اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

شخص چون نمی ترسد که بیکار شود، اصلا کار نمی کند

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

همه اقتصاد دان شده اند

متاسفانه سندرم دانش اقتصاد! امروزه همه گیر شده و با اعلام: اولویت های اقتصادی در سال های اخیر، همه به خود حق داده اند تا در مسائل اقتصادی، وارد شده و اظهار فضل نمایند. و به استادان این رشته هم پیشی بگیرند، و حتی حرف انها را نشنوند. امروز دیگر باید برعکس گذشته بگوییم! در گذشته روحانیون می گفتند: کسی که درس طلبگی نخوانده و مجتهد نشده، حق ندارد در مسائل دینی دخالت کند. اما امروز همه به خود اجازه می دهند: شایعات را اقتصاد بنامند! و بیکاری و گرانی که یک شایعه بیش نیست، آن را محمل قرار داده و برنامه های اقتصادی را، زیر سوال ببرند. حتی در رشته مدیریت هم همان است. وقتی ما ثابت می کنیم که: اقتصاد ما پیشرفته است، چون همه امکانات آن را در حد اعلا داریم، آنها شیفت می کنند به مدیریت ! و می گویند ما بهترین منابع مواد اولیه را، از معادن نفت و گاز و سنگ و آهن و غیره  داریم، سرمایه هم داریم چون: درآمد نفت و صادرات غیر نفتی هر روز زیادتر می شود. نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، با هوش و استعداد هم فراوان داریم. پس چرا اقتصاد ما خراب است؟ چون مدیریت خوب نیست! عجب مغلطه ای، اول پیش فرض غلط است، یعنی وقتی منابع انسانی و مادی و تکنولوژی ما، در حد اعلا است پس اقتصاد ما خوب است. ولی این آقایان اصرار دارند بگویند: اقتصاد بد است و مردم بیکار و بی پول هستند. حالا که پیش فرض غلط خود را جلو بردند، نتیجه می گیرند مدیریت نیست! یا سوء مدیریت است. این رشته هم مظلوم است . استاد کزازی در همایش: دانشگاه خاتم گفت: رشته من مدیریت نیست، ولی میتوانم راجع به: مدیریت عالی ایرانیان در طول تاریخ، مطالعاتی را ارائه دهم. اما دیگرانی هستند که نه رشته آنها مدیریت است، و نه اقتصاد، ولی اقتصاد را ذلیل می دانند. یعنی هرکسی از رشته خود بیرون می رود، تز های ویرانگری راجع به آنها می دهد. کسی که اقتصاد خوانده می داند، که تعادل اقتصادی همیشه برقرار است. یعنی همه چیز سرجای خودش است، و اگر نباشد در مدت کوتاهی خود را ترمیم می کند. مثلا اگر تولید گوشت کم باشد قیمت آن بالامی رود و دیگران برای بدست آوردن سود به این امر وارد می شوند و خلا پر می شود. ولی اقتصاد نخوانده ها برعکس می گویند: اقتصاد همیشه نامتعادل است، و فقط گاهی متعادل می شود! آنهم موقعی که: دولت دلخواهشان روی کار باشد. در تعادل اقتصادی، بیکاری لازم است. یعنی ده درصد بیکاری اگر نباشد، نظام حقوق و دستمزد بهم می ریزد، نظام پاداش و تنبیه ازبین می رود و: شخص چون نمی ترسد که بیکار شود، اصلا کار نمی کند! ولی آقایان غیر اقتصادی، چشمشان را به حقوق 90درصد شاغلین می بندند، و فقط این ده درصد را می بینند. اصلا امام خمینی فرموده بود که: اقتصاد مال خر است، ولی این اقایان خودشان را برتر از امام می دانند! گاهی می گویند امام چنین حرفی نزده، و گاهی هم می گویند بلا نسبت نفهمیده چه گفته! یا للعجب.

All people have economic expert

Unfortunately, the knowledge economy syndrome! Today, epidemic and announced: economic priorities in recent years, all have the right to economic issues, and compiled their pedantry. And to master the discipline outdo each other, and even to hear their words. Today they say the opposite! Clergymen in the past said read seminarian and priest who taught there, no right to interfere in religious matters. But today, all to allow their common calling to the economy! And unemployment and inflation that is just a rumor, and put it carries economic programs, raise questions. Even in the field of management of the same. When we prove that our economy is advanced, because everything we have attained it, they will shift to the management! And say we are the best sources of raw materials, oil, gas, coal and iron ore mines etc. We also have assets such as oil and non-oil revenues will be higher every day. Skilled manpower and well-educated, intelligent and have a lot of talent. So why our economy is is broken? Because management is not good! What a fallacy, the first default is false, when human and material resources and our technology is attained after our economy is good. But insist these gentlemen say: the economy is bad and people are unemployed and penniless. Now that your default propelled false, the result will not manage! Or mismanagement. The field is too oppressed. Professor tetanus in the conference: Marquette University, said not manages my field, but I can about: excellent management Iranians throughout history, will present studies. But others are not managing their fields, and not the economy, but they afflict the economy. This means that everyone goes out of their field, theses about them is devastating. Who knows Economics, the economic balance is always maintained. This means that everything is in its place, and if it does not repair itself in a short time. But the economy did not say the opposite: the economy is always unbalanced, and only occasionally is balanced! However, when the government's desire to work. Economic equilibrium, unemployment is necessary. That is ten percent unemployment, if not, drop me a salary system, reward and punishment system disappears and the person is not afraid because he is unemployed, does not work! But Mr. uneconomical, 90 per cent of employment rights close their eyes, and see only ten percent. At Imam Khomeini had said that a donkey own economy, but these guys know themselves better than his! Imam also spoken sometimes says, and sometimes they did not say what he said! O my God

جمیع الناس لدیهم الخبیر الاقتصادی

وللأسف، فإن المعرفة متلازمة الاقتصاد! الیوم، وباء، وأعلن: الأولویات الاقتصادیة فی السنوات الأخیرة، کل الحق فی القضایا الاقتصادیة، وجمعت التحذلق بهم. والسیطرة على الانضباط التفوق على بعضها البعض، وحتى لسماع أقوالهم. الیوم یقولون عکس ذلک! وقال رجال الدین فی الماضی قراءة فی المعهد الدینی، والکاهن الذی کان یدرس هناک، لیس لها الحق فی التدخل فی المسائل الدینیة. ولکن الیوم، عن السماح یدعو المشترک إلى الاقتصاد! والبطالة والتضخم الذی هو مجرد شائعة، ووضعها یحمل البرامج الاقتصادیة، یثیر تساؤلات. حتى فی مجال إدارة نفسه. عندما نثبت أن متقدمة اقتصادنا، لأن کل شیء حققنا ذلک، فإنها ستتحول إلى إدارة! ونقول نحن أفضل مصادر المواد الخام والنفط والغاز والفحم ومناجم خام الحدید وما لدینا أیضا أصول مثل الإیرادات النفطیة وغیر النفطیة ستکون أعلى کل یوم. القوى العاملة الماهرة وتعلیما جیدا، ذکی ویملک الکثیر من المواهب. فلماذا لا یتم تقسیم اقتصادنا؟ لأن الإدارة لیست جیدة! ما مغالطة، الافتراضی الأول غیر صحیح، عندما یتحقق الموارد البشریة والمادیة والتقنیة لدینا بعد اقتصادنا جید. ولکن یصر هؤلاء السادة وتقول: الاقتصاد هو سیء والناس عاطلون عن العمل ومفلس. والآن بعد أن دفعت الافتراضی کاذبة، فإن النتیجة لن تدیر! أو سوء الإدارة. المیدان هو المظلوم جدا. الکزاز أستاذ فی المؤتمر: جامعة مارکیت، وقال لم یتمکنوا مجال عملی، ولکن ما أستطیع عن: إدارة ممتازة الإیرانیین على مر التاریخ، وتقدیم الدراسات. ولکن البعض الآخر لا یدیر حقولهم، ولیس الاقتصاد، ولکنها تصیب الاقتصاد. هذا یعنی أن کل شخص یخرج من مجال عملهم، أطروحات حول لهم هو مدمر. من یدری الاقتصاد، هو الحفاظ على التوازن الاقتصادی دائما. وهذا یعنی أن کل شیء فی مکانه، وإذا کان لا إصلاح نفسه فی وقت قصیر. لکن الاقتصاد لم یقل عکس ذلک: اقتصاد غیر متوازن دائما، وإلا لماما متوازن! ومع ذلک، عندما رغبة الحکومة فی العمل. التوازن الاقتصادی، أمر ضروری البطالة. وهذا هو البطالة عشرة فی المئة، إن لم یکن، قطرة لی نظام الرواتب ومکافأة ویختفی نظام العقوبات وشخص لا یخاف لأنه عاطل عن العمل، لا یعمل! ولکن السید غیر اقتصادیة، و 90 فی المائة من حقوق العمل تغلق عیونهم، ونرى عشرة فی المئة فقط. فی الإمام الخمینی قد قال إن اقتصاد حمار الخاصة، ولکن هؤلاء الرجال یعرفون أنفسهم أفضل من له! کما تحدث الإمام أحیانا أقول، وأحیانا لا یقول ما قاله!

Bütün insanlar iqtisadi ekspert var

Təəssüf ki, bilik iqtisadiyyatı sindromu! Bu gün epidemiya açıqladı: iqtisadi prioritetləri, son illərdə bütün iqtisadi məsələlər hüququna malikdirlər və onların xırdaçılıq tərtib. Və intizam bir-birinə ötüb keçmək, və hətta onların sözləri eşitmək master. Bu gün onlar qarşı demək! keçmişdə din xadimləri seminarist oxumaq bildirib və orada tədris kahin, heç bir doğru dini məsələlərdə müdaxilə. Amma bu gün bütün iqtisadiyyata onların ümumi zəng imkan! Və yalnız bir söz-söhbət və qoymaq işsizlik və inflyasiya iqtisadi proqramlarının suallar doğurur keçirir. Hətta eyni idarə edilməsi sahəsində. biz hər şey biz bunu əldə çünki bizim iqtisadiyyatı inkişaf etmiş sübut edir ki, onlar idarə keçmək olacaq! Və biz də hər gün yüksək olacaq neft və qeyri-neft gəlirlərinin kimi aktiv xammal, neft, qaz, kömür və dəmir filizi mina və s. Ən yaxşı mənbələri deyirlər. Təcrübəli insan gücü və ağıllı, savadlı və istedad var. Belə ki, niyə bizim iqtisadiyyatımız sınıq edilir? idarə yaxşı deyil, çünki! Nə fallacy, ilk default iqtisadiyyatımız yaxşı sonra insan və material resursları və texnologiya əldə zaman, yalan. Amma israr bu cənablar deyirlər: iqtisadiyyat pis insanlar işsiz və penniless var. İndi default yalan propelled ki, nəticə idarə edəcək! Or təsərrüfatsızlıq. sahəsində çox məzlum edir. Konfransda professor tetanus: Marquette University, mənim sahəsində idarə, lakin mən bilərsiniz: tarix boyunca əla idarə İranlılar, tədqiqatlar təqdim edəcək. Amma başqaları sahələri idarə və iqtisadiyyatı, lakin onlar iqtisadiyyatı üz deyil. Bu, hər kəs öz sahəsində çıxır o deməkdir ki, onlara dağıdıcı haqqında tezis. İqtisadiyyat Kim bilir, iqtisadi balans həmişə saxlanılır. Bu qısa müddətdə özünü təmir olmadıqda hər şey öz yerində, və o deməkdir ki,. Amma iqtisadiyyat əksini demədim: iqtisadiyyat həmişə balanssız və yalnız bəzən balanslaşdırılmış! Lakin hökumətin arzusu iş zaman. İqtisadi tarazlıq, işsizlik lazımdır. Ki, əgər, iş deyil, on faiz işsizlik, mənə əmək haqqı sistemi düşmək mükafat və cəza sistemi yox, o işsiz, çünki adam qorxur deyil! Amma qənaətsiz cənab məşğulluq hüquqlarının 90 faizi onların gözləri bağlamaq və yalnız on faizini görə. İmam At Xomeyni eşşək öz iqtisadiyyatının bildirib ki, lakin bu uşaqlar özlərini onun daha yaxşı bilir! İmam da bəzən danışıq demək, və bəzən onlar dedi nə demək deyil!

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی