اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

همه آنها اجرا می شود، ولی توقع ما بالا است!

سید احمد حسینی ماهینی | پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخندانی خوب ولی اجرای بد!

در نخسنین همایش حکمرانی و: سیاست های عمومی در قم گفته شد: که همه سیاست ها در نوشته ها خوب است، ولی چرا اجرا نمی شود. که البته یکی از دلایل آن را، انشایی بودن سند های بالادستی عنوان کردند. و یا در همایش سلامت معنوی اسلامی، گفته شد برای اجرای سلامت معنوی، نیاز به آموزش افراد جامعه است، و برای آموزش افراد جامعه نیاز به: پرورش مربی است و برای پرورش مربی، نیاز به استاد است و این تسلسل باطلی است! که مانع اجرا می شود. اما باید گفت که همه آنها اجرا می شود، ولی توقع ما بالا است!

مثلا ما انتظار داریم هیچکس دروغ نگوید! در حالیکه خودمان به شوخی یا جدی، و برای ما مهم نیست که دروغ می گوییم! و اگر نگوییم زندگی برما سخت می شود! این یک قاعده کلی است که: قانون را برای دیگران وضع می کنند، وقانونگذار خود را استثنا می کند. هرعملی از دیگران زشت است، ولی از ما قابل توجیه است. همه میدانند که 95درصد گردش دلار، در دست دولت است بعد می بینیم: نیروی انتظامی چند نفر را دسنگیر می کند، که همه گناهها را به گردن او می اندازند. بنابر این مکانیزم اجرایی در جهان، دو جنبه دارد یکی انتظارات و یکی خود محوری. یعنی انتظار ما از دیگران مطابق با: انتظار از خودمان نیست. لذا همه چیز به هم ریخته و: همه قوانین بلا اجرا به نظر می رسد. چه اگر اینطور بود که: سنگ روی سنگ بند نمی شد. اگر قوانین رانندگی اجرا نمی شود، پس اینهمه جریمه برای چیست؟ اگر قانون درآمدها اجرا نمی شود، اینهمه مالیات چرا گرفته می شود؟ اصولا تعادل جهان و ادامه حیات بشری، مشروط به اجرای دقیق همه قانون ها است. کافی است که فردی بدون مواظبت کامل، غذایی را میل کند! وجود یک سم در غذا، او را از بین می برد. بنا براین تمام غذا فروشی ها، همه موارد را رعایت می کنند. اگر یک پیچ کوچک در یک کامیون بزرگ بشکند، یا از سر سوپاپ در برود، کل کامیون و راننده و هرچه در: اطراف آن است از بین می رود! در موقع رانندگی یک مگس ممکن است: باعث مرگ همه سرنشنینان آن شود. یک پرنده کوچک با ورود به موتور جت هواپیما، میتواند باعث سقوط آن شود. لذا جهان اقتصاد و اجتماع و فناوری، همه دقیق براساس برنامه پیش میرود. فقط مورد پذیرش یا سلیقه ما نیست، لذا می گوییم همه عالم در هم برهم شده است. معلمان با کمال دقت درس می دهند، برگه های امتحانی را نمره می دهند، ولی اگز نمره ما کم شد، همه این زحمت ها زیر سوال می رود. لذا باید بجای انتقاد از دیگران، از خود انتقاد کنیم که قدر دیگران را نمی دانیم: دولتمردان همه زحمت می کشند، آقای نعمت زاده تعریف می کرد: ما شبها هم خواب نداشتیم! مملکت به این بزرگی بالاخره جایی، کاری روی زمین می ماند، که باید به آن رسیدگی شود. حضرت علی ع خودش چاه می کند و: وقف راه خدا می کرد. آبهای زلال این چاهها در شهر مدینه، هنوز هم نشان از نبوغ زمین شناسی حضرت علی دارد. شبها انبان به دوش به: فقرا غذا می رساند تا اگر: سیستم ناکارآمدی هایی دارد جبران کند. ولی همین علی ع با شمشیر: قسی ترین مردم شهید شد. هرکس نزد خداوند به بهترین وجه، کار خود را انجام می دهد! چنانچه دکنر احمدی گفت: مردم آمریکا عموما از مردم ایران مذهبی ترند، به چهار نفر مثل نرامپ نگاه نکنید! محمود دینی هم تعریف می کرد: عموم مردم انگلیس مسلمان تر: از مسلمانان هستند! همان که امیر مومنان وصیت کرد: مبادا در عمل به قران، دیگران به شما پیشی بگیرند! و این امر اتفاق افتاده: خورشید از غرب طلوع کرده، و مردم غرب از لحاظ عمل به مذهب و دستورات دینی، جلوتر افتاده اند. وبزودی نتایج آن را خواهیم دید.

Well, good guy but bad guy!

In my heart, the governance conference and: public policy in Qom was said that all policies are good in the postings, but why it is not implemented. One of the reasons for that, of course, was the inclusion of upstream documents. Or at the Islamic Spiritual Health Conference, it was said that the spiritual health needs to be taught to the community, and for the education of the community, it is necessary to: train a trainer and need a master to train a trainer, and this is an absurdity! That obstacle runs out. But we must say that all of them are running, but our expectation is high! For example, we expect no one to lie! While we are joking or serious about ourselves, and it does not matter to us that we are lying! And if we do not say it's hard to live our life! This is a general rule that rules out the law for others, and excludes its proprietor. Each action is ugly, but it is justified by us. Everyone knows that 95 percent of the dollar's turnover is in the hands of the state. Then we see: The police force sculpt several people, who throw all the sins at his neck. Therefore, the executive mechanism in the world has two aspects: one expectation and one self-centered. That is, our expectation of others is not in the expectation of ourselves. So everything is cluttered: All rules run smoothly. What if it was: the stone did not fall on the stone. If the driving rules are not enforced, then what is the fine for what? If the income law is not implemented, how much is the tax paid? Basically, the balance of the world and the continuation of human life is conditional on the strict implementation of all laws. It is enough for a person to eat food without proper care! The presence of a poison in food destroys him. So all food stores follow all the requirements. If a small bolt breaks in a large truck, or runs through the valve, the whole truck and driver and everything in the: around it disappears! When flying, a fly is possible: causing the death of all its occupants. A small bird can enter the aircraft jet engine, causing it to fall. Therefore, the world of economics and society and technology, all is precisely based on the program. It is not just our acceptance or taste, so we say that the whole universe is intertwined. Teachers are taught thoroughly, they score the exam papers, but our score is diminished, all the troubles are questioned. Therefore, instead of criticizing others, we should criticize ourselves for not appreciating others: the authorities are busy, Mr. Nematzadeh said: "We did not sleep at night too!" The country at this great end is where the work remains on the ground, which needs to be addressed. Hazrat al-Ali himself holes and: He dedicated the way of God. The clear waters of these wells in the city of Medina still show the genius of the geology of Ali. At night, the sweat goes on to: The poor feed on food if it: Has a system of inefficiencies to compensate. But the same thing with the sword: most people became martyrs. Everyone works best with God! As Duncan Ahmadi said: Americans are generally more religious than the Iranian people, do not look at four people like Nirmap! Mahmoud also said: "The general public of the British is more Muslim: they are Muslims!" The same thing that the Amir of Believers has made: "Lest in the Qur'an, be overtaking you!" And this has happened: the sun has risen from the west, and the western people are ahead in terms of their practice of religion and religious orders. We will see the results.

حسنا، رجل جید ولکن سیئة الرجل!

فی قلبی، قال مؤتمر الحکم و: السیاسة العامة فی قم: أن جمیع السیاسات جیدة فی الکتابة، ولکن لماذا لم یتم تنفیذها. وأحد أسباب ذلک، بالطبع، هو إدراج الوثائق التمهیدیة. أو فی مؤتمر الصحة الروحیة الإسلامی، قیل إن الصحة الروحیة یجب أن تدرس للمجتمع، وتعلیم المجتمع، فمن الضروری: تدریب المدرب وتحتاج إلى سید لتدریب المدرب، وهذا هو عبثیة! وتنفذ هذه العقبة. ولکن یجب أن نقول أن کل منهم قید التشغیل، ولکن توقعاتنا عالیة! على سبیل المثال، نحن نتوقع لا أحد یکذب! فی حین أننا نمزح أو جادة عن أنفسنا، ولا یهم لنا أننا الکذب! وإذا کنا لا نقول أنه من الصعب أن نعیش حیاتنا! هذه قاعدة عامة تستبعد القانون بالنسبة للآخرین، وتستبعد مالکها. کل عمل قبیح، ولکن له ما یبرره من قبلنا. الجمیع یعلم أن 95 فی المئة من دوران الدولار هو فی أیدی الدولة، ثم نرى: قوة الشرطة نحت عدة أشخاص، الذین رمی کل الخطایا فی عنقه. ولذلک، فإن الآلیة التنفیذیة فی العالم لها جانبان: أحد التطلعات والآخر متمرکز ذاتیا. وهذا یعنی أن توقعاتنا للآخرین لیست فی توقع أنفسنا. لذلک کل شیء هو تشوش: جمیع القواعد بسلاسة. ماذا لو کان: الحجر لم تسقط على الحجر. إذا لم یتم تنفیذ قواعد القیادة، ثم ما هی الغرامة على ماذا؟ إذا لم یتم تطبیق قانون الدخل، ما هو مقدار الضریبة المدفوعة؟ فی الأساس، فإن توازن العالم واستمرار حیاة الإنسان مشروط بالتنفیذ الصارم لجمیع القوانین. وهو ما یکفی لشخص لتناول الطعام دون الرعایة المناسبة! وجود السم فی الغذاء یدمره. لذلک جمیع مخازن المواد الغذائیة متابعة جمیع المتطلبات. إذا کسر الترباس صغیر فی شاحنة کبیرة، أو یمر من خلال صمام، والشاحنة بأکملها وسائق وکل شیء فی: حوله یختفی! عندما تطیر، فمن الممکن الطیران: مما تسبب فی وفاة جمیع رکابها. طائر صغیر یمکن أن یدخل محرک الطائرات النفاثة، مما تسبب فی سقوطه. ولذلک، فإن عالم الاقتصاد والمجتمع والتکنولوجیا، وکلها تقوم على وجه التحدید على البرنامج. انها لیست مجرد قبولنا أو الذوق، لذلک نقول أن الکون کله متشابک. یتم تدریس المعلمین بدقة، فإنها یسجل أوراق الامتحان، ولکن لدینا درجة یتضاءل، یتم استجواب جمیع المشاکل. ولذلک، بدلا من انتقاد الآخرین، یجب أن ننتقد أنفسنا لعدم تقدیر الآخرین: السلطات مشغولة، وقال السید نیماتزاده: "نحن لم نام فی اللیل أیضا!" والبلد فی هذه النهایة العظیمة هو المکان الذی لا یزال فیه العمل على أرض الواقع، الذی یلزم معالجته. حضرة العلی ثقوب نفسه و: کرس طریق الله. المیاه الواضحة لهذه الآبار فی المدینة المنورة لا تزال تظهر عبقریة جیولوجیا علی. فی اللیل، والعرق یذهب إلى: الفقراء تغذیة على الغذاء إذا کان: لدیه نظام من أوجه القصور للتعویض. ولکن الشیء نفسه مع السیف: أصبح معظم الناس شهداء. الجمیع یعمل بشکل أفضل مع الله! کما قال دنکان أحمدی: الأمیرکیون عموما أکثر دینیة من الشعب الإیرانی، لا ننظر إلى أربعة أشخاص مثل نیرماب! کما قال محمود: "إن عامة الشعب البریطانی أکثر مسلم: فهم مسلمون". الشیء نفسه الذی أدلى به أمیر المؤمنین: "لئلا فی القرآن، یکون تجاوز لک!" وقد حدث هذا: الشمس قد ارتفعت من الغرب، والشعب الغربی قدما من حیث ممارستهم للدین والأوامر الدینیة. سنرى النتائج.

Yaxşı, yaxşı adam amma pis adam!

Bunun səbəblərindən biri əlbəttə ki, upstream sənədləri daxil idi. Bu maneə tükənir. Amma hamımızın qaçdığını söyləmək lazımdır, amma gözləməyimiz yüksəkdir! Məsələn, heç kimin yalan söyləməsini gözləyirik! Biz özümüz haqqında şakalaşmış və ya ciddi olduğumuzda və biz yalan danışdığımız üçün əhəmiyyətli deyil! Həyatımızı yaşamaq çətin deyildikdə! Bu, başqaları üçün qanunun qüvvəsi olan və onun sahibini istisna edən ümumi qaydadır. Hər bir hərəkət çirkin olur, ancaq bizdən asılıdır. Buna görə dünyadakı icra mexanizmi iki aspektə malikdir: bir gözləmə və bir öz-özünə bağlıdır. Yəni, başqalarımızın gözləntiləri özümüzü gözləyirik. Belə ki, hər şey dəətə uğramışdır: Bütün qaydalar səmərəli şəkildə işləyir. Nə olardı: daş daşa düşdü. Əgər sürücülük qaydaları tətbiq edilmirsə, nə üçün cərimə var? Gəlir hüququ tətbiq edilmirsə, vergi nə qədər ödənilir? Əsasən dünya balansı və insan həyatının davamı bütün qanunların sərt şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Bir insanın lazımi qayğı olmadan yemək üçün kifayətdir! Yeməkdə bir zəhər varlığı onu məhv edir. Beləliklə, bütün ərzaq mağazalar bütün tələbləri yerinə yetirir. Uçuş zamanı uçmaq mümkündür: onun bütün işğalçılarının ölümünə səbəb olur. Kiçik quş təyyarənin jet mühərrikinə girməyə səbəb ola bilər. Buna görə iqtisadiyyat, cəmiyyət və texnologiya dünyası hamısı dəqiq proqrama əsaslanır. Yalnız bizim qəbul və ya dadımız deyil, belə ki, bütün kainat iç-içədir. Müəllimlər hərtərəfli tədris olunur, imtahan sənədlərini vururlar, amma hesabımız azaldılır, bütün çətinliklər sorğulanır. Bu böyük sonunda ölkəmiz işin yerində qaldığı yerdə həll olunmalıdır. Həzrəti Əlinin özü deşiklər və: Allah yolunu həsr etmişdir. Mədinədəki bu quyuların təmiz suları hələ də Əli geologiyasının dahisini göstərir. Gecə də tər davam edir: Əgər yeməkdə yoxsul qidalanırsa: kompensasiya etmək üçün səmərəsiz bir sistemə malikdir. Qılıncla eyni şey: çoxu şəhid oldu. Hər kəs Allahla yaxşı işləyir! Duncan Əhmədinin dediyi kimi: Amerikalılar ümumiyyətlə İran xalqından daha dini, Nirmap kimi dörd nəfərə baxma! Mahmud da dedi: "İngilislərin ümumi ictimaiyyəti daha çox müsəlman: onlar müsəlmanlar!" Ey iman gətirənlərin əmri: "Quranda yox, sarsıtın!" Bu oldu: günəş daha düşmüş, dini təcrübə və dini sifariş baxımından Qərb və Qərbin yüksəlir. Nəticələri görürük.

那么,好人,但坏人!

在我心中,治理会议和库姆的公共政策说:所有的政策都很好写,但为什么没有实施。其中一个原因当然是包含上游文件。这个障碍消失了。但是我们必须说它们都在运行,但我们的期望很高!例如,我们预计没有人会说谎!当我们在开玩笑或认真对待自己时,我们说谎并不重要!如果我们不说我们的生活很难过!这是一条为其他人排除法律并排除其所有者的一般规则。每个动作都很丑陋,但我们认为是合理的。因此,世界执行机制有两个方面:一个是期望,一个是以自我为中心。也就是说,我们对他人的期望并不符合我们的期望。所以一切都很混乱:所有规则运行平稳。如果是这样的话:石头不会落在石头上。如果驾驶规则没有执行,那么什么是罚款?如果收入法没有实施,纳税额是多少?基本上,世界的平衡和人类生命的延续是以严格执行所有法律为条件的。没有适当的照顾,一个人吃饭就足够了!食物中毒物的存在破坏了他。所以所有的食品商店都遵循所有的要求。如果一个小螺栓在大卡车中断裂,或穿过阀门,整个卡车和司机以及其中的所有物品:在它周围消失!飞行时,有可能飞行:造成所有乘员死亡。一只小鸟可以进入飞机喷气发动机,导致飞机坠落。所以,经济学和社会与技术的世界,都是基于这个方案。这不仅仅是我们的接受或品味,所以我们说整个宇宙是交织在一起的。老师教得很透彻,他们给考卷打分,但我们的分数减少了,所有的麻烦都受到质疑。在这个伟大的目标国家,工作仍然落在实处,需要加以解决。哈兹拉特阿里自己的漏洞和:他奉献上帝的方式。麦地那市的这些水井清澈的海水仍然显示出阿里地质的天才。在晚上,汗水继续流向:糟糕的食物,如果它:有一个低效率的系统来弥补。但与剑相同的是:大多数人成为烈士。每个人都与上帝合作最好!正如Duncan Ahmadi所说:美国人一般比伊朗人更具宗教信仰,不要看Nirmap这样的四人!马哈茂德还说:“英国的公众更多是穆斯林,他们是穆斯林!”同样的东西,信徒埃米尔所做的:“免得古兰经,超越你!”这发生了:太阳已经从西方升起,西方人在宗教和宗教秩序方面遥遥领先。我们会看到结果。

  • سید احمد حسینی ماهینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی