربیة السعودیة ، کانت مهد الإسلام. ولأنهم تبرعوا بالمال ، فقد قدموا أیضاً الأسلحة والذخیرة. وطوال عقدین من الزمان ، قاموا أیضاً بإدارة آلة الحرب للإعلان. بالطبع ، کما حدث أثناء الهولوکوست ، کان هناک المحتالون الذین نفذوا العملیة ، مما أسفر عن مقتل 200.000 شهید. خلال هذه الحقبة ، کان هناک على الجبهة الداخلیة الذین ألقوا المیاه فی مسدس العدو! اللیبرالیین الذین کانت مؤثرة فی الحکومة، من خلال خلق المشاکل الإداریة، وارتفاع الأسعار والتربح حاولت: أرسلوا الناس على الاستسلام. لکن الناس توقفوا والیوم، فی نهایة العقد الثانی من الثورة المضادة والاستکبار العالمی، وتبدأ السنة الأربعین للثورة الإسلامیة، احتفال.

Ideal bir mövzunun real müdafiə edilməsi!

Xəbərlər sionizm və reaksiya xərcləri ilə qırx ildir uzaq bir mövzudan qlobal reallıqları inkar etməkdən imtina edir. Dünyada bu mövzunun böyük qatını yaratdı və bu həqiqətin nüfuz yolunu bağladı. Abdullah bu antisemitizm trendinin adı idi. Onlar bir milyard müsəlmanın görünməyəcəyini və yalnız bir neçə nəfərin insan hüquqlarının şüarı ilə eşitildiyini bildirdi. İnsan hüquqları heç vaxt həyata keçirilmədi! Və mütləq idealizm, lakin clubbing edilmişdir: İslam azı bir milyard ardıcılları və bir milyard azarkeşləri də əvəz etmişdir. Bu, real idi ki, belə böyük bir yalan (real insan hüquqları) idi və bu böyük həqiqət, yəni İslam, yalan kimi təqdim edildi. İyirmi ildir bu çirkin yalanlarla dünyaya qatılıblar. Lakin onların ozon təbəqəsi töküldü və reklamlarının dağları zibil qutusuna çevrildi. Müsəlmanlar İslamdan daha sürətlə uyandılar və İslamdan daha sürətlə İrana çevrildi, Taliban və s. Böyük İslam əleyhdarlığı dirəyi: beynəlxalq kommunizm dağıldı və dünyanın bütün xalqları islam dövləti tələb etdi! Hırsızların oğrulara hücum etdiyi ortaya çıxdı. Allahın iradəsindən fərqli olaraq, onların iradəsi çox böyük idi. Allah qəlblərində işığını yandırdı, işıqlarını yandırdı. Lakin Şeytan tək qalmaq istəmədi: düşmək və məhv olmaq, əlini uzatdı və onu xilas etmək üçün ətrafdakı hər şeyi aldı! Lakin onlar da düşdülər! Bu dəfə o, həddindən artıq mürəkkəb müsəlmanları İslamı özünə verməyə çağırdı. Bu boşluqları istifadə etmək üçün silah qurdular! Bunun üçün ssenariyə ehtiyac var idi! 9 sentyabr hadisəsi onlar üçün verildi. İslam əleyhinə başqa bir yol yox idi: kommunizm və liberalizm kimi. Beləliklə, bu dəfə Amerikanın İslamı Məhəmmədin təmiz bir müsəlmanı yerləşdirdi. Şərqin dağılması və ya beynəlxalq kommunizm qorxusu Amerikaya dökülmüşdü. Daewoo kase bu dəfə onların oldu. ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail İslamı dəstəklədi və İranı İslam əleyhinə ittiham etdi. İslam əleyhinə məqalələr, xəbərlər və təhlillər barədə tezliklə unutduqları imperializm bu dəfə İraqda və yeməkdə İslam hökumətinin qurulmasına çağırdı. İslam hökuməti yaradıldı: Saqqal tıraş ən böyük cinayət idi və paltarları öldürməyə və qənimətə icazə verildi. İran İslamı çağırır! İran mənfi bir şəkildə cavab verərkən, İranı İranı ələ keçirmək üçün göndərildi! İran, İraq Kürdüstanı, Diyala əyalətinin yaxınlığına yaxınlaşdı. İslamı qəbul etmək üçün İrana təzyiq göstərin! Dünyada yalnız bir qrup var idi, çünki İranlılar kafir sayıldılar! İsrail, ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı, İslamın beşiyi idi. Pul verdikləri üçün silah və döyüş sursatı verdilər. İki onillikdə onlar döyüş maşınını reklam üçün idarə etdilər. Əlbətdə ki, Holokost zamanı olduğu kimi, əməliyyatı həyata keçirən fırıldaqçılar da var idi, 200 min şəhidi öldürdü. Bu dövrdə, daxili cəbhədə olanlar düşmən silahına su atdılar! Hökumətdə də təsirli olan liberallar, inzibati, bahalı və yığma problemlər yaratmaqla insanları təslim etməyə çalışdılar. Amma insanlar dayandı. Bu gün, əks-inqilab və qlobal təkəbbür ikinci onilliyin sonunda və başlamaq İslam İnqilabının qırxıncı il qeyd edir.

 • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۱)

 • رضا محبی
 • آرزو می‌کنم
  ‎کتاب‌ های خوب بخوانی
  ‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
  ‎عطرهای خوب ببویی
  ‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
  ‎و فراموش نکنی
  ‎که هیچ وقت دیر نیست
  ‎بودن چیزی که دوست داری باشی

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی