اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

ریا کاری بصورت علمی!

سید احمد حسینی ماهینی | چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیریت احتماعی براساس تعریف غربی ها، یک ظاهر سازی و ریا کاری علمی است، که در اسلام منع شده است! در زمان دانشجویی وقتی که به علوم انسانی، اعتراض می شد و آن را انسانی نمی دانستیم! می گفتند ما فناتیک هستیم، حالا همان حرفها را از زبان غربی ها می زنند، و به آن افتخار هم می کنند!

امروز مهندس نعمت زاده مطالبی در مورد: اخلاق حرفه ای از اسلام گفت که، آقای دکتر میر سپاسی گفت: من حرف دیگری ندارم! یکی از اصولی که در اسلام مطرح هست، تفقه یا شناخت مطالب مربوط به هر شغل است . امام صادق می فرماید( الفقه ثم المتجر) اول فقه تجارت را بدانید، بعد تجارت کنید. یعنی اصولی که استادان اخلاق حرفه ای، به آن افتخار می کنند! در 14قرن پیش مطرح شده است. مثلا برخی از اصول آن، انصاف یا امانت و راستگویی است! دکتر میر سپاسی می گوید: انصاف عملی اخلاقی است، و نمی توان برای آن کمیت تعریف کرد! ولی اتفاقا این یکی، کاملا رقومی و عددی است. چون از کلمه نصف می آید یعنی: خریدار و فروشنده، منافع را بین هم تقسیم کنند و یا نصف کنند! این طور نباشد که قروشنده، استفاده 70درصدی و خریدار فقط 30درصد فایده ببرد! این ضریب در همه جا کار برد دارد. یعنی قیمت گذاری ها باید طوری باشد که، تا همه عوامل انسانی که در: تولید کالا نقش دارند، سود برابر برسد: کشاورزی که گندم را می کارد باید: با کارگری که آن را درو می کند، یا زمین داری که زمین ش را در اختیار می گذارد، همه دارای درصدی مثل هم باشند. روی دیگر انصاف همان برد برد است. یعنی هر دو طرف در هر مرحله سود مساوی ببرند. مشتری از اینکه نان می خورد و سیر می شود، و فروشنده به خاطر دریافت وجه. برعکس برد برد یا انصاف، کم فروشی، خیانت در امانت است. امانت داری هم کیفی تعریف می شود، ولی تماما کمی است. امانت دار یعنی کسی که: صد در صد کالا را به شما برگرداند! خیانت در امانت برعکس آن است: یعنی صد درصد آن را به شما تحویل ندهد! البته بین این درصدها هم خیانت است: وقتی در بانک پولی به امانت گذاشته می شود، بانک نمی تواند آن را مسدود کند، یا مبلغی از آن را ندهد. برای همین در اسلام ربا خواری حرام است، یعنی عین پول باید برگردد، نه کم و نه زیاد، به گفته علما سود یا در امد یا مزد، در مقابل کار است. نه اینکه پول در برابر پول باشد. لذا تمام اصول اخلاق حرفه ای در اسلام بیان شده، نه تنها در اسلام، که در تمام ادیان بیان شده، لذا تاریخ هزاران ساله دارد: جزو اولین بیانات هر پیامبری، امانت داری راستگویی و انصاف است. اصلا لقب پیامبر اسلام، محمد امین بوده است. همه این مفاهیم در یک اصل فقهی بنام قاعده (لاضرر ولاضرار) آمده است: نه به خودت ضرر بزن و نه به دیگران.. حالا اگر کسی از آن سوی دنیا بیاید و بخواهد: دین داری را به ما یاد بدهد، واقعا عجیب است. جالب تر این است که می پرسند: چرا عمل نمی شوذ! اصلا خداوند بهشت و جهنم را برای: پاسخ به همین سوال آفرید، تا آنکه عمل می کند بهشت برود، و آنکه دروغ می گوید، و خیانت می کند، به جهنم واصل شود. تا انسان خوب و بد از هم جدا می شوند. متاسفانه دیدگاه مکانیکی و مادی که وجود دارد: آنها می خواهند جامعه بخشنامه ای باشد! حتی بخشنامه را هم قبول ندارند، یعنی اگر دکتر قاسمی بگوید: آن اصول را در بانک پاسارگاد اجرا می کنیم، قبول نیست باید همانطور که: در کتاب ایشان آمده، باشد! این امر هم باعث ریا کاری اجتماعی می شود. مثلا ما نیکوکار شویم! تا جایزه ببریم. به مسئولیت های اجتماعی نوجه کنیم: تا سود بیشتری نصیب ما شود! و مشتری های ما بیشتر شوند. گاهی حتی اعلام آن هم، ضرورت ندارد

Science fiction!

Social management is, according to the definition of the West, a formulation and scientific hypnosis, which is prohibited in Islam! In the time of the student when he was protesting in the humanities and did not know it human! They said that we are physicists, now they say the same words from the western languages, and they are proud! Today, engineer Nematzadeh said about professional ethics from Islam, said Dr. Mir Sepasy, "I have no other words! One of the principles that is raised in Islam is to understand or understand the content of any occupation. Imam Sadiq says (الفقه ثم المتجر) First of all, you know the business jurist, then trade. That is, the principles that :professional ethics professors are proud of! It was introduced 14 centuries ago. For example, some of its principles are fairness or honesty and truth! Dr. Mir Sepasy says: fairness is a moral act, and cannot be defined for that quantity! But, incidentally, this one is completely digital and numerical. Because the word comes in half: buyer and seller divide or split the benefits! It's not that expensive, use 70% and buyer only 30% benefit! This coefficient is used everywhere. That is to say, prices must be such that, so far as all the human factors involved in the production of goods are concerned, it is equal: the farmer who sows the wheat must: be with the worker who reaps it, or the land that has landed in All have the same percentages. On the other fairness is the same win. That is, both sides get equal profits at each stage. The customer is eating and drinking, and the seller is paying for it. On the contrary, winning or fairness is a surplus, betrayal of trust. Trust is also qualitative, but it's a bit low. Borrower means someone who returns 100% of the goods! Treason in reciprocity is the opposite: it does not give you 100% of it! Of course, it's also betrayal between these percentages: when deposited in a money bank, the bank cannot block it, or not pay it. Therefore, in Islam, rape is haram, that is, the same money should be returned, not less or not much, according to the ulama, profit or wage or salary is against work. Not money is against money. Therefore, all the principles of professional ethics are expressed in Islam, not only in Islam, which is expressed in all religions; therefore, it has a history of thousands of years: among the first statements of every prophet is the trusted truth and fairness. The title of Prophet Muhammad was Mohammed Amin at all. All of these concepts come from a jurisprudential law known as the rule: Do not harm yourself or others. Now if anyone comes from the rest of the world and wants to teach religion to us, it's really weird. It's even more interesting to ask: Why not act! Indeed, God created Paradise and Hell to: Answer the same question, so that He works to paradise, and he who lies and betrays is submitted to hell. So that good and bad people get separated. Unfortunately, there is a mechanical and material view: they want a circular society! They do not even accept the directive, that is, if Dr. Ghasemi says: "We will execute those principles in the Pasargad Bank, do not accept, as they are: in their book, be!" This also causes social rhythm. For example, we are good ones! To win :a prize. Give social responsibility to our benefit! And our customers are getting bigger. Sometimes it's not even necessary to announce it

الخیال العلمی!

الإدارة الاجتماعیة، وفقا لتعریف الغرب، صیاغة والتنویم المغناطیسی العلمی، الذی یحظر فی الإسلام! فی وقت الطالب عندما کان یحتج فی العلوم الإنسانیة ولم یعرف الإنسان! قالوا إننا فیزیائیون، وهم یقولون الآن نفس الکلمات من اللغات الغربیة، وهم فخورون! الیوم، قال المهندس نیماتزاده عن الأخلاق المهنیة من الإسلام، وقال الدکتور میر سباسی، "لیس لدی أی کلمات أخرى! أحد المبادئ التی تثار فی الإسلام هو فهم أو فهم محتوى أی مهنة. یقول الإمام صادق (الفقه ثم المتجر) أولا وقبل کل شیء، أنت تعرف الفقیه التجاری، ثم التجارة. وهذا هو، المبادئ التی الأساتذة المهنیین فخورون! تم إدخاله قبل 14 قرنا. على سبیل المثال، بعض مبادئها هی الإنصاف أو الصدق والحقیقة! یقول الدکتور میر سیباسی: الإنصاف هو عمل أخلاقی، ولا یمکن تعریفه بهذه الکمیة! ولکن، بالمناسبة، هذا واحد تماما الرقمیة والعددیة. لأن الکلمة تأتی فی نصف: المشتری والبائع، وتقسیم أو تقسیم الفوائد! انها لیست مکلفة، استخدام 70٪ والمشتری 30٪ فائدة فقط! ویستخدم هذا المعامل فی کل مکان. بمعنى أن الأسعار یجب أن تکون من حیث أن جمیع العوامل البشریة المعنیة بإنتاج السلع هی متساویة: فالزارع الذی یزرع القمح یجب أن یکون: مع العامل الذی یجنیه، أو الأرض التی هبطت فی جمیع لدیهم نفس النسب المئویة. على الإنصاف الآخر هو نفس الفوز. أی أن کلا الجانبین یحصلان على أرباح متساویة فی کل مرحلة. العمیل هو الأکل والشرب، والبائع هو دفع ثمنها. على العکس من ذلک، الفوز أو الإنصاف هو فائض، خیانة الثقة. الثقة هی أیضا نوعیة، ولکنها منخفضة قلیلا. المقترض یعنی الشخص الذی یعود 100٪ من البضائع! الخیانة فی المعاملة بالمثل هی عکس ذلک: أنها لا تعطیک 100٪ من ذلک! وبطبیعة الحال، فإنه أیضا خیانة بین هذه النسب المئویة: عندما إیداعها فی بنک المال، والبنک لا یمکن منعه، أو أنها لن تدفعه. لذلک، فی الإسلام، والاغتصاب حرام، أی أن نفس المال یجب أن تعاد، لیس أقل أو لا کثیرا، وفقا للعلماء، الربح أو الأجر أو الراتب هو ضد العمل. لیس المال هو ضد المال. ولذلک، فإن جمیع مبادئ الأخلاق المهنیة معبر عنها فی الإسلام، ولیس فقط فی الإسلام، الذی یعبر عنه فی جمیع الأدیان، لذلک، لدیها تاریخ من آلاف السنین: من بین البیانات الأولى من کل النبی هی الحقیقة الموثوقة والإنصاف. وکان لقب النبی محمد محمد على الإطلاق. کل هذه المفاهیم تأتی من القانون الفقهی المعروف بالقاعدة: لا تضر نفسک أو الآخرین، والآن إذا کان أی شخص یأتی من بقیة العالم ویرید تعلیم الدین لنا، انها غریبة حقا. إنه أکثر إثارة للاهتمام أن نسأل: لماذا لا تتصرف! فی الواقع، خلق الله الجنة والجحیم إلى: الإجابة على نفس السؤال، حتى أنه یعمل فی الجنة، ومن الذی یکمن والخیانة وتقدم إلى الجحیم. حتى الناس جیدة وسیئة تفصل. لسوء الحظ، هناک وجهة نظر المیکانیکیة والمادیة: انهم یریدون مجتمع دائری! حتى أنهم لا یقبلون هذا التوجیه، أی إذا قال الدکتور قاسمی: "سننفذ هذه المبادئ فی بنک باسارجاد، لا نقبل، کما هی: فی کتابهم، یکون!" هذا أیضا یسبب الإیقاع الاجتماعی. على سبیل المثال، نحن جیدة! للفوز بالجائزة. إعطاء المسؤولیة الاجتماعیة لصالحنا! و عملائنا یحصلون على أکبر. فی بعض الأحیان أنه لیس من الضروری حتى لإعلان ذلک

Elm fantastika!

Sosial idarəetmə, Qərbin tərifinə əsasən, İslamda qadağan edilmiş bir formul və elmi hipnozdur! Şagirdin bəşəriyyətə etiraz etdiyini və insanları bilmədiyi zaman! Onlar dedilər ki, biz fiziklərik, indi qərb dilindən eyni sözlər deyirlər və onlar qürur duyurlar! Müəllif Nemətzadə bu gün İslamın peşəkar etikası ilə bağlı dedi: "Mənim başqa sözlərim yoxdur! İslamda qaldırılan prinsiplərdən biri, hər hansı bir işin məzmununu başa düşmək və ya anlamaqdır. İmam Sadiq deyir (الفقه ثم المتجر) Birincisi, siz biznes hüquqşünaslarını, sonra ticarət etdiyini bilirsiniz. Yəni professional etik professorların qürur duyduqları prinsiplər! 14 əsr əvvəl tanıdıldı. Məsələn, bəzi prinsipləri ədalət, dürüstlük və həqiqətdir! Dr. Mir Sepasy deyir: ədalət mənəvi bir hərəkətdir və bu miqdar üçün müəyyən edilə bilməz! Ancaq, təsadüfən, bu tamamilə rəqəmsal və sayısaldır. Sözün yarısı gəlir: alıcı və satıcı, bölünməsi və ya faydaları bölüşdürün! Bu bahalı deyil, 70% istifadə edir və alıcı yalnız 30% fayda verir! Bu əmsal hər yerdə istifadə olunur. bir reaps ticarət, və ya aqrar torpaq idi: qiymət cəlb malların istehsalında bütün insan amili, mənfəət olmalıdır buğda sows kənd təsərrüfatı etmək kimi, ki, belə olmalıdır Hamı eyni faizlərə malikdir. Digər ədalətdə də eyni qələbədir. Yəni hər iki tərəf hər mərhələdə bərabər mənfəət əldə edir. Müştəri yeyir və içir və satıcı bunun üçün ödəyir. Əksinə, qazanmaq və ya ədalətin üstünlüyü, inamın xəyanətidir. Güvənlik də keyfiyyətcə, amma bir az aşağı. Borcalan malın 100% -ni qaytaran bir adam deməkdir! Qarşılıqlı qarşılıqlı xəyanət isə əksinədir: bunun 100% -i vermir! Əlbəttə ki, bu faizlər arasında xəyanət də var: bir pul bankına yatırdıqda bank onu blok edə bilməz və ya ödəməyəcək. Pul pula qarşı deyil. Hz. Məhəmmədin adı Məhəmməd Əmin idi. Soruşmaq daha da maraqlıdır: Niyə hərəkət etmirsiniz? Yaxşı və pis adamlar ayrılırlar. Təəssüf ki, bir mexaniki və maddi baxım var: onlar dairəvi bir cəmiyyət istəyirlər! Bu da ictimai ritmə səbəb olur. Məsələn, biz yaxşıyıq! Bir mükafat qazanmaq üçün. Sosial məsuliyyətdən yararlanın! Müştərilərimiz daha da böyüyür. Bəzən onu elan etmək lazım deyil

 

科幻小说!

根据社会管理的西方定义,科学模拟和虚伪,这是被禁止的伊斯兰!在学生时代,他在人文学界抗议,并不知道它是人类!你说我们是狂热分子,西方人现在讲的,他们做同样的事情,并为此感到骄傲!今天Nematzadeh写:伊斯兰伦理说,这份厚礼说,医生Meyer先生:我没有别的!伊斯兰教提出的原则之一是理解或理解任何职业的内容。伊玛目萨迪克说(Alfqhy然后Almtjr)我知道依法经营,在交易后。那就是职业道德教授为之骄傲的原则!它在14世纪前被引入。例如,它的一些原则是公平,诚实和真实!米尔感谢医生说实际的道德判断,而不会被用来定义的数量!但是,顺便说一句,这是完全数字化和数字化的。因为这个词来了一半:买家和卖家,分割或分割好处!这并不昂贵,使用70%和买家只有30%的好处!这个系数无处不在。定价应该是这样的,在涉及到商品的生产所有的人为因素,利润被耕种小麦母猪应该是:是收获一个行业,或农用土地均所有百分比都相同。在另一方面,公平是一样的胜利。也就是说,双方在每个阶段都获得相同的利润。顾客正在吃喝,卖家正在为此付款。相反,胜利或公平是一种盈余,信任的背叛。信任也是定性的,但有点低。借款人是指返还100%货物的人!互惠中的叛逆是相反的:它不会给你100%!不是金钱反对金钱。先知穆罕默德的标题完全是穆罕默德阿明。问问更有趣:为什么不行动!好人和​​坏人分开。不幸的是,有一种机械和材料的观点:他们想要一个循环型社会!这也会导致社交节奏。例如,我们是好的!赢得奖品。为我们的利益承担社会责任!而我们的客户也越来越大。有时甚至没有必要宣布它

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی