اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

Teaghlaigh Domhanda, teaghlaigh nó ar fud an domhain.

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

خانواده جهانی، یا جهان خانواده.

خانواده در اسلام، برای خود یک جهان است: زیرا دراسلام شخص مهم است. انسان اهمیت دارد. قران می فرماید: اگر کسی یک انسانی را بکشد، مثل این است که :همه مردم  را یکجا کشته باشد. زیرا اگر کسی زنده باشد، زاد و ولد می کند و:یک تاریخ را می سازد. اما شرط اصلی آن تشکیل خانواده است. زیرا زاد و ولد به تنهایی، کافی نیست، باید آن ها در یک محیط آرام و دوست داشتنی بزرگ شده ، تربیت گردند. چون اگر خوب تربیت نشوند، خود بخود، دست به قتل و غارت می زنند. و این نقض غرض است. یعنی: برعکس منظور و هدف می باشد.  لذا تشکیل خانواده و شناخت وظایف و کارکرد ها ی آن، و دقت در اجرای وظایف، بسیار مهم است. البته جامعه شناسی غرب، این کار را انجام داده، ولی با هدف فروپاشی آن، یعنی وظایف خانواده را، پس از شناسایی و مطالعه، از خانواده گرفته، و به یک ارگان یا نهاد دیگری داده است. از نظر اسلام، خانواده رکن اساسی هر گونه اجتماعی است. و جامعه شناسی اسلامی، از طریق خانواده شناسی، آغاز می شود. در حالیکه جامعه شناسی غرب، هرگونه  گروه واجتماعی را، ولو به صورت تصادفی، می شناسد و آن را تایید می کند. بجز گروه اصلی که: خانواده باشد.در واقع جامعه شناسی هایدگر و روانشناسی فروید، یک چیز را قبول نمی کنند: همه وظایف اصلی، در خانواده تعریف شود. و خانواده جنبه قانونی پیداکند.  وقتی می گوییم :غرب وظیفه خانواده را، در چند چیز دانسته و همه آن ها را، به دیگران داده ، به این صورت است: مثلا غریزه جنسی، که اصل تشکیل خانواده است. از خانواده جدا و به روسپی خانه ها داده است. و اصولا روسپی خانه ها را، هر چه با کلاس تر درست کردند، تا کسی نیاز به ازدواج را حس نکند! تربیت کودک را هم، به مهد کودک ها سپردند. غذا درست کردن را، به رستوران ها دادند. حتی تولید مثل را، به ساز مان های حرفه ای واگذار کردند! به گفته آنان باید قویترین مردان، برای تولید مثل انتخاب شوند، و بقیه مقطوع النسل شوند. و زنان قوی فقط سالی 9ماه باردار شوند. و سه ماه مرخصی داشته باشند! و بقیه زنان نازا باشند! اینکه می بینیم اکثر زوج ها، قادر به تولید مثل نیستند و یا مایل نیستند، براساس برنامه های تبلیغاتی و رژیم غذایی ساختگی آنان است . مصرف سیگار ، نوشابه ، سوسیس ، کالباس و دیگر غذاهای حاضری و هورمون دار،همه برای مقطوع النسل کردن جوانان است.

World Family,  family or the world.

Family in Islam, for it is one of the world: because Islam is an important person. Person is important. Quran says: If anyone kills a person, it is like this: All people should be killed off. If the person is alive, and that offspring: make a date. But the main condition of the family. The birth rate alone is not enough, it must be raised in a loving and peaceful environment, will train. Because if they are not well educated, self, turns to murder and pillage. This is a violation of the order. Means and the goal is to the contrary. Therefore, understanding the duties and functions of the family, and the accuracy in performing tasks is important. The sociology of the West, the work done, but the goal list, ie the household duties, the identification and study of the family, and is given to an organization or other entity. According to Islam, the family is the fundamental pillar of any society. And Islamic sociology, sociology of the family, begins. While the sociology of the West, all the social groups, albeit randomly, recognizes and confirms it. Groups except that family. Actually sociology and psychology, Freud, Heidegger, do not accept one thing: all the main functions, the family is defined. Legal aspects of family and urine. When we say: West of duty to family, and all of them know a few things, to others, to this: for example, the sexual instinct, which is essentially a family. Separated from their families and homes are prostitutes. Basically, the brothel, who worked with more class, so he does not feel the need to get married! The children, too, succumbed to the kindergartens. The right to food, the restaurant did. Even reproduction, the construction professional we were given! According to them, the strongest men are selected for reproduction, and the rest are barrel. Strong women are only pregnant for 9 months a year. And have three months to leave! And the rest are women! We see that most couples are unable or unwilling to produce, based on their false advertising program and diet. Cigarettes, soft drinks, sausages and other foods and hormones present, in all the generations of young people to leave.

العالمیة للأسرة، والأسرة أو العالم.

الأسرة فی الإسلام، لأنها هی واحدة من العالم: لأن الإسلام هو شخص مهم. شخص مهم. القرآن یقول: إذا کان أی شخص یقتل شخص، هو مثل هذا: یجب قتل کل الناس حالا. إذا کان الشخص على قید الحیاة، والذریة ما یلی: جعل التاریخ. ولکن الشرط الرئیسی للأسرة. معدل الموالید وحده لا یکفی، یجب أن تثار فی بیئة محبة والسلام، وسوف تدریب. لأنه إذا أنها لیست تعلیما جیدا، النفس، یتحول إلى القتل والنهب. هذا هو انتهاک للنظام. یعنی والهدف من ذلک هو عکس ذلک. لذلک، فهم واجبات ومهام الأسرة، ودقة فی أداء المهام هو المهم. علم اجتماع الغرب، والعمل المنجز، ولکن القائمة الهدف، أی واجبات منزلیة، وتحدید ودراسة الأسرة، ویعطى للمؤسسة أو کیان آخر. وفقا للإسلام، والأسرة هی الرکیزة الأساسیة فی أی مجتمع. وعلم الاجتماع الإسلامی، علم اجتماع الأسرة، ویبدأ. فی حین أن علم الاجتماع فی الغرب، وجمیع الفئات الاجتماعیة، وإن کان بشکل عشوائی، وتعترف تؤکد ذلک. مجموعات إلا أن الأسرة فی الواقع علم الاجتماع وعلم النفس، فروید، هایدغر، لا تقبل شیئا واحدا: کل الوظائف الرئیسیة، یتم تعریف الأسرة. الجوانب القانونیة للأسرة والبول. عندما نقول: من واجب الغرب الأسرة، وجمیع من لهم معرفة عدد قلیل من الأشیاء، للآخرین، لذلک: فعلى سبیل المثال، الغریزة الجنسیة، التی هی فی جوهرها الأسرة. المنفصلین عن أسرهم وبیوتهم عباره عن العاهرات. فی الأساس، وبیوت الدعارة، الذی عمل مع أکثر فئة، لذلک فهو لا یشعر بالحاجة إلى الزواج! الأطفال أیضا، یستسلم لریاض الأطفال. الحق فی الغذاء، لم المطعم. التکاثر حتى والمهنیة البناء ولقد أعطیت! وفقا لها، ویتم اختیار أقوى الرجال للاستنساخ، ویتم إصلاح بقیة. المرأة القویة هی فقط الحوامل لمدة 9 أشهر فی السنة. ولها ثلاثة أشهر لمغادرة! وبقیة من النساء! ونحن نرى أن معظم الأزواج غیر قادرین أو غیر راغبین فی إنتاج وبناء على برنامجهم الدعایة الکاذبة والنظام الغذائی. السجائر، والمشروبات الغازیة، والنقانق وغیرها من الأطعمة والهرمونات الحاضر، کل من الشباب قاحلة.

 

Dünya Aile, aileniz ya da dünya.

İslam'da Aile, bunun için dünya biridir: İslam'ın önemli bir kişidir çünkü. Kişi önemlidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki: Herkes bir kişi öldürürse, bu gibi: Bütün insanlar kapalı öldürdü olmalıdır. Kişi hayatta ve bu yavrular ise: bir tarih yapmak. Ama ailenin ana koşul. Tek başına doğum oranı yeterli değildir, o sevgi dolu ve huzurlu bir ortamda büyüdü gerekir, eğitecek. Onlar iyi eğitimli değilse, kendini, cinayet ve yağma dönüşür çünkü. Bu düzenin bir ihlalidir. Araçlar ve hedefe aykırı etmektir. Bu nedenle, ailenin görev ve fonksiyonlarını anlamak ve görevlerini yerine getirirken doğruluk önemlidir. Batı sosyolojisi, çalışma yapılabilir, ancak hedef listesinde, ev işleri, kimlik ve aile çalışması yani, ve bir organizasyon veya diğer kuruluşa verilir. İslam'a göre ailenin herhangi bir toplumun temel direği olduğunu. Ve İslam sosyolojisi, aile sosyolojisi, başlar. Batı sosyolojisi, rastgele de olsa bütün sosyal grupların, tanır ve bunu doğruluyor iken. . Ki aile dışında Gruplar Aslında sosyoloji ve psikoloji, Freud, Heidegger, bir şey kabul etmiyoruz: tüm ana fonksiyonları, aile tanımlanır. Aile ve idrar Yasal yönleri. Aile için görev West, ve hepsi bu kadar, başkalarına, bir kaç şey biliyorum: dediğimizde, örneğin aslında bir aile cinsel içgüdü. Fahişe aileleri ve evlerinden ayrılmış. Temelde, daha fazla sınıf ile çalıştı genelev, bu yüzden evlenmek için ihtiyacı hissediyorum yok! Çocuklar da, anaokulları yenik düştü. Gıda hakkı, restoran yaptım. Hatta üreme, biz verildi yapım profesyonel! Onlara göre, güçlü erkekler üreme için seçilir, ve kalanı Alnsl sabittir. Güçlü kadınlar 9 ay, bir yıl boyunca sadece hamile. Ve ayrılmak üç ay var! Ve geri kalan kadın! Biz en çiftler onların yanlış reklam programı ve diyet esas alınarak, aciz veya üretmek için isteksiz olduğunu görüyoruz. Sigaralar, alkolsüz içecekler, sosis ve diğer gıdalar ve hormonlar çorak gençlerin hepsi, hazır bulundu.

 Teaghlaigh Domhanda, teaghlaigh nó ar fud an domhain.
Teaghlaigh i Ioslam, is sé ar cheann de na domhan: toisc go bhfuil Ioslam ina dhuine tábhachtach. Duine tábhachtach. Quran deir: Má mharaíonn duine ar bith ag duine, tá sé mar seo: Ba chóir gach duine a maraíodh as. Má tá an duine beo, agus go bhfuil sliocht: a dhéanamh le dáta. Ach an coinníoll is mó de na teaghlaigh. Ní Is é an ráta breithe ina n-aonar go leor, ní mór é a ardú i dtimpeallacht grámhar agus síochánta, beidh traein. Toisc más rud é nach bhfuil siad oilte go maith, féin, casadh chun dúnmharú agus shlad. Is é seo an sárú ar an ordú. Modhanna agus is é an sprioc a mhalairt. Dá bhrí sin, tuiscint a fháil ar na dualgais agus feidhmeanna an teaghlaigh, agus is é an cruinneas i dtascanna feidhmiú tábhachtach. An socheolaíocht an Iarthair, an obair a dhéanamh, ach ar an liosta sprioc, ie na dualgais teaghlaigh, a aithint agus staidéar a dhéanamh ar an teaghlach, agus a thugtar do eagraíocht nó aonán eile. Dar leis an Ioslam, is é an teaghlach an colún bunúsach aon sochaí. Agus Tosaíonn socheolaíocht Ioslamach, socheolaíocht an teaghlaigh,. Cé go n-aithníonn an socheolaíocht an Iarthair, na grúpaí sóisialta, cé go randamach, agus dearbhaíonn sé. . Grúpaí ach amháin go teaghlach Dáiríre nach bhfuil socheolaíocht agus síceolaíocht, Freud, Heidegger, glacadh le rud amháin: go léir na príomhfheidhmeanna, tá an teaghlach sainithe. Gnéithe Dlíthiúla de teaghlaigh agus múin. Nuair a rá againn: Iarthar na dualgas teaghlaigh, agus gach ceann acu a fhios roinnt rudaí, do dhaoine eile, go dtí seo: mar shampla, an instinct gnéis, a bhfuil go bunúsach le teaghlaigh. Scartha óna dteaghlaigh agus tithe go bhfuil prostitutes. Go bunúsach, an drúthlann, a d'oibrigh leis an rang níos mó, mar sin ní dhéanann sé bhraitheann ar an ngá a fháil pósta! Na páistí,, géilleadh freisin do na naíscoileanna. An ceart chun bia, a bhí ag an bialann. Fiú atáirgeadh, an gairmiúla tógála a tugadh dúinn! Dar leo, na fir is láidre a roghnú don atáirgeadh, agus an chuid eile atá socraithe Alnsl. Tá mná láidir ach ag iompar clainne le haghaidh 9 mí sa bhliain. Agus tá trí mhí a fhágáil! Agus tá an chuid eile do mhná! Feicimid go bhfuil lánúineacha an chuid is mó in ann nó toilteanach a thabhairt ar aird, bunaithe ar a gcuid clár fhógraíocht bhréagach agus aiste bia. Toitíní, bhí deochanna boga, ispíní agus bianna eile agus hormóin i láthair, gach ceann de na óige barren.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی