اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

انجماد نقدینگی یا نقدینگی حجیم

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

 بالاخره بعد از چهل سال، صاحب نظران دریافتند که: بانکها نیاز جامعه امروز نیستند! و به: دایناسور های در حال انقراض می مانند. در ایران برای جلوگیری از انقراض بانکها، سعی کردند آن را اسلامیزه کنند! ولی پژو هشکده پولی و مالی تاسیس کردند، تا راهکار های انطباق معکوس را دنبال کند. یعنی راهکار های تبدیل بانک اسلامی، به بانک ربوی سابق را پیگیری کند، و به اصطلاح ثابت کند همان قبلی است! فقط کلمات عوض شده است. یعنی بجای اینکه بانکها را اسلامی کنند، اسلام را ربوی کردند. و همان کلاه شرعی را که: در اقتصاد خرد بر روی نزول می گذاشتند، بطور علمی در اقتصاد کلان پیاده کردند. اما سکته های شدید بانکها، موجب انقراض آنها شد: اولین سگته آن که چند سالی است بحث می شود، انجماد دارایی ها است. یعنی دارایی هایی که براثر ورود بانکها، به بنگاهداری برای کسب سود بیشتر، در خرید املاک وارد شده بودند، بدون مشتری مانده! و اقلام وسیعی از نقدینگی را به باد داده است. ولی جراح ماهر آن را تعدیل کرده! و با قیمتهای نجومی فرضی، به داراییهای بانکی اضافه می کند. سکته دیگر آن، رسوب نقدینگی در شریانهای بانک است. که به عنوان انجماد نقدینگی می توان نام برد. براساس آمار های موجود، چاپ اسکناس بیش از نیاز بانکها هست. بطوریکه حجم نقدینگی در ایران، بالاترین نسبت را درجهان دارد. اما جالب است بدانید که این وجوه نیز، مانند دارایی های دیگر بانک، دچار انجماد شده است! یعنی انباشته شده تا استفاده نشود، و بعدا بعنوان عتیقه، با صدها برابر قیمت در کنار خیابان فردوسی، بفروش برود. برای روشن شدن موضوع، قبلا مردم پول های خود را، در زیر تشک ها، یا درون بالش نگهداری می کردند. و این عدم اعتماد به بانکها بوده است. سیستم بانکداری الکترونیکی، توانست با سرعت انتقال خود، اعتماد را بازسازی کند، و: مردم پول های خود را به بانکها تحویل دادند، و بجای آن کارت بانکی گرفتند. در ایران تنها ایستگاهی که هنوز: به پول نقد نیاز دارد تاکسیرانی است. اما این بی اعتمادی از بین نرفت بلکه: از مردم به درون بانکها منتقل شد، نمونه آن بدهی بانکها، به بانک مرکزی است. یعنی بانکها این وجوه را دارند، ولی انتقال نمی دهند و در بالشهای خود! گاو صندوق ها نگهداری می کنند. دلیل ساده آنها تامین موجودی: برای عابر بانکها عنوان می شود. اما واقعیت این است که بانکها، خودشان در راس بی اعتمادی هستند. چه آن زمان که بانک مرکزی، در صد سپرده اجباری برای بانکها تعیین می کند، و از انها اخذ می کند. و چه زمانی که بانکها این مبلغ: ذخیره نزد بانک مرکزی را پرداخت نمی کنند، و جزو موجودی خود حفظ می کنند. البته بانک مرکزی ادعا می کند: این ذخیره باتکها نزد بانک مرکزی، برای کنترل نقدینگی و محدود سازی تورم است. ولی همه میدانند که اگر بانک مرکزی، تورم و گرانی را اضافه نکند، ابزار کاهش آن را ندارد. تورم براثر احتکار تولید ایجاد می شود. یعنی تولید کننده به اندازه کافی، حتی بیشتر هم تولید کرده! بازار هم کشش خرید آن را دارد، ولی دلال آن را خریداری و احتکار می کند، تا گرانتر بفروشد و سود بیشتری ببرد. ایزار دلال هم وجوه نقد است. پس بانک مرکزی میتواند با پرداخت وجوه، دلال را یاری کند، ولی نمی تواند مانع احتکار او شود. بلکه به احتکار او برای: تامین سود خود نیازمند هم هست. تئوری ذخیره از همین اصل پیروی می کند: بانک مرکزی می خواهد پول و اسکناس را احتکار کند، به بانکهای دیگر فشار وارد می کند: تا درصد ذخیره خود را بالا ببرند. بانکها هم از مشتریان می خواهند! به این ترتیب انجماد نقدینگی، اتفاق می افتد و پول و اسکناس، خودش و سیله احتکار و گرانی می شود.

Freezing liquidity or bulky liquidity

 Finally, after forty years, the experts found that: banks do not need the community today! And to: Extinct dinosaurs. In Iran, to prevent the extinction of banks, they tried to make it Islamic! But Peugeot established a monetary and financial system to pursue reversal adaptation strategies. That is to say, the methods of converting the Islamic Bank, to the former Bank of Rabbi, and so to prove the same as before! Only words have been changed. Instead, they stole Islam. And the same religious hat, which laid down in the microeconomics, was scientifically implemented in the macro economy. But the severe strokes of the banks caused them to collapse: the first doghouse, which has been discussed for some years, is the freezing of assets. That is, the assets that were entered into the purchase of real estate as a result of the banks' entry into the business to make more profit. And:has left a lot of liquidity. But the skilled surgeon has adjusted it! And with hypothetical astronomical prices, it adds to bank assets. Another stroke is the liquid deposition in the bank's arteries. Which: can be called liquidity freezing. According to available statistics, printing of banknotes is more than banks' needs. As the volume of liquidity in Iran is the highest in the world. But it's interesting to know that these funds, like other assets of the bank, have been freezing! That is, it is accumulated not to be used, and later sold as antiques, with hundreds of times the price in the street of Ferdowsi. To clarify the issue, people used to keep their money under the mattresses or inside the pillow before. And this was a distrust of the banks. The electronic banking system managed to rebuild its trust at the speed of its transfer, and: people gave their money to the banks, and instead took the bank card. In Iran, the only station those still needs cash is Taxi. But this mistrust did not go away, but people were transferred to banks, for example, the banks' debt to the central bank. That is, banks have these funds, but they do not transfer and on their pillows! Safes are kept. Their simple reason is supplying money: for bankers. But the fact is that banks themselves are at the head of distrust. Whether the central bank determines the percentage of mandatory deposits for banks and receives from them. And when the banks do not pay this money: they do not pay for the central bank, and they keep it in their inventory. Of course, the central bank claims: This is a bank reserve to the central bank to control liquidity and curb inflation. But everybody knows that if the central bank does not add inflation and highs, it will not cut it. Inflation is caused by hoarding production. That is, the producer has produced enough even more! The market is tending to buy it, but it buys it and puts it, sells it more expensive and profits. Isar the dealer is also cash back. So the central bank can help dealers by paying money, but cannot stop it from hoarding. Instead, he is inclined to speculate on how to make a profit. The reserve theory follows the same principle: the central bank wants to hoard money and banknotes, pushing other banks to raise their own reserves. Banks Want Customers! In this way, the freezing of liquidity occurs, and money and banknotes, itself, and the price of speculation and price.

Likvidlik və ya həcmli likvidliklərin dondurulması

 Nəhayət, qırx ildən sonra ekspertlər hesab edirdilər ki: banklar bu gün icmaya ehtiyac duymur! Və zəif dinozavrlara: İranda bankların tükənməsini maneə törətmək üçün İslamı etməyə çalışdılar! Lakin Peugeot bərpa uyğunlaşma strategiyaları üçün pul və maliyyə sistemi qurdu. Demək olar ki, İslam Bankının köhnə Rəbbi Bankına çevrilmə üsulları və əvvəlki kimi eyni olduğunu sübut etməkdir! Yalnız sözlər dəyişdirildi. Bunun əvəzinə İslamı çaldılar. Mikroiqtisadiyada qoyulan eyni dini şer, makroiqtisadiyada elmi olaraq həyata keçirildi. Lakin bankların ağır vuruşları onları dağılmağa gətirib çıxardı: bir neçə ildir müzakirə olunan ilk it, aktivlərin dondurulmasıdır. Yəni, bankların biznesə daha çox mənfəət əldə etməsi nəticəsində əmlakın alınmasına daxil edilmiş aktivlər. Və bir çox likvidliyini tərk etdi. Amma təcrübəli cərrah onu düzəltdi! Hipotetik astronomik qiymətlərlə, bank aktivlərinə əlavə olunur. Digər bir vuruş isə bankın arteriyalarında maye depozitidir. Likvidlik dondurma adlandırmaq olar. Mövcud statistikaya görə, banknotların çap edilməsi bankların ehtiyaclarından çoxdur. İranda likvidlik həcmi dünyanın ən yüksək olduğu üçün. Amma bankın digər aktivləri kimi bu vəsaitlərin dondurulduğunu bilmək maraqlıdır! Yəni, Firdovsi küçəsində yüzlərlə dəfə qiymətlərlə istifadə olunmamaq və sonra antikalar kimi satılır. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün insanlar pullarını yataqların altına və ya yastığın içərisində saxlamaqda istifadə edirdilər. Bu da bankların etibarsızlığı idi. Elektron bankçılıq sistemi onun köçürülmə sürətinə olan inamını bərpa etməyə müvəffəq oldu və insanlar pullarını banklara verdilər və bunun əvəzinə bank kartı aldılar. İranda hələ də pula ehtiyacı olan yeganə stansiya - Taksi. Ancaq bu etibarsızlıq getdi, amma insanlar banklara köçürüldü, məsələn, bankların mərkəzi banka borcu. Yəni, banklar bu vəsaitlərə malikdirlər, amma onlar yastıqlarını köçürmürlər! Kasalar saxlanılır. Onların sadə səbəbi pul təmin edir: bankirlər üçün. Amma budur ki, bankların özləri inamsızlığın başında. Mərkəz bankı banklar üçün məcburi əmanətlərin faizini müəyyənləşdirirmi və onlardan əldə edirmi? Banklar bu pulları ödəmədikdə: onlar mərkəzi bank üçün ödəmirlər və onların inventarında saxlayırlar. Əlbəttə, mərkəzi bank iddia edir: Bu, Mərkəzi Banka likvidliyi idarə etmək və inflyasiyanı məhdudlaşdırmaq üçün bank ehtiyatıdır. Amma hər kəs bilir ki, əgər mərkəzi bank inflyasiya və yüksəkliklər əlavə etmirsə, onu kəsməyəcəkdir. İnflyasiyaya istehsalın saxlanması səbəb olur. Yəni istehsalçı kifayət qədər daha çox istehsal etdi! Bazar onu satın almaq istəyən, lakin onu alır, qoyur, daha bahalı və mənfəət satır. Satıcı həmçinin bir nağd pula sahibdir. Beləliklə, mərkəzi bank dilerlərə pul ödəyərək kömək edə bilər, amma onu saxlamağa qadağan edə bilməz. Bunun əvəzinə, necə bir mənfəət əldə etmək barədə spekulyasiya etmək məcburiyyətindədir. Qorunma nəzəriyyəsi eyni prinsipə əməl edir: mərkəzi bank öz pullarını artırmaq üçün digər bankları itələyərək pul və banknot yığmaq istəyir. Banklar Müştərilərin İstəyir! Bu yolla, likvidliyin dondurulması, pul və banknotların özü və spekülasyon və qiymətin qiyməti meydana gəlir.

冻结流动性或庞大的流动性

 最后,四十年后,专家们发现:银行今天不需要社区!并且:灭绝恐龙。在伊朗,为了防止银行的灭绝,他们试图让伊斯兰!但标致建立了追求逆转适应策略的货币和金融体系。也就是说,伊斯兰银行的转换方法,以前的拉比银行等都和以前一样证明了!只有单词已被更改。相反,他们偷走了伊斯兰教。宏观经济学科学地贯彻了微观经济学中规定的同样的宗教帽子。但银行的严重冲击导致他们倒闭:第一个讨论了多年的窝点是冻结资产。也就是说,由于银行进入企业赚取更多利润,因此进入房地产购买的资产。并且留下了大量的流动性。但熟练的外科医生已经调整了它!以假设的天文价格,它增加了银行资产。另一个中风是银行动脉中的液体沉积。这可以称为流动性冻结。据现有统计数据显示,纸币印刷超过银行需求。由于伊朗的流动资金量是世界上最高的。但有趣的是,知道这些基金,就像银行的其他资产一样,已经冻结了!也就是说,它不会被使用,后来以古董出售,价格是Ferdowsi街道的数百倍。为了澄清这个问题,人们过去常常把钱存在床垫下或枕头内。这是对银行的不信任。电子银行系统设法以其转账速度重建信任,并且:人们将钱存入银行,取而代之的是银行卡。在伊朗,唯一需要现金的车站是出租车。但是这种不信任并没有消失,但人们被转移到银行,例如银行对中央银行的债务。也就是说,银行有这些资金,但他们不会转移,并在枕头上!保险箱被保留。他们的简单理由是为银行家提供资金。但事实是银行本身就是不信任的头。中央银行是否确定银行强制性存款的比例,以及是否从中获得。而当银行不支付这笔钱时:他们不为中央银行支付费用,而是将其保留在库存中。当然,央行称:这是中央银行控制流动性和抑制通货膨胀的银行储备。但是大家都知道,如果央行不增加通货膨胀和高点,它不会削减。通货膨胀是由囤积生产引起的。也就是说,制片人已经产出了更多!市场倾向于购买,但它购买并放置它,卖出它更昂贵和利润。伊萨尔的经销商也是一个现金返还。所以央行可以通过付款帮助经销商,但不能阻止它从囤积。相反,他倾向于猜测如何获利。储备理论遵循同样的原则:央行想囤积货币和纸币,推动其他银行提高自己的储备。银行希望客户!这样,流动性就会冻结,货币和钞票本身以及投机和价格的价格。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی