اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

حواس پرت کردن های بودجه ای!

سید احمد حسینی ماهینی | سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

صدها سال بیشتر است که در ایران نفت پیدا شده، در برخی جاها نفت نزدیک سطح زمین بود، خاک را سیاه (قیری)می کرد. آن خاک که آتش می گرفت ، برای روشن نگه داشتن این آتش، از نگهبان یا آتش پرستار استفاده می شد. در برخی جاها هم، گاز به سطح زمین نشت می کرد! که دانشمندان ایرانی از ان استفاده های فراوان می کردند. از جمله شیخ بهایی حمام وکیل شیراز را، ساخت که بدون نیاز به سوخت! آب آن با یک شمع گرم می شد. بعد که ناکس دارسی ها آمدند راز آن را کشف کنند، بدتر خراب شد و هیچ.قت هم نتوانستند آن را روشن کنند. اما ناکس ها! دست برنداشتند و زمین های قیری! یانفت آلود را خریدند، تا فقط خودشان استفاده کنند، (برای صد سال امتیاز آن را خریدند). ابتدا زیاد مهم نبود، تا اینکه تبدیل به شرکت های بزرگ نفتی شدند، و سودهای باد آورده بدست آوردند! مردم ایران که دیدند سرشان کلاه رفته، قیام کرده، شرکت نفت انگلیسی ها را اخراج و نفت ملی شد! اما ملی گرایان، گفتند نفت را در بودجه نیاورید! (اقتصاد منهای نفت را مطرح کردند!) و لذا شرکت ملی نفت ایران، به دولت ایران سرخم نکرد، و درآمد نفت به خزانه واریز نشد! البته بهانه آن بود که می خواهیم: خرج های عمرانی را تامین کنیم. جمله هایی را لای زر ورق گذاشتند و گفتند: نفت ثروت همه نسل ها است، و ما نباید آن را برای خودمان خرج کنیم! یا بعضی ها هم گفتند: چون ممکن است ذخائر نفت تمام شود، لذا نباید در بودجه بیاید، که اگر تمام شد، مردم به فلاکت نیافتند! ولی هردو آنها دروغ از آب در امد! هیچ بودجه ای، خرج عمران مملکت نشد! و همه آن دستمزد مشاوران و وزیران، وکیلان و مهندسان و مدیران عامل: شرکت ملی نفت شد. اگر خیلی فشار می آمد می گفتند: این دستمزدها هزینه عمرانی است، چراکه شرکت نفت هم، سرمایه گذاری می خواهد. بعد از انقلاب اسلامی مدیران اولیه، مانند شهید تند گویان حقوق از وزارت نفت نگرفتند، تا این بهانه از بین برود. ولی بجای طرحهای عمرانی، طرح های اکتشافی! و هزینه سفرهای اپک تعریف شد! دورغ دوم آنها را هم خدا افشا کرد! آنها می گفتند تا سی سال دیگر(تا1380) نفت تمام می شود، و مردم ایران به گدایی می افتند! اما خداوند هر روز با اهدا: میادین جدید نفتی به این ملت، بدجوری تو کاسه آنها گذاشت. ولی بازهم درآمد نفت به خزانه واریز نشد! دولتیها راه مجازی برایش ایجاد کردند! درآمد نفت را بدون اینکه به خزانه واریز شود، به ریال محاسبه کردند و در بودجه گذاشتند! بعد هم نتوانستند از وزارت نفت بگیرند، شد کسری بودجه! هنوز هم این روند ادامه دارد: گرچه شرکت ملی نفت به وزارت نفت تبدیل شد، تا بدنه دولتی به حساب بیاید! و مجبور باشد که درآمد را به خرانه واریز کند. ولی بازی تحریم را راه انداختند! گفتند: تقصیر آمریکا است که: راه ورود دلارهای نفتی را بسته است؟! اما عده ای پیدا شدند و این کلک آنها را افشا کرده، تحریم را دور زدند و: پول را به داخل مملکت آوردند، ولی  به عنوان دور زدن تحریم، دستگیر و زندانی شدند! اگر در ایران هم زورشان نرسید، به آمریکا دستور دادند: تا این کاسبان تحریم را، زندانی و جریمه کنند، نتیجتا بجای 26درصد در امد نفتی برنامه 5ساله، 62درصد سهم نفت را در بودجه، آنهم با قیمت واهی! درج کردند، تا حواس ها پرت شود: قیمت نفت در جهان صد دلار است! و 120میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران، اصلا به داخل نمی آید!( به بهانه ال سی و وسویفت..) از این طرف هم، با 50دلار در بودجه، نیابتا! هزینه می شود. و چون این 50دلار هم هرگز به کشور نمی اید، در آخر سال، دلار را گران می کنند! تا از محل تورم یا قطع یارانه ها، جای آن را پر کرده، و کسری بودجه را ترمیم کنند.

Budget distractions!

Hundreds of years have passed since oil was discovered in Iran; in some places oil was near the surface of the earth, making the soil black (asphalt). The soil that was burning was used to keep the fire open, guard or fire nurse. In some places, gas was leaking to the ground! Which Iranian scientists used to use it abundantly? Including the Sheikh Bahai Shahr's lawyer's bathroom, made without fuel! The water was heated with a candle. Then, when the Darks came to discover the secret, they wreaked worse and they could not even turn it on. But the knox! They did not give up, and the fields were tufts! They bought it, just to use it (they bought it for a hundred years). It did not matter at first, until they turned into big oil companies, and gained windfall profits! The Iranian people saw that they were hatched, resurrected, expelled the British oil company and became national oil! But nationalists say they do not get oil in the budget! (The economy rose minus oil!) And so the National Iranian Oil Company did not blow the Iranian government, and oil revenues were not deposited in the treasury! The excuse was, of course, that we would like to meet the development costs. They said the words "Oil is the wealth of all generations, and we should not spend it on ourselves!" Or some also said: "Because oil reserves may be over, then it should not be budgeted, that if it was over, the people would not be miserable!" But both of them lie from the water! No budget was spent on the country! And all that salary was for advisers and ministers, lawyers and engineers and directors: National Oil Company. If they were too excited to say, these wages would be an expense, because the oil company also wants to invest. After the Islamic Revolution, the primary managers, like the martyr, did not receive rights from the Ministry of Oil, so that this excuse disappeared. But instead of developmental plans, exploratory designs! And the cost of OPEC trips is defined! God revealed the second time! They said that the oil would end in oil for another thirty years (until 1380), and the Iranian people would beg for begging! But God blessed each other with a donation: New oilfields to this nation, so badly you put them in their bowls. But still, oil revenues were not deposited into the treasury! Governments made it a virtual way! Calculate the oil revenue without depositing into the treasury and put it in the budget! Then they could not get the oil ministry, but a deficit! This process is still ongoing: although the National Oil Company has become the Ministry of Oil, it is considered a government body! And have to pay the money. But they launched a boycott! Saying: It's America's fault that it closes the door to oil dollars ?! But some were found and this clack was disclosed, they circumvented the sanctions and brought the money into the country, but they were arrested and imprisoned as a way to circumvent the sanctions! If they did not force it in Iran, they ordered the United States: so that the businessman would impose sanctions on him, imprisoned and fined, consequently, instead of 26% of the oil-rich 5-year plan, he would spend 62% of the oil's share in the budget, at a penny price! Instead, to distract attention: Oil prices in the world are 100 dollars! And 120 billion dollars of annual oil revenue of Iran, does not come in at all (under the pretext of LC and VSV) .. On the other hand, with $ 50 in budget, Nayaba! It costs. And since its $ 50 never to the country, it will cost the dollar at the end of the year! To fill inflation, or cut subsidies, fill it out and repair the budget deficit.

الانحرافات المیزانیة!

تم استخدام التربة التی کانت تحترق لإبقاء النار مفتوحة ، حارس أو ممرضة النار. فی بعض الأماکن ، کان الغاز یتسرب إلى الأرض! ما استخدمه العلماء الإیرانیون لاستخدامه بکثرة. بما فی ذلک حمام الشیخ البهائ محام ، مصنوعة بدون وقود! تم تسخین الماء بشمعة. بعد ذلک ، عندما أتت الدرکس لاکتشاف السر ، فقد ساءت أسوأ ولم یتمکنوا من تشغیله. لکن النوک! لم یستسلموا ، وکانت الحقول خصلات! اشتروه ، فقط لاستخدامه (اشتروا منه لمدة مائة عام). لم یکن الأمر مهمًا فی البدایة ، حتى تحولوا إلى شرکات نفط کبیرة ، وحققوا أرباحًا غیر متوقعة! لقد رأى الشعب الإیرانی أنه تم تفتیتها وإحیائها وطرد شرکة النفط البریطانیة وأصبح نفطاً وطنیاً! لکن القومیین یقولون إنهم لا یحصلون على النفط فی المیزانیة! (الاقتصاد رفع ناقص النفط!) وهکذا فإن شرکة النفط الوطنیة الإیرانیة لم تفجر الحکومة الإیرانیة ، ولم تودع إیرادات النفط فی الخزانة! وکان العذر ، بالطبع ، أننا نود أن نفی بتکالیف التطویر. قالوا إن "النفط هو ثروة کل الأجیال ، ویجب ألا ننفقه على أنفسنا!" أو یقول البعض انها قد نفدت من احتیاطی النفط، ینبغی أن یکون فی المیزانیة، إذا فعل کل الناس لبؤس لا! لکن کلاهما یکمن من الماء! لم یتم إنفاق میزانیة على البلد! وکان کل هذا الراتب للمستشارین والوزراء والمحامین والمهندسین والمدیرین: شرکة النفط الوطنیة. إذا کانوا متحمسین جدا لیقولوا ، فإن هذه الأجور ستکون نفقات ، لأن شرکة النفط أیضا ترید الاستثمار. بعد الثورة الإسلامیة ، لم یحصل المدراء الأساسیون ، مثل الشهید ، على حقوق من وزارة النفط ، حتى اختفى هذا العذر. ولکن بدلا من الخطط التنمویة والتصامیم الاستکشافیة! ویتم تحدید تکلفة رحلات الأوباک! کشف الله فی المرة الثانیة! قالوا إن النفط سینتهی فی النفط لمدة ثلاثین سنة أخرى (حتى 1380) ، والشعب الإیرانی سیتوسل للتسول! لکن الله بارک بعضهم بعضاً بمنحة: حقول نفطیة جدیدة لهذه الأمة ، وضعتها فی الأوعیة. لکن مع ذلک ، لم تودع إیرادات النفط فی الخزانة! جعلتها الحکومات طریقة افتراضیة! حساب عائدات النفط دون إیداع فی الخزانة ووضعها فی المیزانیة! ثم لم یتمکنوا من الحصول على وزارة النفط ، ولکن عجزاً! هذه العملیة لا تزال مستمرة: على الرغم من أن شرکة النفط الوطنیة قد أصبحت وزارة النفط ، إلا أنها تعتبر هیئة حکومیة! ویجب أن تدفع المال. لکنهم أطلقوا المقاطعة! قوله: إنه خطأ أمریکا أنها تغلق الباب أمام دولارات النفط ؟! بدلا من ذلک ، لصرف الانتباه: أسعار النفط فی العالم هی 100 دولار! یکلف. وبما أنها 50 دولارًا أمریکیًا ، فلن تکلف الدولار فی نهایة العام! لملء التضخم ، أو خفض الدعم ، قم بتعبئته وإصلاح عجز المیزانیة.

Büdcə dağıdıcılığı!

Yanan torpağın atəşi, gözətçi və ya yanğın tibb bacısını açmaq üçün istifadə edildi. Bəzi yerlərdə qaz yerə sızan oldu! Hansı İranlı alimlər bolca istifadə edirdilər. Şeyx Bəhai Şahrın vəkilinin banyosunu yanacaqsız hazırladı! Su bir şam ilə qızdırıldı. Sonra Darks gizli tapmaq üçün gəldikdə, onlar daha pis wreaked və hətta onu açamadı. Ancaq knox! Onlar imtina etmədilər, tarlalar isə qandallar idi! Onlar alıb, onu istifadə etmək üçün (onlar yüz ildir almışdılar). İlk növbədə, onlar böyük neft şirkətlərinə çevrilmədikdən və qazanc mənfəət qazana bilmədilər! İran xalqı onların tətildiyini, yenidən dirildildiyini, Britaniya neft şirkətindən qovulduğunu və milli neftə çevrildiyini gördü! Lakin millətçilər büdcədə neft almayıblar! Bəhanə, əlbəttə ki, inkişaf xərclərini ödəmək istəyirik. Onlar dedilər: "Neft - bütün nəsillərin sərvəti, biz özümüzə sərf etməməliyik!" Amma hər ikisi suyundan uzaqdır! Ölkədə heç bir büdcə xərclənməmişdir! Həmin əmək haqqı məsləhətçilər və nazirlər, hüquqşünaslar və mühəndislər və direktorlar üçün idi: Milli Neft Şirkəti. Onlar çox həyəcanlı olsaydılar, bu xərclər xərc olardı, çünki neft şirkəti də investisiya istəyir. İslam İnqilabından sonra, şəhid kimi ilk idarəçilər Neft Nazirliyindən hüquq almamışdılar ki, bu bəhanə yox. Amma inkişaf planları yerinə kəşfiyyat dizaynları! OPAC səfərlərinin dəyəri müəyyənləşdirilir! Allah ikinci dəfə açıqladı! Onlar neftin başqa otuz il (1380-ci ilə qədər) neftlə bitəcəyini və İran xalqı yalvarmaq üçün yalvaracağını deyiblər! Amma Allah bir-birinə hədiyyə bağışlayırdı: Bu millətə yeni neft yataqları, buna görə də onları qablarına qoyduq. Ancaq hələ də neft gəlirləri xəzinəyə qoyulmadı! Hökumətlər virtual bir şəkildə bunu etdi! Xəzinəyə daxil edilmədən neft gəlirlərini hesablayın və büdcəyə qoyun! Sonra neft nazirliyini ala bilmədi, ancaq bir açığı! Bu proses hələ də davam edir: Milli Neft Şirkəti Neft Nazirliyinə çevrilmiş olsa da, hökumət orqanı sayılır! Və pul ödəməlidirlər. Amma onlar boykot başlatdılar! ABŞ-ın neft dollarlarına qapı bağladığı günahıdır! Bunun əvəzinə diqqəti çəkmək üçün: Dünyadakı neft qiymətləri 100 dollardır! Bu xərcdir. Və ölkənin heç vaxt 50 dollar olmadığı üçün, ilin sonunda dollar olacaq! İnflyasiyanı doldurmaq və subsidiyaları azaltmaq üçün onu doldurun və büdcə kəsirini təmir edin.

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی