اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

گربه دزده کیه؟

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

ضرب المثل فارسی است که می گوید: چوب را که برداری، گربه دزده فرار می کند! یعنی مقصر با کوچکترین اشاره ای، خود را لو می دهد. حالا قضیه آمریکا است که: هر جا چوبی را برمی دارند، صدای آمریکا در می آید. و این نشان می دهد که آن توطئه، با طرح و نقشه آمریکا بوده. محمد ثلاث که با اتوبوس به داخل مردم و: مامورین رفت و چند نفر  را کشت، صدای آمریکا و رادیو بی بی سی و سایت دویچه وله، از او حمایت کردند و دائما از این مرد قاتل مطلب می نویسند! یک روز نیست که ذکری از ان نکنند. حالا هم که اعدام شد، ولی دست بردار نیستند. اگر این جنایت در آمریکا بود، یا یک ایرانی آن را انجام می داد، همه دنیا را از شعار های حقوق بشری پر می کردند! که چرا یک نفر با اتوبوس، مردم را زیر گرفت و کشت. او را قاتلی که عمدا جنایت کرده، و بیش از یک نفر را کشته میدانستند، و چند بار اعدام برایش در خواست می کردند. ولی حالا آمریکا اصلا به جرم او اشاره نمی کند! و فقط می گفت او را آزاد کنید. اگر فقط ایشان بود، می شد گفت که خبر ندارد چه اتفاقی افتاده! با اشتباها از قاتل حمایت می کند. اما در خیلی از موارد اینطور است. یک خط کلی است. بنابر این، اعترافات و مدافعات آمریکا میتواند: به عنوان اقرار مشارکت در قتل، یا حتی آمریت در ان را اثبات کند، که قابل طرح در دادگاهها است. میتوان خونبهای مقتولین را از: خزانه داری آمریکا مطالبه نمود. یا آمریکا را محکوم به پرداخت خسارات نمود. مطابق قانون اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی، آمریکا را محاکمه نمود، و خسارات وارده را محاسبه و دریافت کرد. حتی اگر قابل دریافت نباشد، یا آمریکا نخواهد پرداخت کند، یا نداشته باشد! لا اقل سند بدهی آن تثبت شده باشد. به پیش بینی گربه ها! بزودی رژیم نژاد پرست آمریکا، متلاشی خواهد شد و اگر چنین احکامی نباشد، نمیتوان حقوق مردم ایران را استیفا  کرد. این دادخواست ها باید مطرح شود. اگر آمریکا و نماینده او،  در دادگاه ایرانی حاضر نشد، احکام غیابی صادر و: خسارت های وارده محاسبه شود. لا اقل میتوان بخشی از دارایی های خود ایران را، که در امریکا هست توقیف نمود. معلوم نیست چرا تا کنون قوه قضائیه، این کار را نکرده و اگر انجام داده، اطلاع رسانی ننموده است. به نظر می رسد خود کم بینی، در مقابل آمریکا باعث این کار شده است. یعنی خود را در حد مبارزه یا مقابله با آمریکا نمی بینند! همانطور که خاتمی و دیگران می گفتند: مرگ بر آمریکا نگویید، اینها هم همینطورند، ولی جرات ابراز آن را ندارند. چنانچه روحانی امروز فرمایش فرمودند: ملت ایران در مقابل توطئه های آمریکا، تسلیم نمی شود! در این جمله به ظاهر انقلابی رئیس جمهور! حد اقل دو ترس بزرگ وجود دارد! یکی اینکه آن را از زبان ملت می گوید! یعنی خودش را به حساب نمی آورد. دوم صحبت از تسلیم  بحای مبارزه. است. یعنی باید بگوید من، همراه مردم ایران، با توطئه های آمریکا مبارزه می کنیم. زیرا طبق نظر روانشناسان اجتماعی، مفاهیم منفی اثرات روانی منفی هم دارند. در حالیکه مردم ایران حالت جنگندگی دارند، نه تسلیم پذیری و فرار از مبارزه. شاعر در نماز عید فطر هم گفت : ترساندن از جنگ خطا بود. خداوند هم در قران، مومنان را به تسلیم نخوانده، بلکه خودش آنها را به جنگندگی دعوت کرده، و به پیامبر هم دستور داده تا: روحیه جنگندگی را تقویت کند( حرض المومنین علی القتال) نمونه آن تیم فوتبال ایران است. که با روحیه جنگندگی به مصاف: قدرت های بزرگ فوتبالی رفت. و اگر می خواست با روحیه تسلیم و صلح وارد زمین شود، همان ابتدا مانند سالهای قبل، باید میدان را ترک کند.

The thief cat

 The Persian proverb says: "The wood that the vector runs, the fledgling cat escapes!" The culprit :with the slightest mention. Now, the United States is saying: Whatever the place is, the Voice of America comes in. And this shows that the conspiracy was with the American plan. Mohammad Thallis, who went by bus to the public and: officers, killed a few people, voted for the BBC and BBC Radio and Deutsche Weller site, and they constantly write this killer man! It's not a day to mention it. Now that they are executed, they are not stopped. If this crime was in America, or an Iranian did it, they would fill the whole world with human rights slogans! Why did someone by bus take people down and kill people? He considered him a murderer who had intentionally murdered and killed more than one person, and how many executions he was asking for. But now the United States does not point at all to her crime! And: just said to release him. If only he would have said that he did not know what had happened! Mistakenly supports the killer. But in many cases this is the case. A :general line. Therefore, confessions and advocates of the United States can be used as evidence of participation in the murder, or even in the department, which can be appealed to the courts. You can claim the blood money of the victim from the US treasury. Or: sentenced the United States to pay damages. In accordance with Islamic law, as well as the constitution of the Islamic Republic, the United States was tried, and the damages were calculated and received. Even if it cannot be received, either the United States will not pay or not! At least the debt document has been set up. To predict cats! Soon the American racist regime will collapse and, if there are no such sentences, the rights of the Iranian people cannot be ruled out. These petitions should be raised. If the United States and his representative were not present at the Iranian court, they would issue absentee sentences and calculate the damages. At the very least, it's possible to seize part of Iran's own assets, which are in America. It is unclear why the judiciary has not done so, and if it does, it has not been informed. It seems that self-deficiency, in the face of the United States, has led to this. They do not see themselves in terms of fighting or confronting America! As Khatami and others said, do not say death to the United States, they are the same, but they do not dare to express it. As Rouhani said today: Iran's people will not surrender to the conspiracies of the United States! In this seemingly revolutionary statement to the President! There are at least two big fears! One tells it from the language of the nation! He does not count on himself. The second is talk of giving up the fight. Is. That is to say, I, along with the people of Iran, are fighting US plots. Because, according to social psychologists, negative concepts have negative psychological effects. While: the Iranian people are in a state of fierce, not succumbing to escape from the struggle. The poet also said in Eid al-Fitr prayers: Fear of war was an error. God did not surrender the believers in the Qur'an, but invited them to fight, and ordered the Prophet to: strengthen the morale of fierce fighting, the example of which is the Iranian football team. Fighting with the spirit of fighting: big football powers went. And if he wanted to enter the earth with a spirit of surrender and peace, he would have to leave the field just like in previous years.

Oğru pişik

 Fars sözdə deyilir: "Vektorun işlədiyi ağac, qaçan pişik qaçır!" Ən kiçik bir sözlə günahkar. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları deyir: Yer nə olursa olsun, Amerikanın Səsi gəlir. Və bu göstərir ki, sui-qəsd Amerika planı idi. Avtobusla ictimaiyyətə gedən Məhəmməd Thallis: zabitlər bir neçə insanı öldürdülər, BBC, BBC Radio və Deutsche Welle saytına səs verdilər və onlar daima bu qatil adam yazdılar! Bunu qeyd etmək üçün bir gün deyil. İndi onlar edam edilir, onlar dayandırılıb. Bu cinayət Amerikada, ya da bir İran bunu etdi, bütün dünya insan hüquqları şüarları ilə dolduracaqdı! Niyə kimsə avtobusda insanları aşağı salır və insanları öldürür? O, bir nəfərdən çox adamın qəsdən öldürüldüyü və öldürüldüyü bir qatil sayıldığını və nə qədər edam edildiyini soruşdu. Amma indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının cinayətinə heç bir şey göstərmir! Və yalnız onu azad etmək üçün dedi. Yalnız nə baş verdiyini bilmədiyini söyləyərdi! Səhlənkar qatili dəstəkləyir. Ancaq bir çox hallarda belə bir vəziyyət var. Ümumi xətt. Buna görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının etirafları və vəkilləri cinayətə, hətta məhkəməyə şikayət edilə biləcək şəxsə də iştirak etmək barədə sübut kimi istifadə edilə bilər. Qurbanın qan pulunu ABŞ xəzinəsindən tələb edə bilərsiniz. Və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının zərərlərini ödəməyə məhkum olundu. İslam qanunvericiliyinə və İslam Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları sınaqdan keçirildi və zərərlər hesablandı və qəbul edildi. Qəbul edilə bilməsə belə, ABŞ ya ödəməyəcək və ya ödəməyəcək! Ən azı borc sənədi qurulmuşdur. Pişikləri proqnozlaşdırmaq üçün! Tezliklə Amerika irqçi rejimi çökəcək və əgər belə bir cümlə olmasa, İran xalqının hüquqları istisna edilə bilməz. Bu ərizələr qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatlar və onun nümayəndəsi İran məhkəməsində olmasaydı, onlar cəza çəkir və zərərləri hesablayırlar. Ən azından, Amerikada olan İranın özünün bir hissəsini ələ keçirmək mümkündür. Mühakimənin nə üçün belə etmədiyi aydın deyil və əgər varsa, məlumat verilmir. Göründüyü kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşısında özünüidilmə bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Onlar mübarizə və ya Amerika ilə qarşılaşmaq baxımından özlərini görmürlər! Xatəmi və başqaları dedilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ölüm demək deyil, eynidırlar, amma bunu ifadə etməyə cəsarət etmirlər. Ruhani bu gün dediyi kimi: İran xalqı ABŞ-ın komplolarına təslim olmayacaq! Prezidentə görünən bu inqilabçı bəyanatda! Ən azı iki böyük qorxu var! Bir millətin dilindən bunu söyləyir! O, özünə güvənmir. İkincisi döyüşdən imtina etməkdir. Budur Yəni, İran xalqı ilə birlikdə ABŞ-ın döyüş sahələri ilə mübarizə aparırıq. Çünki sosial psixoloqlara görə, mənfi konsepsiyalar mənfi psixoloji təsirlərə malikdir. İranlılar mübarizədən xilas olmaq üçün uğursuz bir vəziyyətdədirlər. Şair də Ramazan bayramı namazında dedi: Müharibə qorxusu bir səhv idi. Allah Quranda mö'minləri təslim etməmişdi, amma özü də onları döyüşə dəvət etdi və Peyğəmbərə əmr etdi: İran futbol komandasının ağırlığını gücləndirdi. Mübarizə ruhu ilə mübarizə: böyük futbol gücləri getdi. Əgər yer üzünə itaət və sülh ruhu ilə daxil olsaydı, ilk növbədə sahəni tərk etməlidir.

小偷猫

 波斯谚语说:“矢量运行的木头,初出茅庐的猫逃脱!”有丝毫提及的罪魁祸首。现在,美国正在说:无论这个地方是什么,美国之音都会进来。这表明这个阴谋与美国的计划是一致的。现在不提及它。现在它们被执行了,它们不会停止。如果这个罪行是在美国,或者是一个伊朗人犯下的,他们就会用人权的口号填满整个世界!为什么乘公交车的人会把人带走并杀人?但是现在美国根本没有指责她的罪行!只是说释放他。如果他只是说他不知道发生了什么!错误地支持杀手。但在很多情况下是这样。一般的路线。因此,美国的口供和后卫可以是:在杀人,甚至在办公室里证明它参与的表白,可在法院提出。你可以从美国财政部获得受害者的血钱。或判处美国赔偿。根据伊斯兰法律和伊斯兰共和国的宪法,美国受到审判,损害赔偿已经计算并收到。即使不能收到,美国也不会支付或不支付!至少债务文件已经建立。预测猫!不久,如果没有这样的句子无法实现伊朗人民的权利,美国的种族主义政府就会崩溃。这些请愿应该提出来。如果美国和他的代表不在伊朗法院,他们会发出缺席判决并计算赔偿金。至少,有可能夺取伊朗在美国的部分资产。目前还不清楚司法部门为什么没有这样做,如果确实如此,它还没有得到通知。在美国面前,自我缺陷似乎导致了这种情况。他们没有看到自己在战斗或面对美国!由于哈塔米等人说:“美国去死说,他们太Hmyntvrnd,但又不敢做。正如鲁哈尼今天所说:伊朗人民不会屈服于美国的阴谋!在这个对总统的这个看似革命的声明中!至少有两个大恐惧!一个从国家的语言中讲述它!他不相信自己。其次是放弃战斗的谈话。是。也就是说,我和伊朗人民一样,正在与美国的阴谋进行斗争。因为根据社会心理学家的观点,消极的概念会产生负面的心理影响。虽然伊朗人民处于激烈的状态,但不屈服于摆脱这种斗争。诗人在开斋节祷告时也说过:对战争的恐惧是一个错误。与战斗精神战斗:大足球权力去了。如果他想要以顺服和和平的精神进入地球,他必须先离开这个领域。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی