اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی

مجله دو زبانه فارسی و انگلیسی

خطر پروتستانتیزم ایرانی!

سید احمد حسینی ماهینی | دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر


تاکید بر تولید بیشتر، یک تئوری سوداگری قرن هجدهم هست. که سعی داشت از همه دنیا یک چهره تولیدی بسازد. البته این امر برداشت فلسفی از امر: پراگماتیسم یا عملگرایی بود. هنوز هم عملگرایی و توجه به تولید بیشتر و: انباشت کالا یک افتخار محسوب می شود.


 کسانی که اندیشه اقتصادی قبل از آدام اسمیت، یا حتی دوران آدام اسمیت را دارند، کتاب ثروت ملل او را چون آیه های قران قبول دارند، دست از اقتصاد برنداشته اند. این تصور نادرست آنان از انجا ناشی می شد که: قرن های متمادی مسیحیت قرون وسطایی، دوری از دنیا را تبلیغ می کرد. قسسیسین مسیحی، به حق یا نا حق مردم را به زندگی ساده و: رهبانیت در کلیساها و دیرها تشویق می کردند. البته حق دین مسیح هم همین بود! زیرا آنها در مقابل یک مشت دنیا پرست: زور پسند زر اندیشه، بنام یهودیان ظهور کرده بودند.  شاید اگر زنجیر وار فکر کنیم: آن بدبختها هم زندگی عکس العملی داشتند. یعنی در زمان فرعون، با اینکه برده بودند ولی از همه امکانات، و اختراعات و مواد غذایی برخوردار بودند! حضرت موسی آنها را از این شهر های اباد، بیرون برد و در بیابان ها سرگردان کرد! تا جایی که حسرت خوردن پیاز و عدس و خیار را داشتند! عاقبت اعتراض مدنی کردند! به موسی گفتند اگر راست می گویی به خدایت بگو: برای ما عدس و پیاز و خرما و... بفرستد. ما از بس سرگردان شده ایم، همه چیز را فراموش کرده ایم!(آیه 61سوره بقره) این سرگردانی یهودیها آنها را به سرکشی وا داشت: لذا به مقدار زیادی در سال های بعد، از زهد و پارسایی دوری گزدیدند، به خوردن و نوشیدن و اصراف و تبذیر، روی آوردند و انبیا را هم در صورت اعتراض، سر بریدند! حضرت عیسی در مقابل چنین افراد خشن آمد، انها را دوباره به زهد و پارسایی دعوت کرد. معلوم بود که مدتها گذشت، تا مردم دنیا دوست دست از طمع برداشتند، و راه حضرت مسیح را انتخاب کردند. ولی به مرور زمان، دچار تفریط شدند و کلیسا به معنی دشمنی: با تولید و ثروت معرفی شد. با نفوذ اسلام در غرب،  کاتولیسم دچار تزلزل شد و پروتستانتیزم، یا همان اعتراض های مدنی، و اصلاحات در دین پا گرفت. اما گردونه این بار به سوی: تولید و افزایش ثروت چرخید. هر روز که می گذشت، سکولاریزم شعبه جدیدی از یک: صنعت یا کارخانه رو می کرد و مردم را، به زندگی زیبا و پرنعمت دعوت می نمود. حتی کلیساها هم مشمول نوسازی و اصلاحات، تولید ساختمان های شیک و جدید شدند! از آن حالت قلعه مانند ترسناک، به ساختمانهای زیبا و نقاشی شده و: پرجاذبه تبدیل شدند. سوداگری شکل گرفت و: انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. همه اروپا را تب تولید برداشت، هرسال با شعار تولید و اشتغال، دنیای بزرگی از ثروت را ساختند، آنقدر طمع تولید داشتند که به دنبال ثروتهای: جدید آمریکا را هم کشف کردند، و همگی برای آوردن طلا به آنجا رفتند، و با کیسه های پر برگشتند! اما وقتی برگشتند دیگر گندم نبود که بخورند! چون همه کشاورزان را، برای یافتن طلا با خود برده بودند! اینجا بود که سوداگری و ثروت ملل، شکست خورد و قهمیدند کشاورزی بهتر از: معدن طلا است چون طلا را نمی شود خورد! عصر مرکانتلیستها شروع شد. اما متاسفانه در ایران، هنوز عقاید پروتستانتیسم هست! در حالیکه نمی دانند اعتراض به دین خدا، به بهانه تولید بیشتر و افزایش ثروت، راهی جز سقوط در جهنم ماتریالیسم ندارد. با شعارهای قشنگ تولید، باعث اشباع بازار می شویم، ناچار مصرف گرایی اوج می گیرد و: مردم در سیکلی فرو می روند که: هیچگاه سیری ندارد، و اگر تمام دنیارا هم داشته باشند، باز چشمشان به آن گوشه دنیا است، که چیز جدیدی بخرند.

The Risk of Iranian Protestantism!

The emphasis on more production is a 18th-century speculative theory. Who tried to make a productive person from all over the world? Of course, it was a philosophical conception of pragmatism or pragmatism. There is still pragmatism and attention to more production and: the accumulation of goods is an honor. Those who think economically before Adam Smith, or even the era of Adam Smith, have forgotten the Book of Wealth of Nations as accepting the verses of the Quran, did not stop the economy. Their false impression came from the fact that centuries of medieval Christianity propagated the distance from the world. The Christian Church, right or wrong, made people easy to live: they were encouraging monasticism in the churches and the late. Of course, the right of the religion of Christ was the same! Because they were born in front of a worldly crowd: the force-loving people of the world, called Jews. Maybe if we think chains: those misfortunes also had a reaction to life. That is, during the time of Pharaoh, although they had been slain, they had all the facilities and inventions and food! Prophet Moses drove them out of these cities, and wandered in the deserts! To the point of eating onions, lentils and cucumbers! Eventually civil protest! They said to Moses: If you are truthful, say to your Lord: Send us lentils, onions, dates and ... We have wandered away and we have forgotten everything! (Verse 61). This wandering of the Jews made them rebellious: so much in the years to come, they went away from asceticism, to eat and drink, and They turned aside, and turned away the prophets in the face of protest! Jesus appealed against such people, inviting them to anger and grudge. It turned out that it took long before the people of the world loved greed and chose the way of Christ. But over time, they became infected, and the church meant hostility: it was introduced with production and wealth. With the influence of Islam in the West, Catholicism was shaken, and Protestantism, or civil protest, and reform in religion. But this time the wheel turned toward: production and increasing wealth. Every day that passed, secularism would open a new branch of one: industry or factory, inviting people to beautiful and vintage lives. Even churches were also subject to renovation and reform, the production of stylish and new buildings! From that castle like scary, to beautiful buildings and painted: become proud. The speculative was formed: industrial revolution happened. Everything in Europe produced a production fever, created every year with the slogan of production and employment, creating a great world of wealth, so generous greed that followed the wealth: they also discovered the new US, and all went there to bring gold, and with bags they are back! But when they came back, there was no other wheat to eat! Because they had taken all the farmers to find gold! It was here that the speculative and wealth of the nations failed, and they said agriculture was better than: the gold mine is because gold cannot be sucked! The mercantilist era began. Unfortunately, in Iran, there are still Protestant ideas! While they do not know that protesting the religion of God, under the pretext of producing more and increasing wealth, is no more than a fall in materialist hell. With the slogans of production, we are saturated with the market, consumerism is inevitably at the peak: people are in a cyclical situation: they never have a sire, and if they have the whole world, they will open their eyes to that corner of the world, Buy a new one.

خطر البروتستانتیة الإیرانیة!

الترکیز على مزید من الإنتاج هو نظریة المضاربة 18 القرن. الذین حاولوا جعل الشخص المنتج من جمیع أنحاء العالم. وبطبیعة الحال، کان المفهوم الفلسفی للبراغماتیة أو البراغماتیة. لا تزال هناک براغماتیة واهتمام بزیادة الإنتاج و: تراکم السلع شرف. أولئک الذین یعتقدون اقتصادیا قبل آدم سمیث، أو حتى عصر آدم سمیث، قد نسوا کتاب ثروة الأمم کما قبول آیات القرآن، لم تتخلى عن الاقتصاد. وجاء الانطباع الکاذب من حقیقة أن قرون من المسیحیة فی القرون الوسطى نشرت المسافة من العالم. الکنیسة المسیحیة، سواء کانت صحیحة أو خاطئة، جعلت من السهل على الناس العیش: کانوا یشجعون الرهبنة فی الکنائس والأواخر. وبطبیعة الحال، فإن حق دین المسیح هو نفسه! لأنهم ولدوا أمام حشد دنیوی: الناس المحبة للقوة فی العالم، ودعا الیهود. ربما إذا کنا نعتقد سلاسل: تلک المصائب أیضا رد فعل على الحیاة. وهذا هو، خلال وقت فرعون، على الرغم من أنهم قد قتلوا، کان لدیهم کل المرافق والاختراعات والمواد الغذائیة! النبی موسى قادهم للخروج من هذه المدن، وتجول فی الصحاری! إلى حد تناول البصل والعدس والخیار! فی نهایة المطاف الاحتجاج المدنی! قالوا لموسى: إذا کنت صادقا، فأقول لربک: أرسلنا العدس والبصل والتواریخ و ... أن نتوقف عن یهیمون على وجوههم حتى، نسوا الأشیاء (الآیة 61 من سورة البقرة) الیهود تجول لقوات المتمردین لدیهم الکثیر فی سنوات لاحقة، من الزهد والتقوى وذهب بعیدا لتناول الطعام والشراب و وذهبوا جانبا، وأبعد الأنبیاء فی مواجهة الاحتجاج! وناشد یسوع هؤلاء الناس، ودعاهم إلى الغضب والحقد. اتضح أن الأمر یستغرق وقتا طویلا قبل أن یحب شعب العالم الجشع واختار طریق المسیح. ولکن بمرور الوقت، أصیبوا بالعدوى، والکنیسة تعنی العداء: فقد أدخلت مع الإنتاج والثروة. مع تأثیر الإسلام فی الغرب، اهتزت الکاثولیکیة، والبروتستانتیة، أو الاحتجاج المدنی، والإصلاح فی الدین. ولکن هذه المرة تحولت عجلة نحو: الإنتاج وزیادة الثروة. کل یوم مرت، العلمانیة سوف تفتح فرعا جدیدا من واحد: صناعة أو مصنع، ودعوة الناس إلى حیاة جمیلة وخمر. حتى الکنائس کانت عرضة للتجدید والإصلاح، وإنتاج المبانی الأنیقة والجدیدة! من تلک القلعة مثل مخیف، إلى المبانی الجمیلة ورسمت: تصبح فخورة. تم تشکیل المضاربة: حدث ثورة صناعیة. الاندفاع کل أوروبا لحصاد کل عام مع إنتاج شعار والعمالة، وحجم الثروة الناجمة المصنعین الجشع حتى الذین یبحثون عن الکنوز: اکتشف أمریکا الجدیدة أیضا، وذهب کل الذهب، وکیس هم یعودون! ولکن عندما عادوا، لم یکن هناک أی قمح آخر لتناول الطعام! لأنهم أخذوا جمیع المزارعین للعثور على الذهب! کان هنا أن المضاربة والثروة من الدول فشلت، وقالوا الزراعة کانت أفضل من: منجم الذهب لأن الذهب لا یمکن أن امتص! بدأ عصر میرکانتیلیست. لسوء الحظ، فی إیران، لا تزال هناک أفکار البروتستانتیة! فی حین أنهم لا یعرفون أن الاحتجاج على دین الله، بحجة إنتاج المزید وزیادة الثروة، لیس أکثر من سقوط فی الجحیم المادی. مع شعارات إنتاج جمیل، مما تسبب فی تشبع السوق، وعلینا أن الاستهلاک یرتفع ویغرق دورة الناس لا یرضی، وإذا کان العالم کله قد فتحت عیونهم إلى زوایا العالم، شیء شراء واحدة جدیدة.

İranlı protestantların təhlükəsi!

Daha çox istehsalata xüsusi diqqət 18-ci əsrdə spekulyativ nəzəriyyədir. Dünyanın hər yerindən məhsuldar bir insan etməyə çalışdı. Əlbəttə ki, məsələnin bu fəlsəfi konsepsiyası: praqmatizm və ya praqmatik. Hələ praqmatizm və malların istehsalı və yığılması şərəfdir. Qssysyn Christian, və ya həyat hüququ nəfər sadədir: monastr kilsə və monastırlar həvəsləndirici idi. Əlbəttə ki, Məsih dinin hüququ eyni idi! Bəlkə zəncirləri düşünürsek: bu talihsizliklər də həyat reaksiyasına səbəb oldu. Hz. Musa onları bu şəhərlərdən çıxartdı və çöllərdə dolaşdı! Soğan, mərcimək və xiyar yemək nöqtəsinə gəl! Nəticədə vətəndaş etiraz! Allah bizə doğru danışanlarsınızsa və mərcimək və soğan və tarixləri göndərmək əgər demək Musaya bildirib. Biz gezmek düşür, hər şeyi (surəsi Bəqərə ayə 61) zahidlik və təqva yemək və içmək getdi üsyançı qüvvələrin gəzən Yəhudilər sonrakı illərdə çox var unudulmuş və var Onlar tərəfdən üz döndərdilər və etiraz qarşısında peyğəmbərləri üz çevirdilər! İsa bu cür insanlara qarşı müraciət etdi, onları qəzəb və qınama dəvət etdi. Bu uzun müddət, siz xəsislik çıxardı nəfər keçdi və İsa Məsihin yolunu seçdi ki, aydın idi. Lakin zaman keçdikcə, kilsəsi qarşı israf və düşmənçilik ilə sərvət istehsal tanıtdı. Qərbdə İslamın təsiri ilə, katoliklik və protestantlıq faltered və ya mülki etiraz və din islahat yaradılmışdır. Amma bu dəfə təkər döndü: istehsal və artan sərvət. Hətta kilsə yeniləmə və islahatlar, şık və yeni binaların istehsalına məruz qaldı! Bu qala qorxudan, gözəl binalara və boyanmışdır: qürurdur. Spekulyativ quruldu: sənaye inqilabı baş verdi. Bütün Avropanın rush şüarı istehsal və məşğulluq yaradılmış sərvət bal gücündə hər il məhsul xəzinələri axtarır belə görməmiş istehsalçıları: bag New America də aşkar və bütün qızıl getdi və Onlar geri! Amma onlar geri gəldikdə yemək üçün digər buğda yox idi! Çünki bütün qızılları qızıl tapdılar! Bu fərziyyə və Millətlərin sərvəti, kənd təsərrüfatı Qhmydnd qızıl sormaq deyil, çünki mina qızıl daha yaxşı və uğursuz burada idi! Merkantilist dövrü başladı. Təəssüf ki, İranda hələ də Protestant fikirlər var! bütün dünya dünyanın guşələrindən gözlərini açmış olardı bir şey consumerism soars və insanlar dövrü soxmaq qane etmir ki, bazar doyma səbəb şüarlar gözəl istehsal ilə, biz Yenisini al.

 

  • سید احمد حسینی ماهینی

پروتستانتیزم ایرانی!

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی