اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

مدیریت استراتژیک بومی

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

استادان استراتژی، هیچ چیز مشخصی ندارند جز: خود سنیزی یا ایران ستیزی. همه تئوری های جهانی را ولو عجیب و غریب، فبول می کنند و درس می دهند، جز تئوری های اسلامی. در گذشته دور، استراتژی در مقابل تاکتیک بود! بعد استراتژی زیر مجموعه ایدئولوژی شد، بعد بالای پالیسی قرار گرفت. امروز چشم ما به وسط نشینی آن هم روشن شد. استاد بی بدلیل استراتژی گفتند که: چشم انداز و استراتژی و اهداف. چشم انداز ده ساله، استراتژی 5ساله و اهداف یکساله است. برخی هم گفتند اهداف بلند مدت، میان مدیت و کوتاه مدت. عده ای هم گفتند: هدف اصلی، هدفهای فرعی، برنامه! خلاصه خودشان نمی دانند: چه می گویند ولی یک چیز را خوب بلدند: تحقیر ایرانی و در واقع، تحقیر خودشان که از خود کم بینی یا: خود اصلا نبینی نشات می گیرد. مثلا با اینکه می گویند چشم انداز ده ساله است، اگر ژاپن چشم انداز 80ساله نوشت، که تا آن موقع دیگر روغن نهنگ نخورند! عیب ندارد. اگر چین چشم انداز 30ساله یا دیگری 20ساله، یا کمتر و بیشتر نوشتند، اشکال ندارد ولی ایران! فقط یک چشم انداز دارد: انهم 1404. اگر همه چشم اندازها ثابت بود، عیبی ندارد ولی برای ایران عیب دارد! باید با هر قدم چشم انداز جدید را ترسیم کرد. اگرآلمان مزرعه بزرگ گل، درست کرد که همه مکانیزه بود، و فقط 5نفر در آن نیروی انسانی ماهر لازم بود، کار خوبی است، خاک بر سر ایران که نمی تواند! اگر چین همان مزرعه را بدون اتوماسیون، درست کرد تا 500نفر را مشغول بکار کند، باز هم خاک بر سر ایران. به نظر می رسد اصلا نمی دانند چه می گویند. در یک حمام عمومی، مردی غسل می کرد و با صدای بلند می گفت: غسل حیض می کنم قربتا الی الله. پرسیدند مگر مرد هم حیض می شود؟ گفت نمی دانم از بچگی، مادرم اینطور نیت می کرد! حالا استراتژیست ما هم، فقط می گویند خاک بر سر ایران، دیگر دلیل ندارد توضیح بیشتری بدهند! از بچگی در دانشگاههای اروپا و امریکا، تو کله آنها همین را فرو کرده اند. و همه اینها بخاطر ضدیت با اسلام، و مسخره کردن دین مبین، و احکام نورانی آن است. والا بموقع شعر های حماسی می خوانند! ایران قهرمان را داد می زنند. اینهم دلیل روشنی دارد: اگر اسلام سخن بگوید، همه آنها باید بروند خاک بازی کنند. در تئوری های اسلامی، استراتژی یا چشم انداز یا هرچیز دیگر، بسیار روشن است. چشم انداز اسلام معاد است. یعنی می گوید خود را برای: زندگی ابدی مهیا کنید نه 50سال، یا صد سال فعلی. استراتژی اسلام حکومت جهانی امام زمان است. یعنی آرمانشهر غیر اسلامی، به جهان بینی اسلامی تبدیل می شود. اشخاص بجای تفکر قومی یا ملی، برای یک تفکر جهانی و زندگی همگانی: مسالمت آمیز هدایت می شود. تاکتیک یا برنامه های اسلام هم، اصول پنجگانه (توحید نیوت معاد عدل امامت)و فروع ده گانه(نماز روزه حج خمس زکات جهاد امر بمعروف نهی ار منکر تولی و تبری) است. برنامه های اسلام برای همه نوشته یا بیان شده، و موجود است که: قران اصول آن رابیان کرده، نهج البلاغه و سجادیه فرع و: دانشمندان و کتب دیگر تفسیر های لازم را اتجام داده اند. اجتهاد هم برای حوادث روز، غیر روتین یا جدید تعبیه شده، که براساس کتاب و سنت و اجماع و عقل، اداره و تنظیم می شود. چشم انداز هم یکی دو تا نیست، ما برای نابودی صهیونیسم چشم انداز 25ساله داریم، برای تشکیل حکومت واحد جهانی و: آماده سازی زمینه ظهور حضرت ولیعصر عج، تا کنون بیش از هزار سال برنامه داشته ایم، بعد از اینهم داریم. همه چیز تعریف شده و مشخص است( ولارطب ولایابس الا فی کتاب مبین) حالا آقایان خوششان بیاید یا نیاید! گرچه بهتر است بیت المال را، خرج تبلیغ کفریات نکنند.

Native strategic management

Strategy professors have nothing in common except for self-stylistic or anti-Iran. All the world's theories, albeit weird, teach and teach, other than Islamic theories. In the distant past, strategy was against tactics! Then the strategy became a sub-ideology, followed by a high policy. Today our eyes turned to the middle of it. The professors said: "Prospects, Strategies, and Goals." The ten-year perspective is a five-year strategy and one-year goals. Some also said long-term goals, between meditation and short-term. Some also said: the main goal, the sub-goals, the program! In short, they do not know for themselves: what they say, but they have one thing: Iranian humiliation and, in fact, their own humiliation, which comes from itself or itself: it is not at all nabni. For example, although they say the landscape is ten years old, if Japan wrote the 80-year-old vision, which until then would not eat whale oil! no problem. If China has a 30-year or 20-year perspective, or less and more, it's okay, but Iran! There is only one prospect: incl. 1404. If all perspectives were fixed, it would not be futile, but it is bad for Iran! Every new step is to draw a new perspective. If it was a big flower farm in Germany that it was all mechanized, and only 5 people needed skilled human resources, it would be a good thing, the soil for Iran, which cannot! If China made the same farm without automation, employing up to 500 people, it would still be a land for Iran. It does not seem to know at all what they say. In a public bathroom, a man swallowed and said loudly: "I swear, I'm sorry, Allah. They asked if the man would be alright. "I do not know, my mother was so kind! Now, our strategist, just say that the soil over Iran, no longer has reason to explain more! Since childhood at universities in Europe and America, they've dipped it. And all this is due to the opposition to Islam, and the mockery of the religion, and its luminous verdicts. Wonderfully read epic poems! Iran is chasing the hero. This is a clear reason: if Islam speaks, they all have to go to play soil. In Islamic theories, strategy or vision, or anything else, is very clear. Perspective of Islam is resurrection. That is, telling yourself: Eternal life, not 50 years, or 100 years old. The Islamic strategy is the world ruler of the Imam of Time. The un-Islamic utopia is transformed into an Islamic worldview. People, instead of ethnic or national, are guided to a global thinking and universal life: peaceful. Tactics or Islamic programs, the five principles (Tawhid Nyvat resurrection of the justice of Imamate) and the tenth farewell (Hajj prayer, Khums, Zakat, Jihad, and the famous Prohibition of Prophecy and Prophecy). Islam's plans for all are written or expressed, and available: the Qur'an has taught its principles, Nahj al-Balaghah and Sajjadiyeh, and other scholars and other books have made the necessary interpretations. Ijtihad is also embedded in the events of the day, non-routine or new, which is governed by the book and tradition and consensus and reason. There is not one or two prospects, we have a vision of the Zionism of the 25-year perspective, to form a single unitary government and: to prepare for the emergence of the Prophet Vali-e-Asr , we have had more than a thousand years of program, then we have. Everything is defined and it is obvious now that the guys like it or not! Although it is better to not pay the bits of money, they will not pay the blame.

الإدارة الاستراتیجیة الوطنیة

لیس لدى أساتذة الإستراتیجیة شیئًا مشترکًا باستثناء الأسلوب الذاتی أو ضد إیران. جمیع نظریات العالم ، وإن کانت غریبة ، وتعلیم وتعلیم ، بخلاف النظریات الإسلامیة. فی الماضی البعید ، کانت الإستراتیجیة ضد التکتیکات! ثم أصبحت الاستراتیجیة إیدیولوجیة فرعیة متبوعة بسیاسة عالیة. الیوم تحولت أعیننا إلى منتصفها. وقال الأساتذة: "الآفاق والاستراتیجیات والأهداف". منظور العشر سنوات هو استراتیجیة لمدة خمس سنوات وأهداف سنة واحدة. وقال البعض أیضا أهداف طویلة الأجل ، بین التأمل وقصیرة الأجل. وقال البعض أیضا: الهدف الرئیسی ، والأهداف الفرعیة ، البرنامج! على سبیل المثال ، على الرغم من أنهم یقولون إن المشهد یبلغ من العمر عشر سنوات ، إذا کتبت الیابان الرؤیة البالغة من العمر 80 عامًا ، والتی حتى ذلک الحین لن تأکل زیت الحیتان! لا خطأ إذا کان لدى الصین منظور لمدة 30 سنة أو 20 سنة ، أو أقل وأکثر ، فلا بأس ، ولکن إیران! هناک احتمال واحد فقط: بما فی ذلک 1404. إذا تم إصلاح جمیع وجهات النظر ، لن یکون ذلک عدیم الجدوى ، لکنه سیء ​​بالنسبة لإیران! کل خطوة جدیدة هی لرسم منظور جدید. إذا کانت مزرعة أزهار کبیرة فی ألمانیا ، فقد کانت کلها آلیة ، وکان 5 أشخاص فقط بحاجة إلى موارد بشریة ماهرة ، سیکون ذلک أمراً جیداً ، التربة بالنسبة لإیران ، التی لا تستطیع ذلک! إذا کانت الصین قد صنعت المزرعة نفسها دون الأتمتة ، وظفت ما یصل إلى 500 شخص ، فإنها ستظل أرضًا لإیران. لا یبدو أن نعرف على الإطلاق ما یقولون. فی الحمام العام ، ابتلع رجل وقال بصوت عال: "أقسم ، أنا آسف ، الله. سألوا إذا کان الرجل سیکون على ما یرام. "أنا لا أعرف ، کانت والدتی لطفاء جدا! الآن ، لدینا الاستراتیجیین ، أقول فقط أن التربة على إیران ، لم یعد لدیها سبب لشرح أکثر! منذ الطفولة فی جامعات فی أوروبا وأمریکا ، لقد غمسوها. وکل هذا یرجع إلى معارضة الإسلام وسخریة الدین وأحکامه المضیئة. تقرأ رائعة قصائد ملحمیة! إیران تلاحق البطل. هذا سبب واضح: إذا کان الإسلام یتکلم ، یجب علیهم الذهاب للعب التربة. فی النظریات الإسلامیة أو الاستراتیجیة أو الرؤیة ، أو أی شیء آخر ، واضح جدا. وجهة نظر الإسلام هی القیامة. أی أخبر نفسک: الحیاة الأبدیة ، ولیس 50 سنة ، أو 100 سنة. الاستراتیجیة الإسلامیة هی الحاکم العالمی لإمام الزمن. تحولت الیوتوبیا غیر الإسلامیة إلى نظرة عالمیة إسلامیة. الناس ، بدلاً من العرقیة أو القومیة ، یتم توجیههم إلى تفکیر عالمی وحیاة عالمیة: سلمیة. الاجتهاد هو أیضا جزء لا یتجزأ من أحداث الیوم ، غیر الروتینیة أو الجدیدة ، التی یحکمها الکتاب والتقالید والإجماع والعقل. یتم تعریف کل شیء ومن الواضح الآن أن الرجال شئنا أم أبینا! على الرغم من أنه من الأفضل عدم دفع أجزاء من المال ، إلا أنهم لن یدفعوا اللوم.

Yerli strateji rəhbərliyi

Strateji professorlarının ümumiyyətlə özünəməxsus üslub və ya İrana qarşı heç bir əlaqəsi yoxdur. İslam nəzəriyyələrindən başqa, dünyanın bütün nəzəriyyələri, qəribə olsa da, öyrədir və öyrədər. Uzaq keçmişdə strategiya taktikaya qarşı idi! Sonra strategiya bir alt ideologiya oldu, sonra da yüksək bir siyasət oldu. Bu gün gözlərimiz onun ortasına döndü. Professor deyir: "Prospects, Strategies, and Goals." On illik perspektiv beşillik strategiya və bir illik hədəfdir. Bəziləri də uzunmüddətli hədəflər, düşüncə ilə qısa müddətli arasında olduğunu söylədi. Bəziləri də dedi: əsas məqsədi, alt hədəfləri, proqramı! Misal üçün, onlar peyzajın on yaşındısa da, Yaponiyada 80 yaşlı vizyon yazdıqda, o vaxtdan bəri balina yağı yeməyəcək! Xəta yoxdur Çinin 30 illik və ya 20 illik perspektivi varsa və ya daha az və daha çox olsaydı, ancaq İran! Yalnız bir perspektiv var: 1404 ilə. Bütün perspektivlər müəyyən olsaydı, bu, faydasız olmaz, amma İran üçün pisdir! Hər yeni addım yeni bir perspektiv çəkməkdir. Əgər Çin avtomatlaşdırmadan eyni təsərrüfata çevrilmişsə, 500-ə qədər insan işləsə, hələ də İran üçün bir torpaq olacaq. Onların dediklərini bilmək heç də görünmür. Bir ictimai banyoda bir adam yudumladı və yüksək səslə dedi: "Yəhya, üzr istəyirəm, Allah. Adamın yaxşı olacağını soruşdular. "Bilmirəm, anam çox incə idi! İndi bizim strateqimiz, sadəcə İran üzərində olan torpaq daha çoxu izah etməyə səbəb olmadığını söyləyirlər! Uşaqlıqdan Avropa və Amerikada universitetlərdə olduğundan, onu batırdılar. Bütün bunlar islamın müxalifətinə, dinin məkrinə və onun nurlu hökmlərinə bağlıdır. Epə şeirləri gözəl oxuyun! İran qəhrəmanı təqib edir. Bu aydın bir səbəbdir: əgər İslam danışırsa, hamısı torpaq oynamaq məcburiyyətindədirlər. İslam nəzəriyyələrində, strategiya və ya görmə, ya da başqa bir şey, çox aydındır. İslam perspektivi dirilmədir. Yəni, özünüzü söylə: Əbədi həyat, 50 il, ya da 100 il. İslam strategiyası, İmam Zamanının dünya hökmdarıdır. Un-İslam ütopyası İslam dünyagörüşünə çevrilir. Etnik və ya milli olmayan insanlar qlobal düşüncə və dünya həyatına yönəldilir: sülh. Kitab və Sünnə və idarə və tənzimlənir konsensus və səbəb əsasında günün hadisələri, və ya yeni əlaqədar qeyri-müntəzəm, üçün ictihad. Hər şey müəyyənləşdirilir və indi uşaqlar xoşuma gəldi və ya belə deyil! Pulu ödəməmək daha yaxşı olsa da, günahı ödəməyəcəklər.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی