اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

کسی به داد ما می رسد یا نمی رسد؟

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از عناصری که در ایران، تمایل شدید به گرفتن ویزای شینگن، یا اقامت آمریکا را دارند، بازیچه سفارت خانه ها و بنگاههای خبر پراکنی آنان می شوند. و از کاه، کوهی می سازند یا برعکس از کوه، یک برگ کاهی! مثلا راهپیمایی میلیونی روز 22بهمن را، یا اصلا پوشش نمی دهند، یا بعنوان یک خبر جزئی به آن اشاره می کنند. با اینکه برای حضور خبرنگارشان در این راهپیمایی، اصرار می کنند ولی اصلا به گزارش خبرنگار، توجه نمی کنند بلکه به سیاست های: بایکوت خبری خود ادامه می دهند.

 برعکس اگر یک دختری پیدا شد، که به تحریک و ارتباط مستقیم با آنها، روسری خود را برداشت، این خبر اول با تیتر های درشت می شود. یا اگر توانستند یک نفر را وادار کنند که: با قمه به نگهبان ریاست جمهوری، حمله کند 190 رسانه ایرانی وابسته! و غیرایرانی مزدور، در سطر اول اخبار می گویند: یک کفن پوش به ریاست جمهوری حمله کرد! و این امر در تمام امور: وابسته به استکبار جاری است. ممکن است هزاران نفر مردم، در اثر تحریم دارویی آمریکا، در ایران و یمن وعراق و فلسطین، وجاهای دیگر تلف شوند، برای رسانه یا سفارت خانه های آنها مهم نیست، یا اصلا دیده نمی شوند! اما اگر یک صهیونیست ادعای: دروغی مبنی بر هولوکاست کند، همه ساله هزاران دلار خسارت، از آلمان می گیرند و به بهانه بازماندگان هولوکاست، صرف عیاشی های خود می کنند.اگر سگ یا گربه ای از درخت افتاد، آن را به انجمن حمایت از حیوانات می کشانند و: هرچه بخواهند به اسلام و مسلمانان نسبت میدهند. براثر همین رفتار های دوگانه سفارتخانه ها و: رسانه های غربی است که برخی از مردم ایران، عصبی شده و پرخاشگری می کنند. اگر ترامپ نامه ممنوعیت ورود اتباع ایران و: چند کشور جهان را امضا می کند، قصد او جلوگیری از ورود ایرانیان نیست، زیرا میداند نبض آمریکا در دست: مدیران ایرانی تبار آمریکا است. بلکه قصد او عصبی کردن مردم است. زیرا شرایط ورود به آمریکا را، برمبنای ضدیت با ملیت و هویت ایرانی، قرار می دهند و گردشگران ایرانی، یا علاقمندان به تحصیل را، به جاسوسی و هویت زدایی مجبور می کنند. آنها را برعلیه یکدیگر می شورانند و یا: به ضدیت با دولت وادار می کنند. بسیاری از نزاع ها و: تشکیل پرونده ها مخصوصا در ارتباط با: شهرداری و یا ارگانهای دولتی، کاملا صوری است زیرا که: شاکیان میدانند باید عقب نشینی کنند، مالیات و عوارض را پرداخت کنند، ولی ذهنیت ضد دولتی که ساخته شده، فقط فحش می دهند! و می گویند باید از شهرداری شکایت کرد و: حسابشان را رسید. راننده های شرکت واحد تهران، در این مورد مثال خوبی هستند! این راننده ها در سرما و گرما، از صبح تا شام پشت رل می نشینند، و حتی نمی توانند به موقع چای یا نهار بخورند. ولی یک نفر نیست که از آنها تشکر کند و: بگوید که زحمت کشیدید که مارا به مقصد رساندید! بلکه برعکس همه شاکی هستند و: حتی حاضرند راننده را کتک بزنند، و او را عامل دولت و باعث همه مشکلات می دانند! یا برعکس به بهانه دیر آمدن او، به تمام ارکان نظام حمله می کنند! این عصبیت بی خودی، در تمام پرونده های قوه قضائیه و سازمان بازرسی و غیره هم دیده می شود. فقط می خواهند شکایت کنند! 14میلیون ورودی پرونده ها است، و کمتر پرونده ای است که به: فرجام خواهی و ماده 18نرسیده باشد! یعنی با اینکه محکوم شده ولی ادامه می دهد! فقط بخاطر اینکه شکایت کرده باشد. حتی با اینکه شوراهای حل اختلاف درست شده، که کار قوه قضائیه کم شود، ولی اکثرا رضایت نمی دهند! که پرونده تا آخرین مرحله ممکن! یعنی ارسال نامه به رهبری نظام و: رسانه ها و غیره ادامه یابد.

Does anyone reach us or not?

Many of the elements in Iran that have a strong Schengen visa requirement, or US residence, are spread out by embassies and news agencies. And they make straw, mountains, or vice versa, from a mountain, a leaf of straw! For example, a march of 22 Bahman, or do not cover it at all, or as a partial reference to it. While insisting on the attendance of their journalists on the rally, they do not pay attention to the reporters at all, but continue to pursue their own boycott policies. On the contrary, if a girl was found, who intimidated and directly linked to her, she picked up her scarf, and the first one would be with big headlines. Or if they were able to force one person to attack the president's guardian with 190 attachments! And non-Iranian mercenaries, in the first line of the news say: a shroud has been attacked by the presidency! And this is all about affairs: it is subject to the arrogance. Thousands of people may be wasting in Iran, Yemen, Iraq, and Palestine, and elsewhere in the aftermath of US drug sanctions, not important to their media or embassies, or not at all! But if a Zionist claims: a Holocaust lie, every year they get thousands of dollars in damage from Germany and, on the pretext of the Holocaust survivors, spend their own bastards. If a dog or a cat fell, it will be sponsored by the association. Kill animals and: attribute to Islam and Muslims whatever they want. Because of these dual behaviors embassies and: Western media, some Iranian people are nervous and aggressive. If the letter of the letter of the ban on the entry of Iranian citizens and: several countries in the world is signed, it does not intend to prevent Iranians from entering Iran because they know the American pulse: Iranian-American leaders. It is his intention to indulge people. Because they are entering the United States on the basis of antagonism to the nationality and Iranian identity and forcing Iranian tourists or scholars to spy on and denigrate. They blow them against one another, or: they will force the government to oppose the government. Many quarrels and: file cases, especially in relation to: the municipality or government agencies, are completely formal because: plaintiffs know that they must retreat, pay taxes and fees, but the anti-government mentality that is made is just swearing they give! And they say they should sue the municipality and: they got their account. The drivers of the Tehran Unitary Enterprise are a good example in this case! These drivers sit in the cold and heat from morning till dinner, and they cannot even eat tea or lunch at the right time. But there is no one to thank them for saying: "We were bothering to bring you to our destination!" On the contrary, they are all plaintiffs: they are even ready to beat the driver, and they are the agent of the government and they know all the problems! Or, on the contrary, on the pretext of his late arrival, they attack all elements of the system! This self-stroke is also seen in all cases of the judiciary and the inspection agency, and so on. Just want to complain! 14 million incoming files and fewer cases have been filed for appeal and Article 18! That is, while convicted but continues! Just: because he complained. Even though disputes have been made, the work of the judiciary will be reduced, but most will not be satisfied! That files up to the last possible stage! That is, to send a letter to the leadership of the system and: the media and so on.

لا أحد یصل إلینا أم لا؟

وینتشر العدید من العناصر فی إیران التی لدیها متطلبات تأشیرة شنغن قویة، أو إقامة الولایات المتحدة، من قبل السفارات ووکالات الأنباء. وأنها تجعل القش والجبال، أو العکس بالعکس، من الجبل، ورقة من القش! على سبیل المثال، مسیرة 22 بهمن، أو لا تغطی على الإطلاق، أو کمرجع جزئی لذلک. على الرغم من أنهم یصرون على وجود مراسلین فی التجمع، فإنها لا تولی اهتماما للصحفیین على الإطلاق، ولکن الاستمرار فی اتباع سیاسات المقاطعة الخاصة بهم. على العکس من ذلک، إذا تم العثور على فتاة، الذی تخویف وترتبط مباشرة لها، وقالت انها التقطت وشاح لها، أول واحد سیکون مع عناوین کبیرة. أو إذا کانوا قادرین على إجبار شخص واحد على مهاجمة ولی الأمر مع 190 مرفقا! والمرتزقة غیر الإیرانیین، فی السطر الأول من الأخبار یقول: کفن للرئیس هاجم! وهذا کله یتعلق بالأمور: فهو یخضع للغطرسة. قتل الحیوانات و: تنسب إلى الإسلام والمسلمین ما یریدون. وبسبب هذه السلوکیات المزدوجة السفارات و: وسائل الإعلام الغربیة، فإن بعض الشعب الإیرانی عصبی و عدوانی. انها عزمه على الانغماس الناس. لأنهم یدخلون الولایات المتحدة على أساس معارضتهم للجنسیة والهویة الإیرانیة وإرغام السیاح الإیرانیین أو المربین على التجسس والتشویه. إنهم یضربونهم ضد بعضهم البعض، أو: سیجبرون الحکومة على معارضة الحکومة. العدید من الصراعات و: الإیداع، لا سیما فیما یتعلق البلدیة أو الحکومة وکالات، شکلیة محضة، لأن ذلک مدعین أن تنظر إلى سحب والضرائب على الدفع، إلا أن عقلیة مناهضة للحکومة عنة فقط الیوم! ویقولون أنه یجب علیهم مقاضاة البلدیة و: حصلوا على حسابهم. السائقین من طهران المؤسسة الموحدة هی مثال جید فی هذه الحالة! هؤلاء السائقین الجلوس فی البرد والحرارة من الصباح حتى العشاء، وأنها لا یمکن حتى تناول الشای أو الغداء فی الوقت المناسب. ولکن لیس هناک من أحد أن أشکرهم على قولهم: "کنا نهتم بإحضارک إلى وجهتنا!" على العکس من ذلک، هم جمیع المدعین: بل هم مستعدون للتغلب على السائق، وهم وکیل الحکومة وهم یعرفون کل المشاکل! أو، على العکس من ذلک، بحجة وصوله فی وقت متأخر، یهاجمون جمیع عناصر النظام! وینظر إلى هذه السکتة الذاتیة أیضا فی جمیع حالات القضاء ووکالة التفتیش، وهلم جرا. أرید فقط أن یشکو! و 14 ملیون ملف واردة، وعدد أقل من القضایا المقدمة للاستئناف والمادة 18! وهذا هو، فی حین أدین ولکن لا یزال! فقط لأنه اشتکى. على الرغم من الخلافات التی جرت، سیتم تخفیض عمل الجهاز القضائی، ولکن معظم لن یکون راضیا! هذا الملف یصل إلى آخر مرحلة ممکنة! وهذا هو، لإرسال رسالة إلى قیادة النظام و: وسائل الإعلام وهلم جرا.

Kimsə bizə çatır və ya olmasın?

Və saman, dağ bir dağ və ya əksinə, saman bir parça olun! Məsələn, 22 fevral bir milyon nümayişlər, və ya əhatə etmir, və ya kiçik xəbər kimi qeyd etmək. Yoxsa bir insanı prezidentin qəyyumuna 190 qoşun ilə hücum etməyə məcbur edə bilərlərsə! Və qeyri-iranlı muzdlu, başlıqları demək ilk line: a kəfənli prezident işğal! Və bu, hər şeylə bağlıdır: təkəbbürlə qarşılanır. Heyvanları öldürün və İslamı və müsəlmanları istədikləri hər şeyi vurun. İnsanları əyləndirmək niyyətidir. Onlar bir-birinə qarşı zərbə vururlar, ya da hökuməti hökumətə qarşı çıxmağa məcbur edəcəklər. ki, iddiaçılar geri hesab çünki vergi ödəmək, lakin anti-hökumət zehniyyəti yalnız lə'nət etdi verilməsi, xüsusilə sırf formal bələdiyyə və ya dövlət orqanları ilə əlaqədar olaraq: münaqişələr və çox Verin! Və onlar bələdiyyəyə sui-istifadə etməli olduqlarını söyləyirlər: hesabları var. Tehran Birgəəssisəsinin sürücüləri bu vəziyyətdə yaxşı nümunədir! toran dən soyuq və istilik sürücü sükan arxasında oturmaq və bilməz hətta çay və ya nahar fasiləsi. Əksinə, bütün iddiaçılar sürücü döydü hətta hazırıq və o, dövlətin bütün problemlər və bilirik! Və ya onun mərhum gələn hücum bütün elementləri bəhanə zidd! bütün hallarda fədakar Bu əsəbilik, məhkəmə və yoxlama və s. görülə bilər. Yalnız şikayət etmək istəyirik! 14 milyon daxil olan fayl və şikayət və 18-ci maddə üçün daha az iddia qaldırıldı! Yəni məhkum edərkən davam edir! Yalnız şikayət etdiyi üçün. Mübahisələrin həlli şuraları edilir baxmayaraq, məhkəmə aşağı, lakin tez-tez razı deyil! Bu fayl son mümkün mərhələyə qədər! Yəni, sistemin rəhbərliyinə məktub göndərmək və: media və s.

有人到达我们吗?

他们从山上,秸秆的叶子上制造稻草,山,反之亦然。例如,2月22日一百万示威,或没有覆盖,或者作为未成年人的消息指出。或者如果他们能够强迫一个人用190个附件攻击总统的监护人!和非伊朗的雇佣军,在第一行标题说:一个笼罩总裁入侵!这一切都是关于事情:它是傲慢的。杀死动物:无论他们想要什么,都归功于伊斯兰教和穆斯林。由于这些双重行为使馆和西方媒体,一些伊朗人民是紧张和侵略性的。他打算放纵人民。他们互相打击,或者他们会迫使政府反对政府。许多冲突和:备案,尤其是涉及到市政府或政府机构,纯粹是形式上的,因为原告考虑退出,税收来支付,但反政府的心态,只取得了诅咒一天!他们说,他们应该起诉市政府:他们得到了他们的账户。在这种情况下,德黑兰单一制企业的司机就是一个很好的例子!但是,没有人能感谢他们说:“我们很费心地把你带到我们的目的地!”相反,所有原告甚至愿意打了司机,他使国家的所有问题,并知道了!或者,相反,他以迟到的借口袭击了这个系统的所有元素!司法机关和检察机关的所有案件也都可以看到这种自我中风,等等。只是想抱怨!上传文件1400万件,上诉和第18条案件少了!也就是说,虽然被定罪,但继续!只因为他抱怨。即使发生纠纷,司法机关的工作也会减少,但大多数人不会满意!该文件到最后的可能阶段!也就是致信系统领导和媒体等等。

  • سید احمد حسینی ماهینی

کسی به داد ما می رسد یا نمی رسد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی