اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مال خر است

سید احمد حسینی ماهینی | جمعه, ۹ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

اقتصاد بنی صدری در مقابل: اقتصاد امامی پیشتاز است! نزدیک به چهل سال است که: تئوری دولت ها تئوری بنی صدری است. بدون اینکه خود بنی صدر از ان اطلاع داشته باشد، یا درخواست کپی رایت کند! موضوع از ین قرار است که: بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی را نوشت، که ملقمه ای از کمونیزم ولیبرالیزم و اسلام بود. وی در نظریات خود اعلام کرده بود که: تورم موجود در اقتصاد پهلوی، بطور قطع و یقین او را ساقط می کرد! و نیازی به انقلاب اسلامی هم نبود.(دلار یک ریالی به دلار 70 ریالی رسیده بود.) در اقتصاد جمهوری اسلامی هم، دولتمردان از ترس سقوط دولتشان، به فکر کم کردن تورم افتادند! ولی به دلیل اشتباه بودن این تئوری، تا کنون نتوانستند تورم را متوقف یا کم کنند. زیرا اساس این تئوری برمبنای: یک حدیث مجعول بود که کمونیست ها، مخصوصا آنهاییکه در دانشگاههای مسکو، درس خوانده بودند مامور تبلیغ آن بودند: (کادالفقر ان یکون کفرا) منظورشان این بود که: فقر باعث می شود همه کمونیست شوند! در حالیکه پیامبر اسلام، در حدیث معتبری می فرماید: فقر افتخار من است(الفقر فخری). طبیعی است که امام خمینی ره، با ساده زیستی نشان داد که: حدیث دوم صحیح است. اما برعکس آن، در قران افراد غنی سرزنش شده اند! (ان الانسان لطیغا! آن راه استغنی) انسان وقتی خود را غنی ببیند، طغیان برعلیه خدا می کند. بطور کلی گرسنگی و فقر یک امر: غریزی و نفسانی است. یعنی انسان به دلیل ترشحات معده، نیاز به غذا پیدا می کند، واگر غذا نخورد، اسید معده او را آزار می دهد. ولی کسی که مسلمان می شود، معنی آن تسلیم در برابر خدا است، نه در برابر غریزه و نفس. لذا پیامبر در مواقعی دستورداده بودند: که مردم سنگ به شکم خود ببندند، تا گرسنگی آنها را آزار ندهد. اصولا اگر فقر به کفر بیانجامد، باید درشعب ابوطالب، که همه چیز در تحریم بود، همه کافر می شدند. اما چنین نشد. ولی ثروتمندی اشخاصی مثل عثمان بن عفان و معاویه و یزید، باعث طغیان آنها شد، بطوریکه نوه پیامبر را شهید کردند، تا در غنی بودن آنها مشکلی پیش نیاید. لذا امام خمینی برعکس اقتصاد توحیدی، که برداشتی کمونیستی و التقاطی از اسلام بود، به اسلام ناب محمدی استناد می کند و می فرماید: ما برای شکم یا اقتصاد قیام نکردیم! وقتی اصرار لیبرال ها را می بیند، ناچار می گوید اقتصاد مال خر است! یعنی هر حیوان دیگری هم گرسنه شود، سروصدا راه بیاندازد! از اینجا بود که اقتصاد امامی، از اقتصاد بنی صدری جدا شد. مردم اقتصاد امامی را قبول کردند، و شعار می دادند بی نفتی بی برقی می کشیم! ولی دولتمردان به پیاده سازی تئوری بنی صدری پرداختند. با این وصف، به نظر می رسد حدیث فوق بجای فقرا، مسئولین را به کفر می کشد! یعنی مسئولین فکر می کنند: از خداوند به مردم مهربانترند! و به کسانی که خدا روزی نداده، آنها باید روزی بدهند. در حالیکه اقتصاد امامی، بر مبنای تنظیم قدرت نفس و: خواسته های غریزی است. یعنی وقتی غذا هست بخورند، و کم بخورند و اگر نبود روزه بگیرند. زیرا روزی هر کس را خدا تعیین می کند. اگر کسی فقیر است نباید از فقر خود شکایت کند. بلکه باید به دنبال علت آن برود، و آن را از بین ببرد. گاهی فقر انسان به دلیل زیاده خواهی است. یعنی سهم از غذا یک شکم است، ولی اوحرص میز ند تا: چند مرتبه شکم خود را پر کند. گاهی به دلیل این است که متوجه خدا شود، نه به او کفران کند.  نقل است به پیامبر گفتند: همه ثروتهای دنیا را از خدا بخواه، تا برای همیشه مستغنی باشی. ولی پیامبر فرمود دوست دارم: یک روز داشته باشم بخورم، و خدا را شکر کنم و یک روز، نداشته باشم و از خداوند آرزو کنم. بنابراین یکی از دلایل فقر، بارور شدن آرزوها و: بلند تر شدن نظرها و اهداف است.

Benny Sadri's economy!

Bani Sadari's economy vs. Emi's economy is the pioneer! Nearly forty years: the theory of states is the theory of Bani Sadra. Without Bani Sadr himself knowing or asking for a copyright! The subject of the yen is: Bani Sadr wrote the book of monotheistic economics, which was a plurality of communism, liberalism and Islam. In his comments, he stated: "The inflation in the Pahlavi economy would surely put an end to him!" And there was no need for an Islamic revolution. (The dollar was a rial in the 70 Rials.) In the Islamic Republic's economy, the authorities, in fear of the collapse of their government, began to reduce inflation! But because of this theory's falsehood, they have not been able to stop or reduce inflation. Because the basis of this theory was based on: a hated tradition that the communists, especially those who studied at Moscow universities, were the proponent of propaganda: (i) they meant: poverty would make everyone a communist! While the Prophet of Islam, in a credible hadith, states: "Poverty is my honor" (). It is natural that Imam Khomeini, in a simple way, showed that: The second hadith is correct. But on the contrary, in the Qur'an, the rich people are blamed! When a person sees himself rich, he wills rebellion against God. Generally, hunger and poverty are a matter of instinct and sensuality. That is, because of gastric secretion, humans need food, and if they do not eat, the stomach acid will hurt him. But whoever becomes a Muslim means giving up to God, not against instinct and soul. Therefore, the Prophet was at times intrigued: people stoned their belly, so that their hunger would not hurt them. Basically, if poverty leads to disbelief, everyone should disbelieve at Abutaleb's boom, where everything was sanctioned. But that did not happen. But the wealth of people like Osman bin Afan and Mu'awiya and Yazid caused them to flood, so that they martyred the grandsons of the Prophet, so that their richness would not be a problem. Therefore, Imam Khomeini, in contrast to the monotheistic economy, which was a communist and eclectic conception of Islam, invokes pure Mohammadi Islam and says: "We did not resurrect the abdomen or the economy! When he sees the liberals' insistence, he has to say that the economy is a donkey! That is, every other animal is starving, making a noise! It was from this point that the Imami economy separated from Bani Sadri's economy. The people accepted the Imami's economy, and chanted slammed oilless oil! But the statesmen began to implement Bani Sadri's theory. Nevertheless, it seems that the hadith above the poor is to disbelieve the authorities! That is, the authorities think: God is more merciful to the people! And to those whom God has not given, they should give one day. While the Imami's economy is based on self-regulating and: instinctive demands. That is, when they eat food, they eat less and fast if they are not. For God :sets one day as God. If someone is poor, you should not complain of his poverty. Instead, it must go along with its cause, and destroy it. Sometimes human poverty is excessive. That is, the share of food is a stomach, but he is smart enough to fill his stomach several times. Sometimes it's because he understands God, not to disdain him. Quoted they told the Prophet: Ask God for all the riches of the world to be good forever. But the Prophet said: I love to eat one day, and thank God, and have not one day, and wish of God. Therefore, one of the reasons for poverty, the fertilization of aspirations and: the rise of opinions and goals.

اقتصاد بینی صدری!

اقتصاد بنی سادری فی مقابل اقتصاد إیمی هو الرائد! ما یقرب من أربعین عاما: نظریة الدول هی نظریة بنی صدرة. بدون بنی صدر نفسه یعرف أو یطالب بحقوق النشر! موضوع الین هو: کتب بنی صدر کتاب الاقتصاد التوحید ، الذی کان تعددیة الشیوعیة واللیبرالیة والإسلام. فی تصریحاته ، قال: "إن التضخم فی اقتصاد بهلوی من المؤکد أنه سیضع حدا له!" ولکن بسبب هذه النظریة الباطلة ، لم یتمکنوا من وقف التضخم أو الحد منه. فی حین أن نبی الإسلام ، فی حدیث شریف ، یقول: "الفقر شرف لی" (). من الطبیعی أن یظهر الإمام الخمینی بطریقة بسیطة ، أن: الحدیث الثانی صحیح. لکن على العکس ، فی القرآن الکریم ، یلام الأثریاء! عندما یرى المرء نفسه غنیاً ، سوف یثور ضد الله. عموما ، الجوع والفقر هی مسألة غریزة وشهوانیة. أی ، بسبب إفراز المعدة ، یحتاج البشر إلى الطعام ، وإذا لم یأکلوا ، فإن حمض المعدة سیؤذیه. لکن من یصبح مسلماً یعنی الاستسلام لله ، ولیس ضد الغریزة والروح. لذلک ، کان النبی مثیرا فی بعض الأحیان: رجم الناس بطنهم ، حتى لا یضرهم الجوع. فی الأساس ، إذا کان الفقر یؤدی إلى الکفر ، یجب على الجمیع أن یصدقوا فی ازدهار أبوطالب ، حیث تمت معاقبة کل شیء. لکن هذا لم یحدث. عندما یرى إصرار اللیبرالیین ، علیه أن یقول أن الاقتصاد حمار! وهذا هو ، کل حیوان آخر یتضور جوعا ، مما یجعل من الضوضاء! من هذا المنطلق انفصل الاقتصاد الإمامی عن اقتصاد بنی صدری. لقد قبل الناس اقتصاد الإمامی ، ورددوا الزیت الممزق! لکن رجال الدولة بدأوا بتنفیذ نظریة بنی صدری. ومع ذلک ، یبدو أن الحدیث فوق الفقراء هو عدم التصدیق على السلطات! أی أن السلطات تفکر: إن الله رحیم أکثر بالشعب! وأولئک الذین لم یعطهم الله ، علیهم أن یعطوا یومًا ما. بینما یعتمد اقتصاد الإمامی على التنظیم الذاتی و: المطالب الغریزیة. أی عندما یأکلون الطعام ، یأکلون أقل وأسرع إذا لم یکونوا کذلک. لأن الله یضع یومًا کالله. إذا کان شخص ما فقیرًا ، یجب ألا تشتکی من فقره. بدلا من ذلک ، یجب أن یتوافق مع قضیته ، وتدمیره. فی بعض الأحیان یکون الفقر البشری مفرطًا. هذا هو ، فإن حصة الطعام هی المعدة ، لکنه ذکی بما یکفی لملء معدته عدة مرات. فی بعض الأحیان لأنه یفهم الله ، ولیس ازدراء له. نقلا قالوا للنبی: اسأل الله عن کل ثروات العالم لتکون جیدة إلى الأبد. لکن النبی قال: أحب أن آکل یوما واحمد الله ، ولیس لی یوم واحد ، وأتمنى من الله. ولذلک ، فإن أحد أسباب الفقر ، وتخصیب الطموحات و: صعود الآراء والأهداف.

Benny Sadri iqtisadiyyatı!

Bani Sadari iqtisadiyyatı və Emi iqtisadiyyatı öncüdir! Təxminən qırx il: dövlət nəzəriyyəsi Bani Sədrənin nəzəriyyəsidir. Bani Sadrın özünü bilən və ya müəllif hüququnu istəmədən! Bu Bani-Sədr, səmavi iqtisadiyyat Vlybralyzm kommunizm və İslamın bir amalgam kitab yazdığı bir məsələdir. Öz şərhində: "Pəhləvi iqtisadiyyatında inflyasiya ona son qoyacaqdı!" Amma bu nəzəriyyənin yalanı səbəbi ilə, onlar inflyasiya dayandırmaq və ya azaltmaq mümkün deyil. İslam Peyğəmbəri inanılmaz bir hədisdə deyir: "Yoxsulluq mənim şərəfdir" (). Təbii ki, İmam Xomeyni sadə şəkildə göstərdi ki, ikinci hədisi düzgündür. Əksinə, Qur'anda zəngin insanlar günahlandırılır! Bir şəxs özünü zəngin görəndə Allaha qarşı üsyan edəcək. Ümumiyyətlə aclıq və yoxsulluq instinkt və həssaslıq məsələsidir. Yəni, mədə salınması səbəbiylə insana qidaya ehtiyacı var və yeməsələr, mədə turşusu ona zərər verəcəkdir. Ancaq müsəlman olanda, insaf və ruha qarşı deyil, Allahdan uzaqlaşmaq deməkdir. Buna görə də, Hz. Peyğəmbər (əleyhissəlam) bəzən möhtəşəm idi: insanlar qarınlarını daşqaladılar, buna görə aclıq onlara zərər verməzdi. Əsasən, əgər yoxsulluq küfrə gətirib çıxararsa, hər kəs hər şeyə qadağan edildiyi Abutalebin boomuna inanmamalıdır. Lakin bu baş vermədi. ki, Peyğəmbər şəhid nəvəsi idi Müaviyə və Yezid Othman bin Affan və bu kimi varlı şəxslər, heç bir çətinlik var qalalı üçün, ona yüksələcək. Liberalların israrını görəndə o, iqtisadiyyatın eşşək olduğunu söyləmək məcburiyyətindədir! Yəni, hər bir heyvan aclıq içərisində səs-küy edir! Bu baxımdan imamın iqtisadiyyatı Bəni Sədri iqtisadiyyatından ayrıldı. İnsanlar İmamın iqtisadiyyatını qəbul etdilər və çırpılmış yağsız yağları səsləndirdilər! Amma dövlət adamları Bani Sadrinin nəzəriyyəsini tətbiq etməyə başladılar. Buna baxmayaraq, yoxsulların üstündəki hədis hakimiyyət orqanlarını inkar etməkdir! Yəni səlahiyyətlilər düşünür: Allah insanlara daha çox mərhəmətlidir! Allahın vermədiyi kəslərə bir gün vermək lazımdır. İmamın iqtisadiyyatı özünü tənzimləyən və instinktiv tələblərə əsaslanır. Yəni, yemək yeyərkən, az olmasa və sürətlə yeyirlərsə. Allah bir gün Allah kimi təyin edir. Birisi kasıbdırsa, onun yoxsulluğundan şikayətlənməlisiniz. Bunun əvəzinə onun səbəbi ilə getmək və onu məhv etmək lazımdır. Bəzən insan yoxsulluğu həddindən artıqdır. Yəni, qida hissəsi mədədir, amma mədəsini bir neçə dəfə doldurmaq üçün kifayət qədər ağıllıdır. Bəzən bu, Allahı anlayır, çünki onu alçaltmaq deyil. Peyğəmbərə danışdıqları deyilir: Dünyanın bütün zənginlikləri üçün Allaha sonsuza qədər yaxşılıq etsinlər. Amma Peyğəmbər dedi: "Bir gün yemək və Allaha şükür edirəm, bir gün və Allahın arzusu yoxdur. Buna görə yoxsulluğun səbəblərindən biri, istəklərin güvənməsi və düşüncə və məqsədlərin yüksəlməsi.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی