اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

تابلوی دارایی های ایران.( بجای تابلوی بدهیهای آمریکا)

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

هر موسسه یا یک اداره کوچک، داری پستی است به نام صاجب جمع اموال، که موظف است تا از دارایی های قیزیکی مواظبت کند. صورت و لیست اموال را تهیه کند. اما معلوم نیست که چرا کشورها چنین کسی را ندارند؟ یا چرا کل جهان چنین موضوعی را جدی نمی گیرد؟ ایران دارای مساحتی بیش از 1648000کیلومترمربع است، اگر هر مترمربع زمین 10میلیون تومان باشد، 1648در ده بتوان 25 ریال، قیمت زمین ایران می شود. اگر ایران 157تریلیون بشکه نفت ذخایر داشته باشد، و هربشکه صد دلار قیمت داشته باشد1576در ده بتوان ده دلار، یا 1576در ده بتوان 15ریال نفت دارد. برای حسابداری آن، باید دفتر روزنامه یا دفتر کل، با حداقل 30ستون داشته باشیم! ذخائر گاز ایران که دومین کشورجهان، و بیش از 17درصد آن هست، وامثال آن چه مبلغی می شود؟ البته دارایی ها را میتوان به انواع مختلفی تقسیم کرد: مانند داراییهای ثابت و جاری، مشهود و نامشهود ، منقول و غیرمنقول، نقدی و ملکی. ولی برای حسابداری بزرگ ملی یا جهانی، باید انواع دیگری هم به آن اضافه کرد. مانند داراییهای فیزیکی و معنوی. داراییهای بزرگ و بزرگتر! داراییهای تاریخی و احتمالی ، دارایی های حقیقی و اعتباری. یکی از انها که مورد بحث است: داراییهای (گیگا آست) یا دارایی های مافوق گران. اگر دارایی هایی، بالای یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، به آن (مگا آست) می گوییم ولی اگر بالاتر از تریلیون، یا فاقد انکان قیمت گذاری باشد، (گیگا آست) یا دارایی های مافوق گران می گوییم! مثلا تخت جمشید و پاسارگاد در شیراز، یا بارگاه ملکوتی امام رضا ع در مشهد، میتواند نمونه آن باشد. که قابل قیمت گذاری نیست، و یا اگر بتوان معادل سازی کرد، در حد دارایی های مافوق سنگین جهان محسوب می شود. روش حسابداری این نوع دارایی ها در حسابداری، انتخاب یک ریال برای انها است. یعنی فرض عدم قیمت گذاری، باعث می شود فقط وجود آنها ثبت شود، نه بهای انها. از این رو در جهان می گویند: عجایب هفتگانه! یا اهرام سه گانه، یا خانه خدا. ایران به لحاظ تاریخی، قدیمی ترین و بیشترین پایتخت های جهان را داشته است. هر پایتخت اثر ماندگاری برای طول تاریخ از خود بجای گذاشته است. که فقط ذکر نام آنها باعث افتخار است. هیچکس از قیمت آن سوال نمی کند، اما مهم است که آن را بدانیم و: در گوشه از ذهن خود یا در میان یاد داشتها، در کتابخانه و حافظه کامپیوتر ان را داشته باشیم. و به یک جمعبندی برسیم. البته جمع بندی در مود داراییهای زیر یک میلیارد دلار، راحت تر است. هر شرکت یا سازمان و موسسه، داراییهای خود را در ترازنامه ذکر می کند، با تلفیق یا تجمیع این داراییها، میتوان به کل داراییها دست یافت. شاید در مورد مگا آست ها، یا داراییهای گران هم بتوان: از همین روش استفاده کرد، ولی بهترین روش پیمایش یا آمایش است. چرا که بسیاری از این داراییها، در مالکیت موسسه ها یا سازمان ها نیستند. جزو اموال عمومی یا انفال می باشند. مانند جنگلها و کوهها و معادن و ذخائر زیر زمینی . لذا با تخمین مقادیر انها میتوان: با قیمت متوسط برای انها جایگاهی در نظر گرفت. اما در مورد فوق گران ها، حتما باید کاری دقیق و پژوهش های فراوان شود، و فهرست آنها نهایی شود.  تا برای غرور ملی، و یا جذب گردشگر، ایجاد توان مالی و تقویت ذخایر بانکی، و پشتوانه ملی مفید باشد. مثلا وقتی یک تکه سنگ از دیوار تخت جمشید، میلیون ها دلار حراج می شود. مجموعه آن تالارها و دیوارها را میتوان تخمین زد و نوشت. حسابداری هوشمند با متغییر های زیاد نوشت، سرجمع آنها را در تابلوی ملی اعلام کرد! تا هرلجطه از وجود آنها و تغییرات واقع شده، همه مردم مطلع شوند.

Iranian asset map (instead of US debt statement)

Each institution or a small office, you have a post called controller, the total assets that are required to take care of the physical assets. Face: and property listings. But it is not clear why countries do not have such a person? Or why the whole world does not take such a thing seriously? Iran has an area of ​​more than 1648000 square kilometers, if each square meter of land is 10 million USD, 1648 per ten can be 25 Rials, the price of land in Iran. If Iran has 157 trillion barrels of oil reserves, and it costs $ 100 a barrel, it will be 1576 dollars in ten, or ten rubles, or 1576 in ten, of 15 rubles. To account for it, we need to have a newspaper or office desk with at least 30 columns! What is the amount of gas that is the second largest country in the world, and more than 17% of it? Of course, assets can be divided into different types: fixed and current assets, evident and intangible, movable and immovable, cash and property. But for a great national or global account, you have to add other types of it. Like physical and spiritual assets. Big and bigger assets! Historical: and probable assets, real and credit assets. One of them is controversial: assets (giga assets) or over-asset assets. If assets worth over $ 1 billion are said to be (mega asset), but if they are above trillions, or without pricing, (GIGA) or supernatural assets, we say that! For example, Persepolis and Pasargadae in Shiraz, or Imam Reza's Imam Mahdi's court in Mashhad, can be an example. It is not pricable, or if it can be equated, it is at the level of the supernatural assets of the world. The accounting method of these types of assets in accounting is the choice of a rial for them. That is, the assumption of a lack of pricing makes it possible to record their existence, not their price. Hence, in the world they say: Seven Wonders! Or the triple pyramids, or the house of God. Iran historically has the oldest and largest capitals in the world. Each capital has left its lasting longevity. That's just a mention of their name is proud. No one is asking for the price, but it's important to know it and: in the corner of our mind or among the notes, in the library and computer memory. And get a sum up. Of course, aggregation is easier in assets under $ 1 billion. Each company or organization and institution lists its assets in the balance sheet, by integrating or aggregating these assets, all assets can be obtained. Perhaps in the case of mega assets , or expensive assets, it can be used in the same way, but it is the best way to navigate. Because: many of these assets are not owned by institutions or organizations. Are: public property or anfal. Such as: forests and mountains and mines and underground reserves. Therefore, by estimating their values, they can be considered at a moderate price for them. But for the above-mentioned expensive, there must be plenty of care and research, and their list should be finalized. To benefit national pride, or to attract tourists, create financial strength and boost bank reserves, and provide national backing. For example, when a piece of stone from the wall of Persepolis is auctioned, millions of dollars are auctioned. The set of those boards and walls can be estimated and written. Intelligent accounting with many variables, they announce their sum up in a national panel! Everyone is made aware of their existence and changes in every direction.

خریطة الأصول الإیرانیة (بدلاً من بیان الدیون الأمریکیة)

کل مؤسسة أو مکتب صغیر ، لدیک وظیفة تسمىصاحب جمع اموال مجموع الأصول المطلوبة لرعایة الأصول المادیة. الوجه وقوائم الممتلکات. لکن لیس من الواضح لماذا لا تملک الدول مثل هذا الشخص؟ أو لماذا العالم کله لا یأخذ مثل هذا الشیء على محمل الجد؟ تبلغ مساحة إیران أکثر من 1648000 کیلومتر مربع ، إذا کان کل متر مربع من الأرض 10 ملیون دولار ، فإن 1648 لکل عشرة یمکن أن یکون 25 ریالاً ، أی سعر الأرض فی إیران. إذا کان لدى إیران 157 تریلیون برمیل من احتیاطی النفط ، وتکلف 100 دولار للبرمیل ، فستکون 1576 دولارات فی عشرة ، أو عشرة روبل ، أو 1576 فی عشرة ، من 15 روبل. لحساب ذلک ، نحن بحاجة إلى صحیفة أو مکتب مکتب مع ما لا یقل عن 30 عمودًا! ما مقدار الغاز الذی یعتبر ثانی أکبر بلد فی العالم ، وأکثر من 17٪ منه؟ وبطبیعة الحال ، یمکن تقسیم الأصول إلى أنواع مختلفة: الأصول الثابتة والمتداولة ، واضحة وغیر ملموسة ، منقولة وغیر منقولة ، نقدیة وملکیة. ولکن بالنسبة لحساب وطنی أو عالمی عظیم ، یجب علیک إضافة أنواع أخرى منه. مثل الأصول المادیة والروحیة. الأصول الکبیرة والکبیرة! الأصول التاریخیة والمحتملة ، الأصول الحقیقیة والائتمانیة. واحد منهم مثیر للجدل: الأصول (جیجاس) أو الأصول الأصول المفرطة. إذا قیل أن الأصول التی تزید قیمتها عن ملیار دولار (میجاوات) ، ولکن إذا کانت أعلى من تریلیونات ، أو بدون تسعیر ، (GIGA) أو أصول خارقة للطبیعة ، فإننا نقول ذلک! على سبیل المثال ، یمکن أن یکون برسیبولیس وباسارجادی فی شیراز ، أو محکمة الإمام الرضی فی الإمام المهدی فی مشهد ، مثالاً على ذلک. إنه لیس مقبولاً ، أو إذا کان یمکن مساواته ، فهو على مستوى الأصول الخارقة للطبیعة فی العالم. طریقة المحاسبة لهذه الأنواع من الأصول فی المحاسبة هی اختیار الریال بالنسبة لهم. وهذا یعنی أن الافتقار إلى التسعیر یجعل من الممکن تسجیل وجودها ، ولیس سعرها. ومن هنا یقولون فی العالم: عجائب الدنیا السبع! أو الأهرامات الثلاثیة ، أو بیت الله. تمتلک إیران تاریخیاً أکبر وأقدم العواصم فی العالم. لقد ترک کل رأس مال طول العمر. هذا مجرد ذکر اسمها فخورة. لا أحد یسأل عن السعر ، ولکن من المهم أن نعرفه و: فی زاویة عقلنا أو بین الملاحظات ، فی المکتبة وذاکرة الکمبیوتر. واحصل على ملخص. وبطبیعة الحال ، فإن التجمیع أسهل فی الأصول التی تقل قیمتها عن ملیار دولار. کل شرکة أو مؤسسة ومؤسسة تدرج أصولها فی المیزانیة العمومیة ، عن طریق دمج أو تجمیع هذه الأصول ، یمکن الحصول على جمیع الأصول. ربما فی حالة المیجداز ، أو الأصول باهظة الثمن ، یمکن استخدامه بالطریقة نفسها ، ولکنه أفضل طریقة للتنقل. لأن العدید من هذه الأصول لیست مملوکة من قبل المؤسسات أو المنظمات. هی الممتلکات العامة أو الأنفال. مثل الغابات والجبال والمناجم والمحمیات الجوفیة. لذلک ، من خلال تقدیر قیمها ، یمکن اعتبارها بسعر معتدل بالنسبة لها. ولکن بالنسبة للمکلفة المذکورة أعلاه ، یجب أن یکون هناک الکثیر من الرعایة والبحوث ، وینبغی وضع اللمسات الأخیرة على قائمتهم. للاستفادة من الفخر الوطنی ، أو لجذب السیاح ، وخلق القوة المالیة وتعزیز الاحتیاطیات المصرفیة ، وتوفیر الدعم الوطنی. على سبیل المثال ، عندما یتم بیع قطعة من الحجر من جدار برسیبولیس ، یتم بیع ملایین الدولارات فی المزاد العلنی. یمکن تقدیر مجموعة تلک اللوحات والجدران وکتابتها. المحاسبة الذکیة مع العدید من المتغیرات ، یعلنون ملخصهم فی لوحة وطنیة! یدرک الجمیع وجودهم والتغییرات فی کل اتجاه.

İranın aktiv xəritəsi (ABŞ borc bəyanatının əvəzinə)

Hər bir qurum və ya kiçik bir ofisinizin, Sajib adlı bir vəzifə var, fiziki varlıqların qayğısına qalmaq üçün lazım olan aktivlər. Üz və əmlak siyahıları. Nə üçün ölkələrdə belə bir insanın olmadığı aydın deyil? Yoxsa bütün dünya belə bir şeyə ciddi bir cür yanaşmır? İran hər bir kvadrat metr torpaq 10 milyon ABŞ dolları olsaydı, 1648000 kvadrat kilometrdən çox əraziyə malikdir, onda 1648 ədəd 25 rial, İranda torpaq qiyməti ola bilər. Əgər İran 157 trilyon barrel neft ehtiyatına sahibdirsə və bu, 100 dollara satılıb, 15 rubl, ya da 15 rubl 1576 dolları 15 rubl təşkil edəcək. Bunun üçün, ən azı 30 sütunlu bir qəzet və ya ofis masası olması lazımdır! Dünyanın ən böyük ikinci ölkəsi olan qazın miqdarı və bunun 17% -dən çoxu nədir? Əlbəttə ki, aktivlər müxtəlif növlərə bölünə bilər: sabit və cari aktivlər, aydın və qeyri-maddi, daşınar və taşınmaz, pul və əmlak. Lakin böyük bir milli və ya qlobal hesab üçün, bunun digər növlərini də əlavə etməlisiniz. Fiziki və mənəvi aktivlər kimi. Böyük və böyük aktivlər! Tarixi və ehtimal olunan aktivlər, real və kredit aktivləri. Onlardan biri mübahisəlidir: aktivlər (gigas) və ya çox aktivli aktivlər. 1 milyard dollardan çox olan malların (megawatt) olduğu halda, trilyonların üstündə və ya qiymətsiz olmadıqda (GIGA) və ya qeyri-təbii varlıqları deyirik! Misal üçün, Şiraz şəhərindəki Persepolis və Pasargada, ya da İmam Rza'nın Məşəddəki İmam Mahdi məhkəməsi nümunə ola bilər. Bu pricable deyil, və ya bərabər edilə bilər, bu dünyanın fövqəltəbii aktivləri səviyyəsində. Mühasibat uçotu bu cür aktivlərin mühasibat metodu onlar üçün bir rial seçimi. Yəni, qiymətlərin çatışmazlığı barədə fərziyyələr onların qiymətini deyil, onların mövcudluğunu qeyd etməyə imkan verir. Buna görə dünyada deyirlər: Yeddi möcüzə! Və ya üçlü piramidalar və ya Allahın evi. İran tarixən dünyanın ən böyük və ən böyük paytaxtlarına malikdir. Hər bir sermaye uzun ömürlüdür. Bu adların yalnız bir sözü qürurdur. Heç kim qiyməti istəmir, ancaq bunu bilmək və bilmək vacibdir: aklımızın köşesinde və ya qeydlər arasında, kitabxanada və kompüter yaddaşında. Və bir yekun almaq. Əlbəttə, bir milyard dollardan çox olan aktivlərdə birləşmə daha asandır. Hər bir şirkət və ya təşkilat və təşkilat balansdakı aktivlərini siyahıya alır, bu aktivləri birləşdirir və ya birləşdirir, bütün aktivlər əldə edilə bilər. Bəlkə də megaadlar və ya bahalı aktivlər halında, eyni şəkildə istifadə oluna bilər, lakin bu, ən yaxşı yoldur. Bu vəsaitlərin bir çoxu təşkilat və təşkilatlara məxsus olmadığı üçün. İctimai mal və ya anfal. Meşə və dağlar, minalar və yeraltı ehtiyatları kimi. Ona görə də, onların dəyərlərini qiymətləndirməklə, onlar üçün orta qiymətlə qiymətləndirilə bilər. Ancaq yuxarıda göstərilən bahalı üçün çox qayğı və tədqiqat olmalıdır və onların siyahısı yekunlaşdırılmalıdır. Milli qürurdan faydalanmaq və ya turistləri cəlb etmək üçün maliyyə qüvvəsi yaratmaq və bank ehtiyatlarını artırmaq və milli dəstəyi təmin etmək. Məsələn, Persepolis divarından bir parça auksion edildikdə, milyonlarla dollar hərraca çıxarılır. Bu plitələr və divarların dəsti təxmin və yazıla bilər. Çox dəyişənlər ilə ağıllı mühasibatlıq, onların yekunlarını milli paneldə elan edir! Hər kəs onların varlığından və hər istiqamətdə dəyişikliklərindən xəbərdar edilir.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی