اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد اصلا از بانکها وام نمی گیرد

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تزریق تورم یعنی: دزدی از سر سفره های مردم!

اگر کسی که تا دیروز با پول معینی، می توانسته 5تا نان بخرد، امروز با افزایش قیمت و نرخ تورم، فقط می تواند4تا نان بخرد! در واقع این یک نان از او دزدیده شده است. به همین سیاق اگر قدرت خرید مردم، در هر زمینه کاهش یابد، این یک دزدی آشکار ، در روز روشن است. حال باید دید چه کسی این دزدی را انجام می دهد؟ ربا خواری و سلف خری و احتکار بانکها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، عامل داخلی افزایش نرخ تورم است. مهمترین عامل خارجی تزریق تورم هم، تحریم های اقتصادی آمریکا است. برای همین است که امام خمینی ره می فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. البته آمریکا میداند که در خارج از میدان، نمی تواند کاری بکند! لذا همه توان خود را بر روی نیروهای: داخلی وابسته به خود گذاشته است. از آنجا که دولت آمریکا سالها در ایران حضور داشته، دارای تخم ترکه زیادی هم هست، لذا کمبود نیروی مزدور ندارد! مزدوران او هم در ایران دو دسته اند: کسانی که به آمریکا رفته و دوره دیده اند، و کسانی که در داخل ایران آموزش داده شده اند. هنوز هم بسیاری از مفاد درسی دوره: فوق لیسانس و دکترای ایران، ترجمه پس مانده های امریکا هست. یکی از این عناصر مهم، اقتصاد دانان و مخصوصا بانکداران هستند. بانکداران یا سیستم بانکی در ایران، با دو ابزار پولی و مالی، تورم را تزریق می کند: اول چاپ بدون پشتوانه اسکناس : استقراض دولت از سیستم بانکی و بالا بردن حجم نقدینگی، که هر سال بیش از 24درصد رشد داشته است. و دیگری، فروش ارز یا پول آمریکا، به نرخ بالاتر. 98درصد دلار های آمریکایی، در دست بانک مرکزی است. بنابر این کاملا منوپل کرده و: هرگونه رقابت را از بین برده است. اگر دلارها را یک درصد بیشتر به بازار تزریق کند، تا 25درصد ارزش آن کاهش می یابد. ولی بانک مرکزی برعکس عمل کرده: تا می تواند کمتر عرضه می کند! تا ارزش پول ملی کاهش یابد. از آن طرف مانع حذف صفر ها از پول ملی هم می شود، تا تورم تاثیر خود را از دست ندهد! در سیاست های مالی هم، به بهانه  تشویق تولید! از دولت مجوز پرداخت وام می گیرد، حتی مابه التفاوت سود را، پیشاپیش در ردیف بودجه منظور می کند. ولی با اعلام شرایط و بهره بالا، از پرداخت آن خود داری می کند. و برای آنها هم موفق به دریافت شده اند، جریمه و دیر و بهره چند برابری منظور، و اموالشان را مصادره و: خودشان را روانه زندان می نماید. البته خوشبختانه این طور نیست که: مردم فهیم و انقلابی ساکت باشند. آنها با اصول مالیه اسلامی، به جنگ این آقایان رفته اند. در همان دوران انقلاب اسلامی، تعاونی های اعتبار محلی خودجوش، در سطح وسیعی تشکیل گردید که: بنام صندوق های قرض الحسنه، برای تامین سرمایه درگردش بدون بهره اقدام می کرد. سرعت رشد آنها طوری بود که: نزدیک بود بانکها از بین بروند. لذا توطئه ها شروع شد و: با بهانه قرار دادن عملکرد تعدادی از این صندوق ها، که یک در هزار  هم نمی شدند! با این صندوق ها مبارزه شد. الان هم اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد: یا اصلا از بانکها وام نمی گیرد! یا اگر نیاز داشته باشد، روی همین صندوق ها حساب می کند. و الا تمام صنایع از کوچک تا بزرگ، در گیر دادگاه و پاسگاهی هستند که: طرف شاکی آن بانکها می باشند. اخیرا در مجمع فناوری اقتصاد نانو نیز: اعلام شده طهماسب مظاهری، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی، برای نجات تولید در ایران، صندوق جسورانه را تاسیس کرده است! که سعی دارد وامهای کلان بدون بهره بدهد. ایجاد این صندوق ها، اگر بدور از تسلط بانکها باشد، برای تولید بسیار مفید و با ارزش است.

Injection of inflation means stealing from the table of people!

If someone who could buy up to 5 bucks until yesterday with a certain amount of money, today with rising prices and inflation, only four can buy bread! In fact, this bread has been stolen from him. In this way, if the purchasing power of people is reduced in every field, this is a clear slaughter, it is clear on the day. You should see who is doing this theft? Growth and bullion, and the hoarding of banks, corporations and government and non-government institutions, are internal factors that drive inflation. The most important foreign inflation factor is the US economic sanctions. That is why Imam Khomeini said: "Whatever you scream over America. Of course, the United States knows that outside the square can not do anything! Therefore, all its power is on its internal forces. Since the US government has been in Iran for many years, it also has a lot of eggs, so there is no shortage of mercenaries! His mercenaries in Iran are two categories: those who have gone to the United States and have trained, and those trained in Iran. There are still many curriculum subjects: Master's Degree and PhD in Iran, the translation of the remnants of America. One of these important elements is economists, and especially bankers. Bankers or the banking system in Iran, with two monetary and financial instruments, injects inflation: first printing without backing the banknote: government borrowing from the banking system and raising the volume of liquidity, which grew more than 24% each year. And the other, selling a currency or US currency, to a higher rate. 98 percent of the US dollar is at the heart of the central bank. So it's perfectly monopolized: it eliminates any competition. If you inject dollars a bit more, it will drop by 25%. But the central bank has done the opposite: it can offer less! To reduce the value of the national currency. On the other hand, it prevents the elimination of zero from the national currency, so that inflation will not lose its impact! In financial policies, too, under the pretext of encouraging production! Loads from the government to pay a loan, even taking into account the difference in profits, in advance of the budget line. But by declaring high interest rates, it does not pay. And for them they have succeeded in getting fined and late, multiplying their interest, confiscating their property and sending themselves to jail. Fortunately, fortunately, it is not that the intelligent and revolutionary people are silent. They went to the men's fights with Islamic principles. At the same time of the Islamic Revolution, spontaneous local credit cooperatives were formed on a large scale, known as Qarz al-Hassaneh funds, to raise interest-free capital. Their growth rate was such that banks were about to disappear. Therefore, plots began: with the excuse of putting some of these boxes in the box, which was not a million! It was fought with these boxes. Now if someone takes a mortal loan: Do not borrow from banks at all! Or if it is needed, it will count on the same funds. And all the industries from small to large are in the courtroom and checkpoint: the party is the plaintiff of those banks. Recently, at the Nanotechnology Technology Forum, Tahmasb Mazaheri, the former minister and former head of the Central Bank, has established a bold fund to save production in Iran! Who is trying to make huge loans without interest. Creating these funds, if not for the domination of banks, is very useful and valuable for production.

حقن التضخم یعنی سرقة من الجدول من الناس!

إذا قام شخص المال أمس، یمکن أن یکون 5 لشراء الخبز الیوم مع ارتفاع الأسعار والتضخم، یمکن أن یکون إلا 4 لشراء الخبز! فی الواقع، کان الخبز سرقت منه. وبالمثل، إذا کانت القوة الشرائیة للشعب، فی کل مجال النقصان، عملیة سطو واضح فی وضح النهار. سنرى من یفعل هذه السرقة؟ العقود الآجلة الربویة والمضاربة والبنوک والشرکات والمؤسسات العامة والمنظمات غیر الحکومیة، العامل الداخلی هو التضخم. أهم الضغط على التضخم العامل الخارجی وأمریکا عقوبات اقتصادیة. هذا هو السبب قال الإمام الخمینی: الصرخة قمت بسحب أنحاء أمریکا. وبطبیعة الحال، أمریکا یعرف أن خارج الملعب، لا تستطیع أن تفعل أی شیء! لذلک، ترکت کل طاقاتهم فی الداخل فروعها. لأن الحکومة کانت فی أمریکا لسنوات عدیدة، لدیها البیض ویذ کبیرة کذلک، لذلک لا یوجد نقص فی مرتزق! وعملاء ایرانیین فی فئتین: أولئک الذین یذهبون إلى أمریکا والمدربین، والذین تم تدریبهم فی إیران. لا یزال العدید من أحکام الدورة: الماجستیر والدکتوراة فی إیران، وترجمة ما تبقى من أمیرکا. واحد من العناصر الهامة والاقتصادیین والمصرفیین على وجه الخصوص. المصرفیین أو النظام المصرفی فی إیران، مع اثنین من أدوات التضخم النقدی والمالی عن طریق الحقن: الطبعة الأولى من النقود الورقیة: الاقتراض الحکومی من النظام المصرفی وتعزیز السیولة، أنه فی کل عام أکثر من 24 فی المئة. وآخر، والمال تبادل أو أمریکا، وهو معدل أعلى من ذلک. 98 فی المئة من الدولارات الأمریکیة فی ید البنک المرکزی. وهکذا تماما احتکار: یتم القضاء على أی منافسة. إذا کان الدولار لحقن نسبة أکبر من السوق، ویتم تخفیض قیمتها إلى 25٪. لکن البنک المرکزی قد تصرف مخالف: أن یعرض أقل! لیقلل من قیمة العملة الوطنیة. ویمنع إزالة الأصفار من العملة الوطنیة، لذلک التضخم لا یفقد تأثیره! فی السیاسة المالیة، أیضا، بحجة تشجیع الإنتاج! الحکومة تقرض الترخیص، حتى هامش الربح الخاص بک، وبالفعل فی المیزانیة المخصصة له. ولکن مع الإعلان عن الشروط والفائدة المرتفعة، فی رفض الدفع. وأنهم تلقوا وأواخر الغرامات والفوائد عدة مرات فی النظام، ومصادرة ممتلکاتهم: یتم سجنهم. لحسن الحظ انها لیست أن یکون الناس الممیزین والثوریة الصمت. مع مبادئ التمویل الإسلامی، وقد ذهب الرجال إلى الحرب. وفی الوقت نفسه، الثورة الإسلامیة، والاتحادات الائتمانیة المحلیة العفویة، التی تم تشکیلها على نطاق واسع: وهی بدون فوائد صندوق القروض لتوفیر رأس المال العامل بدون فائدة کان یتصرف. وکانوا قد نمت بسرعة بحیث البنوک القضاء تقریبا. بدأت المؤامرة: مع العذر لأداء هذه الصنادیق، التی لم تکن واحد فی الألف! وقد خاض الصندوق. الآن إذا کان شخص الطعام الحلال لاتخاذ المنزل: أی قرض البنک أم لا! أو إذا لزم الأمر، على نفس التهم الاقتراع. قریبا جمیع الصناعات من الصغیرة الى الکبیرة، وتشارک فی نقاط التفتیش المحکمة أن البنوک یشکون حول هذا الموضوع. الاقتصاد الجمعیة تکنولوجیا النانو أیضا: أعلن T. مظاهری، الوزیر السابق ورئیس مجلس إدارة البنک المرکزی، لإنقاذ الإنتاج فی إیران، وأنشأت صندوق جریئة! فی محاولة لإعطاء قروض ضخمة من دون فائدة. إنشاء الصندوق، إذا الرقابة غیر المصرفیة، لإنتاج مفیدة وقیمة.

İnflyasiya injection insanların masa oğurluq deməkdir!

Kimsə dünən pul verib varsa, yüksələn qiymətlər və inflyasiya ilə çörək gün almaq 5 ola bilər yalnız çörək almaq üçün 4 ola bilər! Əslində, çörək ondan oğurlanmış edilmişdir. Eynilə, hər sahədə insanların alıcılıq qabiliyyəti, gündüz bir aydın quldurluq azalır əgər. Biz bu oğurluq kim görürsünüz? Sələmçi və spekulyativ fyuçers və banklar, şirkətlər və ictimai qurum və qeyri-hökumət, daxili amil inflyasiya var. ən mühüm xarici amil təzyiq inflyasiya, iqtisadi sanksiyalar Amerika. İmam Xomeyni bildirib Buna görə də siz Amerika üzərində drag scream. Əlbəttə ki, Amerika sahə off, bir şey edə bilməz ki, bilir! Buna görə də, daxili bütün enerji onların filiallarının ayrıldı. Hökumət uzun illər Amerikada olmuşdur ildən, eləcə də böyük withe yumurta, belə ki, tamah çətinliyi yoxdur! Amerika və təlim getmək edənlər və İranda təhsil almış olanlar: iki kateqoriyaya O, İran agentləri. Kursu hələ də bir çox müddəaları: Master və Aspirantura İran Amerikanın qalıqları tərcüməsində. xüsusilə mühüm elementləri, iqtisadçılar və bankirlərin biri. Bankers və ya bank inyeksiya ilə monetar və fiskal inflyasiyanın iki alətləri ilə İranda sistemi: fiat pul ilk çap: bank sisteminin hökumət borc və likvidliyi artırmaq, hər il daha çox 24 faiz. Və başqa, valyuta və ya pul America, yüksək dərəcəsi. Mərkəzi Bank əlində Amerika dollar 98 faiz. Və tamamilə monopole: Hər müsabiqə ləğv edilir. dollar bazar daha çox faiz yeritmək varsa, onun dəyəri 25% azalır. Lakin Mərkəzi Bank zidd çıxış edib: az təklif olunacaq! milli valyutanın dəyərini azaltmaq üçün. Milli valyuta adet sıfır qaldırılması qarşısını alır, belə inflyasiya təsirini itirmir! maliyyə siyasəti də istehsal təşviq bəhanəsiylə! hökuməti artıq bunun üçün büdcə, hətta mənfəət qaydalarından lisenziya borc olunur. Amma şərtlər və yüksək faiz elan ilə ödəniş imtina. Onlar qəbul və gec cərimələr və faizlər bir neçə dəfə üçün, və onların əmlakının müsadirə var: onlar həbs olunur. Xoşbəxtlikdən bu insanlar ağıllı və səssiz inqilabi olması deyil. İslam maliyyə prinsipləri ilə, kişilər müharibəyə getdi. Eyni zamanda, geniş miqyasda formalaşan İslam İnqilabı kortəbii yerli kredit ittifaqları, yəni faizsiz kredit fondu faizsiz iş kapital fəaliyyət göstərən təmin etmək. Onlar tez banklar təxminən ləğv edilir ki, artıb. sui-qəsd başladı: min bir deyil bu vəsaitlərin, fəaliyyətinin bəhanə ilə! fond mübarizə edilib. İndi kimsə halal qida ev almaq əgər: no bank kredit və ya deyil! Və ya ehtiyac varsa, eyni seçki sayıları. Tezliklə kiçik böyük bütün sənaye, banklar bu barədə şikayət məhkəmə buraxılış məntəqələrində cəlb olunur. də Assembly nano-texnologiya iqtisadiyyat: T. Mazaheri elan köhnə naziri və Mərkəzi Bankın sədri İranda istehsal saxlamaq üçün Fond qalın qurdu! faizsiz böyük kredit verməyə çalışırıq. faydalı və qiymətli istehsalı üçün fondunun yaradılması, qeyri-bank nəzarət.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی