اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

I Ioslam, cad é an spreagadh?

سید احمد حسینی ماهینی | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

انگیزه در اسلام چیست؟

برای انجام هر کاری، در انسان نیاز به انگیزه است. انگیزه باعث می شود تا: شخص فعال شود. چون ذات بشری، بین دو حالت مختلف، در گیر است : بیش فعالی و تنبلی . فرق بین تنبل و فعال، همین انگیزه است. درواقع انگیزه، موتور محرکه انسان است. روانشناسان که خواسته اند: سفره خود را از بشریت، جدا کنند. و فقط حرف خودشان را بزنند، تا دیگران تصور نکنند: آن ها حرف های کهنه، را نو کرده به خورد مردم می دهند. از این رو، حتی کلمات را هم ،عوض کرده اند! و تعریف ها را هم، به هم ریخته اند! روانشناسی یا روانکاوی ،همان بازجویی سابق است. که شامل تجسس،غیبت ، تهمت و افترا می شود. مثلا:ناراحتی ای  را که، دیگران سعی دارند آن را مخفی کنند، روانشناس به دنبال آن است که :آن را کشف و بر تابلو جهان بگذارد! تا همه ببینند! ما میدانیم همه انسان ها، ناقص هستند.  در واقع 14 معصوم، فقط انسان کامل هستند. پس اینکه ما کشف کنیم: فلانی بیمار روانی است، کار درستی نکردیم. چه برسد به اینکه او را در بیمارستان بستری کنیم: تا همه فامیل و آشنایان، برای ملاقاتش بیایند! مانند این است که: هر روز و هرساعت، به یک انسان کور بگوییم : تو کوری ! این گفتن ندارد. و اگر هم گفتیم، یا حماقت خود ما است، یا بی آبرو کردن دیگران. زیرا حتی یک کور هم، با زدن عینک می خواهد: کور بودن خود را مخفی نگهدارد. روانشناس ها، یا نمی دانند همه انسان ها ،کمی تا قسمتی روانی هستند. یا فکر می کنند: این کشف خودشان است! البته اگر منظور روانشناس، تعیین درصد بیماری، برای علاج آن باشد، خوب است. ولی غالبا خود روانشناس ها هم، از روانی بودن رنج می برند. مانند کسانی که: از ترس گیرافتادن به دست پلیس، خودشان پلیس می شوند! اینها هم برای فرار از بیمارستان، درس روانشناسی

 خوانده اند! البته سرنوشت را، نمی توان عوض کرد: اگر کسی قرار است در بیمارستان باشد، فرقی نمی کند که اینطرف میز باشد، یا آن طرف !مانند نگهبان زندان که: برای زندانی کردن مجرمان، خودش هم داخل زندان می ماند! بهرحال انگیزه بشر، برای فعالیت براساس نظر روانشناسان، یا فیزیکی است مانند: خوراک و پوشاک، یا روانی است مانند شهرت و افتخار، اما در اسلام انگیزه، سه چیز است: بدست آوردن بهشت، دوری ازعذاب جهنم ، جستجوی رضایت الهی، چون روانشناسان نمی خواهند: این حرف ها را بپذیرند، لذا ناچارند همه چیز را طور دیگری تفسیر کنند.

In Islam, what is the motivation?

Anything done in humans need to be motivated. Motivates the person to be active. Because of human nature, between two different states, has been involved in: ADHD and lazy. Difference between idle and active, is motivated. Indeed, motivation is the driving engine of humans. Psychologists who have asked: your table of humanity, they are separated. They only talk about themselves, so others do not think it does the old, the new, people do have to eat. Thus, even the words, have changed! And their definitions are too busy! Psychology and Psychoanalysis, interrogate the former. Including surveillance, absenteeism, slander and libel is. For example, a problem that others are trying to hide it, a psychologist for that: it was discovered and put on the boards! All to see! We know that all humans are flawed. In fact, the 14 infallible are the only perfect man. So we discover we have: certain mental illness, did not work properly. He admitted to being alone: ​​to all family and friends to come visit! It is like that every day and hour, to a blind man say: You're blind! It does not say. And if we, or our own folly, or defaming others. Because even a blind with glasses wants to keep secret his being blind. Psychologist, or do not know all humans, some are partially psychological. Or think this is self discovery! If the psychologist to determine the percentage of disease for which no cure is good. But psychologists often they also suffer from mental high. Like those that get trapped in fear of the police, the police are on their own! These together to escape from a hospital, school psychology

 Read! But destiny cannot be changed if it is someone in the hospital, it does not matter which side table, or on the other side! Such as a prison guard: to imprison criminals remain inside the prison itself! However, human motivation, according to psychologists at work, or physical, such as food and clothing, or psychological, such as fame and glory, but in Islam motivation is threefold: to gain heaven and avoid hell Azzab, seeking God's satisfaction, because psychologists will not: accept the words, so they are obliged to interpret things differently.

فی الإسلام، ما هو الدافع؟
أی شیء فی البشر بحاجة إلى أن یکون الدافع. یحفز الشخص أن تکون نشطة. بسبب الطبیعة البشریة، بین دولتین مختلفتین، وقد شارکت فی: ADHD وکسول. والدافع وراء الفرق بین الخمول والنشاط. فی الواقع، والدافع هو المحرک الدافع للبشر. علماء النفس الذین طلبوا: الجدول الخاص بک للإنسانیة، ویفصل فیها. یتحدثون عن أنفسهم فقط، لذلک لا أعتقد الآخرین یفعل القدیم، الجدید، الناس لدیهم لتناول الطعام. وهکذا، حتى الکلمات، تغیرت! وتعاریفها، مشغولون جدا! علم النفس والتحلیل النفسی، واستجواب السابق. بما فی ذلک المراقبة، والتغیب، والقذف والتشهیر هو. على سبیل المثال، مشکلة أن الآخرین یحاولون إخفاء ذلک، وهو طبیب نفسانی لذلک: اکتشف وضعت على لوحات! یراها الجمیع! نحن نعلم أن کل البشر هم معیبة. فی الواقع، فإن معصوم 14، هی الرجل الوحید الکمال. حتى نکتشف لدینا: مرض عقلی ما، لم تعمل بشکل صحیح. اعترف لالخلوة: لجمیع أفراد العائلة والأصدقاء لزیارة تأتی! هو مثل یقول کل یوم وساعة، لرجل أعمى أن: أنت أعمى! فإنه لا یقول. وإذا کنا، أو حماقة الخاصة بنا، والإساءة الآخرین. لأنه حتى مع النظارات أعمى یرید أن یحافظ على سریة کونه أعمى. نفسانی، أو لا یعرفون جمیع البشر، وبعضها جزئیا النفسیة. أو تعتقد أن هذا هو اکتشاف الذات! إذا کان علم النفس لتحدید النسبة المئویة للمرض التی یوجد علاج جید. ولکن علماء النفس فی کثیر من الأحیان أنفسهم یعانون أیضا من ارتفاع العقلیة. مثل تلک التی تحصل محاصرین فی الخوف من الشرطة، والشرطة هی من تلقاء نفسها! هذه معا للهروب من المستشفى، وعلم النفس المدرسی
 
قراءة! ولکن لا یمکن أن تتغیر مصیر إذا کان شخص ما فی المستشفى، لا یهم أی جانب الطاولة، أو على الجانب الآخر مثل أحد حراس السجن:! لسجن المجرمین تبقى داخل السجن نفسه! ومع ذلک، تحفیز الموارد البشریة، وفقا لعلماء النفس فی العمل، أو الجسدیة، مثل المواد الغذائیة والملابس، أو نفسیة، مثل الشهرة والمجد، ولکن فی الإسلام الدافع هو ثلاثة أضعاف: للحصول على السماء وتجنب عزب الجحیم، تسعى رضا الله، وذلک لأن علماء النفس لن: قبول الکلمات، لذلک فهی ملزمة لتفسیر الأمور بطریقة مختلفة.

İslam'da, motivasyon nedir?

Insanlarda yapılan bir şey motive olması gerekir. Aktif olabilmesi için kişinin motive. Çünkü insan doğası, iki farklı devletler arasındaki, dahil olmuştur: DEHB ve tembel. Atıl ve aktif arasındaki fark, motive edilir. Gerçekten de, motivasyon insan sürüş motoru. Sordum Psikologlar: İnsanlığın masanıza, onlar ayrılır. Onlar sadece kendileri hakkında konuşmak, dolayısıyla başkaları, eski, yeni, insanlar yemek zorunda sanmıyorum. Böylece, hatta kelimeleri, değişti! Ve onların tanımları, çok meşgul! Psikoloji ve Psikanaliz, eski sorgularız. Gözetim, devamsızlık, hakaret ve iftira dahil olduğunu. Örneğin, diğerleri onu, bunun için bir psikolog saklamaya çalıştığınız bir sorun: keşfetti ve panoları koymak! Tüm görmek için! Biz bütün insanlar kusurlu olduğunu biliyorum. Aslında, 14 yanılmaz, sadece mükemmel bir adam vardır. Düzgün işe yaramadı, bazı ruhsal hastalık: Yani biz var keşfetmek. O yalnız olmaktan başvurdu: Tüm aile ve ziyaret gelmek için arkadaşlar! Sen körsün: Bu kör bir adam için her gün ve saatte, demek ki gibi! Bu yazmıyor. Ve eğer biz, ya da kendi çılgınlık, ya diğerleri karalayan. Gözlük ile bile bir kör adamın kör olmanın gizli tutmak istiyor çünkü. Psikolog ya da tüm insanlar bilmiyorum, bazı kısmen psikolojiktir. Veya bu kendini keşif olduğunu düşünüyorum! Psikolog hiçbir tedavi iyi olduğu hastalık yüzdesini belirlemek durumunda. Ama psikologlar genellikle kendileri de zihinsel yüksek muzdarip. Polis korkusu içinde sıkışıp olsun bu gibi, polisin kendi vardır! Bu arada, bir hastane, okul psikoloji kaçmak

 Okuyun! ! Suçluların cezaevinde kendi içinde kalması hapsetmeye: Ama kader bu hastanede birisi ise, hangi tarafı tablo veya diğer tarafta farketmez bir gardiyan olarak böyle değiştirilemez! Ancak, gıda ve giyim, veya psikolojik gibi şöhret ve şan gibi, ama İslam motivasyon gibi insan motivasyon, iş yerinde psikologlara göre, ya da fiziksel, üç bölümden oluşmaktadır: cennet kazanmak ve Allah'ın memnuniyetini aramak, cehennem Azzab önlemek için, psikologlar, çünkü olmaz: sözlerimi kabul, onlar farklı şeyler yorumlamak zorundadırlar yüzden.

 I Ioslam, cad é an spreagadh?
Rud ar bith a dhéanamh i ndaoine a bheith spreagtha. Spreagann an duine a bheith gníomhach. Mar gheall ar nádúr an duine, idir dhá stáit éagsúla, a bhí páirteach i: ADHD agus leisciúil. Tá Difríocht idir díomhaoin agus gníomhach, spreagtha. Go deimhin, tá spreagadh an t-inneall ag tiomáint an duine. Síceolaithe a d'iarr: do tábla na daonnachta, tá siad scartha. Siad labhairt ach fúthu féin, ionas nach bhfuil daoine eile a cheapann a dhéanann sé an aois, an bhfuil an nua, daoine a bhfuil a ithe. Dá bhrí sin, fiú na focail, tar éis athrú! Agus tá a sainmhínithe, ró-ghnóthach! Síceolaíocht agus síocanailís, a cheistiú an iar. Lena n-áirítear faireachas, neamhláithreachas, clúmhilleadh agus leabhail is. Mar shampla, fadhb go bhfuil daoine eile ag iarraidh a cheilt, síceolaí chun: bhí sé amach agus a chur ar na boird! Go léir a fheiceáil! Tá a fhios againn go bhfuil gach duine lochtach. Go deimhin, tá an infallible 14, an fear amháin foirfe. Mar sin, táimid amach againn: meabhairghalar áirithe, ní raibh ag obair i gceart. Admhaigh sé a bheith ina n-aonar: do gach teaghlach agus cairde cuairt a thabhairt le teacht! Tá sé cosúil le rá go bhfuil gach lá agus an uair, le fear dall: Tá tú dall! Ní chuireann sé a rá. Agus má táimid, nó ar ár baois féin, nó daoine eile ag tarraingt míchliú. Mar is mian fiú dall le spéaclaí a choimeád faoi rún é a bheith dall. Síceolaí, nó níl a fhios daoine daonna go léir, tá roinnt i bpáirt síceolaíoch. Nó smaoineamh ar é seo fionnachtain féin! Má tá an síceolaí a chinneadh an céatadán de ghalar a bhfuil aon leigheas maith. Ach síceolaithe go minic ag fulaingt iad féin chomh maith ó ard mheabhrach. Cosúil leis na cinn a fháil gafa i eagla de na póilíní, na póilíní ar a gcuid féin! Tá na chéile chun éalú ó ospidéal, síceolaíocht scoile
 
Léigh! Ach ní féidir i ndán a athrú má tá sé duine éigin san ospidéal, ní chuireann sé ábhar a bhfuil tábla taobh, nó ar an taobh eile den sórt sin mar gharda phríosún! Príosúnacht ar feadh coirpigh fanacht taobh istigh den phríosún féin! Mar sin féin, spreagadh an duine, de réir síceolaithe atá ag obair, nó fisiciúil, ar nós bia agus éadaí, nó síceolaíoch, mar shampla Laochra agus ghlóir, ach i Ioslam spreagadh faoi thrí: spéir a fháil agus Azzab ifreann a sheachaint, ag iarraidh sásamh Dé, mar gheall síceolaithe Ní: glacadh leis na focail, mar sin beidh orthu géilleadh do rudaí a léirmhíniú éagsúil.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی